Közérdek, 1913. január-június (6. évfolyam, 1-25. szám)

1913-01-04 / 1. szám

Nagykároly, 1913. január 4. I-SG szám. pis&M vl- évfo|yam­iKÖZÉRDEK ÉRMELLÉK KERESKEDELEM, IPAR ÉS TTÍEZŐGAZDAS A G ÉRDEKEIT SZOLGÁLÓ TÁRSADALMI HETILAP Megjelenik minden szombaton reggel. Nyilttér sora 50 fillér. — Kéziratot nem adunk vissza. Előfizetési és hirdetési dijak felvételére csak felelős szerkesztő jogosult Szerkesztőség és kiadóhivatal Gróf Károlyi Gycrgy-tér 36. Telefon 95. Felelős szerkesztő: SiRtKÓ AL'OÁR. Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva egy évre T— kor. félévre 3'50 kor. Vidékre postán küldve egy évre 8'— kor. félévre 4,— kor Egyes szám ára 20 fillér. A szatmári gyilkosság. fS.) Nemsokára feleslegessé válik már holmi átöröklési törvények logikái után keresgélni a gyilkosságok hátterében, Nem kell kutatgatni, nőm kell okoskodni, a dolog olyan egyszerű, mintha nem is me­leg emberpáráknak porhüvelyükből való kiszorításáról volna sző, csak éppen arról a csomó bankóról, amit. mohó megkivánás- sal akar magáévá tenni, az erőszakosságok legszélsőbb eszközeinek felhasználásával, egy baromi állat — ember, vagy kettő, vagy három, ahogy éppen kerül a sorra. Egész kis külön társadalma él, tanács­kozik, hogy ne mondjam: szerveszkedik itt Közöttünk ezeknek az allati lomnaságu egyrészt, másrészt viszont az ösztönök gyorsaságával szökdécselő, velötlen gon­dolata barmoknak. Egész olyan tömegei, melyek egyébként ártalmatlan, dolgos és jóindulatú igavonói a társadalmi óriás- szervezetnek, de elég hozzá egynéhány — piszkos korc.unai asztalon megcsillanó — 5 koronás, elég egy kósza hir, hogy X—y, valamerről pénzeket szedett be, elég egy haragos, indmatos felgerjedés, hogy a gyilkolás bestiális gondolata meg­foganjon az ilyen primitiv egyvelőkberí. Az emberélet, mint olyan szentség, amelylyel kiki csak a maga számára s atnelylyel esik a természet önkényessége rendelkezhetik, nem is igen jön itt szá­mításba. Kétségtelen, hogy a cél az ese­tek legtöbbjében nem i gyilkolás, a pusz­títás. A szándékos emberölés, előre való megfontoltsággal, kérdése igy ütközik az­tán a bizonyító eljárás. 'várnán az igaz­ságtétel merev korlátaiba. Az embervér ontása, az emberélet kíméletlen lekaszabolása csak olyan cse­kély következményszámba megy, mintha egy dúsan megrakott fának gyümölcsei­ből, szakasztani akarva, meri nem éri el másként, hát letöri az egész ágat az ut- széii vándor. A vándor azonban bizo­nyára éhes ... És az elemi szükség­letekért a gyomor sürgető korgásai köze­pette ontott embervér még némi ment- j séget rejt a gyilkos számára. De éhes volt-e a Nagy József szatmári szabó gyomra, amikor falánk mohósággal gon­dolva a pénzre, fejszével rásujtott a neki annyira ismerős áldozati koponyára? Éhes volt-e a korcsmában késő estig dő­zsölő és kártyázó Nagy József, a barom­nál is baromibb szatmári gazember? Ez az ember egymaga élő és elrettentő [bizonysága annak, milyen könnyű mű­velet az emberölés. Miiven szépen meg­fér egymás mellett a legszörnyübb el- fajultság a puha érzékenységgel. Megy mint a birka a kolompszó után és kö­zi nagy karacionyi ^ccaiiia még* iiaindi^ tart Rubíetzky Kálmán »divat áruházában. Az alant felsorolt meglepő olcsó árakra felhívom a m. t. vásárló közönség b. figyelmét. Cosmanosi bretonok minden sziliben, métere 36—40—45—50 f. Egész nehéz blouzselyem minden színben, mtre 1.90—2.30—2.40 K. Maradékselymek métere — — — — •— — — I,— K. Legjobb minőségű barhelflanel métere — -— — — —.40 f. 120 cm. széles kelmék minden színben, mtre 90—98—1.10—1.30 K. 140 cm. széles kelmék minden színben, mtre 2.60—3.-----3.60 K. Mosó delinek métere— — — — — — — — —.50 f. ] darab női gyapjuschál — — — — — — — 3.— K. Középminöségü fekete női ernyő — — — — — 2.60 K. Mindenféle maradékok félárban ! .. Ajándékoknak alkalmas tárgyak, u. m.: divatos kézitáskák, alkalmi sálak, keztyűk, harisnyák, férfiingek, nyakkendők, zsebkendők, női és férfi esőernyők, alsószoknyák és diszkötények mindenkor a legdusabb választékban. TÁRCZA. ÉSZAKI DALOK* — Lermomtof. —• A templom széles ajtajánál Koldus eseng, oly gyenge, fáradt, Halványan, szenvedőén ott áll, Csak egy darabka kenyeret vár, Kérő kezébe követ dobnak. így kérem én is hü szerelmed, Könnyek között könyörgve kérem, S te ezt a hív és szent érzelmet Kigúnyolod. Be fáj ez nékem! ’ Az értékes fordítást több hasonló fordítással Bárczy Iván helyettes pénzűgyigazgató volt szives rendelkezé­sünkre bocsájtani, melyért neki ezúton is hálás köszöne- i tünket nyilvánítjuk. í II Az elhagyott, kopár, hús éjszaknak Magas szírijén fenyőcske szendereg, S a ráborúló hóruházatnak Súlyától néha-néha megremeg. És álmodik ... és álma messze száll. Hol tüznap hinti szét sugárait, Magányosan egy sziklaszirten áll Egy karcsú pálma és . . . ábrándozik. HL A tenger síma pusztaságán Vitorla .siklik kecsesen; Vaj’ mért hagyá .honát el s árván Miért bolyong a tengeren ? Süvölt a szél és zúg a hullám, Az árboc hajlik és recseg; A biztos rév elől fut balgán A sajka és vészért eped. Fölötte kéklő végtelenség, Alatta békés, tiszta menny ... - — De ö a viharra vágyik mindég . . . Tán békéjét leié ebben ? . . . Oroszból forditotta : Bárczy Geyza.-#• TTloclern történet. Irta: Révész Gyula. Aladár ur éppen unatkozott, mikor olvasta, hogy Ármin urnák eltűnt a felesége. Auto­mobilba ült és a főkapitánysághoz sietett. — Egy kérésem van, mondotta a főka­pitánynak. — Parancsoljon. — A bankarné eltűnését bízza rám. — Érdekli ? — Nagyon. Ruhát fesl és vegyileg tisztit Haufel Sámuel = Nagykároly, Kölcsei-ut I. = a római kath. templom mellett. Alapittatott 1902. Telep: Petöfi-ut 59. villany- és gőzerőre berendezett intézetében

Next

/
Oldalképek
Tartalom