Közérdek, 1913. január-június (6. évfolyam, 1-25. szám)

1913-02-22 / 8. szám

KÖZÉRDEK február.22. 8-ik szám. 8-ik oldal. Í66—1913. rhtó. Árverési hirdetmény. \ •/ Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-ci. 102. és az 1908. évi XL1. t -cz. 19. és 20. §-a értelmé­ben ezennel közhírré teszi, hogy a debreceni kir. járásbíróság 1912. évi Sp. 1810/4. számú végzése követ­keztében Dr. Taub Géza ügyvéd által képviselt Polgári tak. és segélyző szövetkezet debreceni lakos javára 154 K 09 1 s jár erejéig 1912. évi december hó 4-én fogana­tosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 780 koronára becsült következő ingóságok, u. m. : bútorok nyilvános árverésen elaaatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járásbiróság 1913. évi V. 1346. számú végzése folytán 154 K 09 f tőke- követelés, ennek 1912. évi szept. hó 18 napjától járó 8% kamatai, s eddig összesen 92 K 86 fillérben blróilag megállapított költségek erejéig a fizetett ösz- szegek betudásával Nagykárolyban adós lakásán leendő megtartására 1913. évi febr. hó 26 napjának délutáni 21/, Órája határidőül kitüzetik és ahoz, veni szándékozók ezen­nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó­ságok az 1881. évi LX t.-c.z. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés melle»*, a legtöbbet igiróneK szusseg esetén becsáron alul is el fognak adatni, Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverus az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykárolyban, 1913. évi február hó 9-én. Fazetcas Menyhért kir. bir. végrehajtó. Kizárólagos saját termésünkből ajánlunk gyökeres, fás szőlőoltványokat, valóban jóltermö, fajtiszta és szigorúan válogatott, első- osztályu minőségben, továbbá az immár világbirii, phyllo- xérának, peronosporának és lisztharmatnak teljesen ellentál ló febér bort directtermő Piros Delaware sima és gyö­keres vesszőket, úgyszintén sima és gyökeres Riparia Portalis alanyvtsszőket legjutányosabb árak mellett. Árjegyzékkel ingyen és bérmentve szolgálunk. Rendes és Komiós szölőoltványtelep Székelyhidon. (Biharvármegye) I I Legelőnyösebb bevásárlási forrás ezen szakmában!!! ARTHUR papirnemü nagyáruháza és modern képkereskedése, a Gönczy füzetek és irkák kiadója :: :: B BECE1T Piac-utca 7. sz. Bika szálloda mellett, ■i TELEFONSZÁM 223. tm Jóizlésü levélpapír különlegességek óriási választékban könyv- és miinyomda. Irógépkellékek. Könyvkötészet. Eladó gépek. Kühne-féle 17 soros alig használt és egy királytiszta uj, nem használt 14 soros vetögép valamint harang járgánnyal felszerelt szecskavágó gjj eladók, §f§ Megtekinthetők Érdengelen Becsky Géza körjegyzőnél. Kiadó lakások Hajduközön levő két éves emeletes há­zamban : Az emeleten 3 szoba, fürdőszoba, elő­szoba és mellékhelyiségekből álló urilakás. Ugyanott egy üzlethelyiség belső beren­dezéssel raktárral és picével május hó 1-től kiadó. Görög József építész. Összes tavaszi vetőmagvak kaphatók és előjegyezhetek Nagykárolyban, Széchenyi-utca 23. sz. Telefonszám 86 Telefonszám Uj! Uj! Uj! Linioanraiiár! Van szerencsém a mélyen tisztelt kö­zönség szives tudomására hozni, hogy Nagykárolyban, a Kereskedelmi Bank­palotában (Széchényi utca) nagy USZTRAKTARAMAT megnyitottam, ahol mindennemű számo­zott és saját örleményü hengerlisztet tar­tok raktáron úgy kicsinyben, mint nagy­ban való darusításra A t. vevöközönség szives pártfogását kérve maradok kiváló tisztelettel Mok Vendel Nagykároly, Keresk. bankpalota Telefon szám: 1—32. Szent János fö?' idény sör FÉL LIT6R6S üvegekben — m i g a k é s z I e t t a r t j Gyermekeiket tápláló anyák részére elkerül- _ hetetlen. . Kapható : Klein József vendéglőjében nflö^KAROLVBAH. Kereskedelmi Bank­palota. AJÁNLOM: saját szüretelóaü elismert kitűnő zamatu ó és uj boraimat. Naponta frissen osapolt Dréher sör. Szilfa-, körisfa­anyag kifürészelt álla­potban keréktalp, küllő rúd stb. kocsi- és kerékgyártók részére és gazdasági szekerek­hez beszerezhetők Kosa Bertalan szerszámfa-nagykereskedésében, Szatmáron BBBBBBBBiflBB^BBBB D ebreceni Első takarék épületből kikerült PORTÁLÉK kisebb, nagyobb méretek­ben teljesen jó állapotban olcsón ELA­DÓK Értekezhetni WEISZ FERENC asz­talosnál DEBRECEN, József kir. herceg utca 7. — Telefon: 10—80. Kiadó házastelek. A Luby soron 13. szám alatt két szoba mellék- helyiségek és kértből álló házastelkem, a melyben jelenleg jóforgalmu bolthelyisóg van május 1-től kiadó. Értekezhetni: Raucsina József tulajdonosnál ISagyhajduváros 3. Z ongora hangolást jutányos áron elvállal a színházi karmester. 103—1913. vhtói szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. és az 1908. évi XLI. t.-c. 19. 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a debreceni kir. törvényszéknek 1912. évi 31,815 sz./végzése következtében dr. Gutfraund Sámuel ügyvéd által képviselt Debreceni Hitel­bank javára 2790 K — fillér s jár. erejéig. 1912. évi december hó 20-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- es felülfog­lalt és 2140 koronára becsült ingóságok u. m.: bútorok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás­bíróság 1912. évi V. 1/466 számú végzése folytán 2790 K — f tőkekövetelés, ennek 1912. évi dec. hó 5. napjától járó 6°/0 kamatai s eddig összesen 205 K 40 f-ben biróilag már megálapitott költségek erejéig a fizetett összegek betudásával Nagykárolyban, adós lakásán Kál- mánd-utcán leendő megtartására 1913. évi febr. hó 27-ón délutáni 5 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfi­zetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra ki­elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykároly, 1913. évi február 8. Fazekas Menyhért kir. bírósági régrehajté I

Next

/
Oldalképek
Tartalom