Közérdek, 1912. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

1912-12-21 / 51. szám

december 21. 51-ik szám. KÖZÉRDEK 5-ik oldal. ROTHADOLF posztó, gyapjúszövet és szabó kellé- kék gyári raktára — Nagykároly, Cservenyák-ház. Egy tanuló felvétetik. Van szerencsém a n. é, közönség szives tudomására adni, hogy Nagykárolyban, a Cservenyák-házban, Varga Imre ur szomszédságában posztó és gyapjúszövet üzletet nyitottam. Raktáron tartok a mai kor igényeinek meg­felelően a legújabb divatu angol és hazai gyártmányú szöveteket ás az összes hozzátartozó kellékeket. Nagy választék női kabát és Kosztüm-kelmékben. Dezső, Ernyey, Persőczy, Boros, Horváth, Stella és Bay László játszák. Vasárnap, f. hó 22-én másodszor kerül színre „Éva“ az előbbi szereplőkkel. Délután „Cornevillei harangok* Plonquette örökbecsű nagy operettje kerül szinre, félhelyáru előa­dásban. Hétfőn, f. hó23-án „Piktorok* kerül bemu­tatóra itt először, a Vígszínház nagysikerű vigjátéka a „Piktorok“, Heltay kiváló fordi fásában, a főbb szerepeket Főzess Anna, Főzess Lenke, Szelónyi Emilia, Gáspár, Boros, Kim Dezső, Horváth, Stella Gida, Persőczy játszák. Kedden, f. lió 24-én délután az ünnee előestéiben d. u. 4 órai kezdettel szinrs kerül Nemónyi Liliké feléptóvel a „Kip lord“ énekes vígjáték félhelyáras előadásban, Karácsony két ünnepén 4 előadás. Szerdán, f. hó 25-én délután szinre kerül fólBely á rak kai Millácker bájos zenéjü operettje a „Boszorkányvár“. Este rendes helyárakkal 3-szor kerül szinre Lehár világhírű operettje az „Éva“. Csütörtökön, f. hó 26 án délután Planquett remek zenéjü klasszikus operettje „Rip van Winkle“ kerül szinre félhelyárakkal. Este itt másodszor „Limonádé ezredes“ énekes vígjáték, az első előadás szereposztásával. Pénteken, f. hó 27-én Flerst és Callivet nagysikerű vigjátéka „Csitri“ kerül szinre, mely a Vígszínházban óriási sikerrel került szinre. Főzess Anna, Radó Rózsi, Boross Emil Gáspár Jenő, Ernyei és Szelényi Emil- liával a főbb szerepekben. Szombaton, f. hó 28-án szinre kerül „Ahra- hám a menyországban“, Willner és Bodám- sztey, a bécsi Kari színházban nagy sikerrel szinre került operettje, mely dec. 16-án Juhos Margit rekedtsége miatt a műsorról lekerült. A főbb szerepeket játszák : Szigethy írón, Juhos Margit, Perényi Mélán, Szelényi Emilia, Csáky, Gáspár, Kun Dezső, Ernyey, Persőczy, Horváth, Boross és Stella Gida A t. bérlő közönség szives figyelmébe. Ezú­ton értesítem a mélyen tisztelt bérlőket, hogy tekintettel a f. hó 24-én és 31-én tar­tandó délutáni előadások mialt a rendes bér­let a következőképen változik : kedden páros bérlet helyett bérlet szünet, szerdán páros bérlet, csütörtökön páratlan bérlet, pénteken páros bérlet, szombaton páratlan, vasárnap bérlet szünet. Hétfőn, 30-én páros bérlet, ked­den 31-én d. u. előadás van csak félhelyárak­kal. Kérem a t. bérlőket ezen napokon a szinlapon jelzett bérletet figyelembe venni, nehogy e miatt zavar álljon elő. Tisztelettel Neményi Lipót szinigazgató. Hirdetmény. Szives tudomására hozzuk, mélyen tisz­telt ügyfeleinknek, hogy intézetünk mai naptól kezdve a 2,000.000 korona alaptőke és 400.000 korona tartaléktökével rendel- kezö „Bihareana“ takarék és hitelintézet r.-t. nagyváradi céggel egyesült s működését mint ennek fíókintézete lógja folytatni. Intézetünk a bankszakmába vágó összes pénzműveletekkel foglalkozik és dacára a nehéz pénzügyi viszonyoknak, még min­dig előnyös feltételek mellett nyújt köl­csönöket ingatlanokra bekebelezés mellett. Az intézetünknél elhelyezed betétek után az összeg nagysága és állandósá­gához ké.pest 5°/0-tól 6°/o-ig kamatot fize­tünk. A tőkekamatadót az intézet fizeti. „Arina“ Tak. és Hitelintézet mint a „Bihareana“ Tak. és Hitelint. r.-t. nagykárolyi fiókja. HÍREK. ELŐFIZETŐINK, olvasóink és lapunk barátjainak, kellemes karácsonyi ünne­peket kívánunk. Lapunk legközelebbi száma a közbejött karácsonyi ünnepek miatt — minthogy nyomdánkban szerdán és csü­törtökön a munka teljesen szünetel — - va­sárnap reggel jelenik meg. Polgármesterünk beteg, Részvéttel értesü­lünk, hogy Debreczeni István kir. tánácsos, polgármester, szerdán este megbetegedett. Kezelőorvosaitól nyert értesülésünk szerint a betegség komoly természetű ugyan, de aggodalomra egyáltalán ok nincsen. Doktorátus. Ifj Somossy Miklós ügyvéd- jelölt, a budapesti egyetemen a doktori vizsgát letette. Szivből gratulálunk! I _ .. Mély gyászba borította, Boross Janos. a nagykárolyi ág. ev. Z sákok, ponyvák, ponyva-szövetek, redőny­vásznak, lópokrócok, kötéláruk, zsinegek, hevederek és mindenféle jutaáruk a leg­olcsóbban beszerezhetők Fohn József zsák- és vízmentes ponyva-üzletében Debrecen, Ipar és Kereskedelmi bérpalotá­ban (kir. törvényszék mellett). egyházat nyugalomba vonult lelkészének Bo­ross Jánosnak f. hó 20 án reggel történt el­hunyta. A boldogult, ki Zelenén (Nógrád- megye) szeleted, gimnáziumi tanulmányainak elvégzsése után a pozsonyi ev. theológián szerezte meg lelkészi oklevelét. Két éven át a külföldi hires theológiákon folytatta tanul­mányait. Visszatérve hazájába több éven át főúri családoknál vállalt nevelői állást majd a nógrádmegyei Guta község evang. egyhá­zában volt segédlelkósz a hires Geduly lel­kész oldalánál. Innen a Szentiványi család az általok fenntartott sajógömori polgári is­kolához hívta meg igazgató tanárnak. Több éven át működött az iskolánál ügybuzgó ál­dásosán — de lelke vonzalmát követve, —> a Szentiványi család ismételt kérése dacára el­fogadta a nagykárolyi ág. ev. egyház meg­hívását a Bérczy Pál eltávozásával megüre­sedett lelkészi állásra. Az 1875 ik év elején foglalta el Nagykárolyban lelkészi hivatalát , s ügybuzgósággal és szeretettel végezte lel­ki pásztori teendőit. Az 1880-ik évben lépett házasságra Karaszka Teréziával. Boldog há­zasságukat Isten fiúval s két leánnyal áldotta meg. A tiszavidéki evang. egyházmegye évek bosszú során át a körlelkészi díszes állásra választotta meg s e tisztében is buzgón köz- I remunkált a felügyeletére bízott népiskolák i felvirágoztatásán. Az 1910-ik év elején vo­nult 35 évi lelkipásztorkodása után a jól megérdemelt nyugalomba. Az utóbbi időkben betegeskedett, mig f. hó 20-án d. e. fél 4 órakor szerető családjának mély bánatára az I Ur magához szólította. Temetése ma d. u. ! fél 3 órakor megy végbe, az egyház terem­utcai templomában tartandó gyászistentiszte­let után az evang. egyház temetőjében. — Nyugodjék békében! A föispáni titkár távozása. A belügymi­niszter Kálnay Gyula föispáni titkárt a jövő év első felére szolgálattételre a vezetése alatt álló minisztériumba rendelte be. Kálnay Gyula távozását őszinte sajnálkozás kiséri az egész vármegyében, bár valószínű, hogy a szimpa­tikus tisztviselő a félév leteltével ismét visz- szakerül a szatmári főispán mellé. Szolgabirói kinevezés. Csaba Adorján főis­pán Szabó Tibor közigazgatási gyakornokot az elhalálozás folytán megüresedett szolga­birói állásra helyettesítette és szolgálattótelre a fehérgyarmati szolgabirósághoz osztotta be. Esküvő. Dr. Galgóczy István mikolai föld- birtokos f. hó 28-án vezeti oltárhoz Jármy Margitot, Jármy András nagydobosi földbir­tokos és Dessevffy Gizella leányát. Negyven ev az állami szolgálatban. Bartba Antal a helybeli pénzügyigazgatóság köz- ! köztiszteletben áló irodavezetője vasárnap töltötte be állami szolgálatának negyvenedik évfordulóját. Ezt az alkalmat tisztviselőtár­sai felhasználták arra, hogy szeretetteljes ragaszkodásuknak kifejezést ajanak a derék, mintaszorgalmu tisztviselő előtt. A tisztvi­selők küldőttségileg keresték fel Barthát az irodában, ahol a küldöttség szónoka meleg szavakban ecsetelie a tisztikar szeretetteljes ragaszkodását és átadta résére a tisztikar aján­dékát egy szép szivartartót és szikát. Bartba 18 éve van városunkban és a közbecsülést, a melyben örvend, bizönyitja az is, hogy, elhalmozták jókivánatukkal az évforduló alkalmából. Magunk részéről a munka és szorgalom megszemélyesítőjét melegen üdvö­zöljük és kívánjuk, hogy hivatalában még igen sokáig élvezze azt a nagyrabecsülést és szeretetet, a melyben úgy a város polgár­sága, mint tiszttársai körében örvend. FRÄNKL DEZSŐ .:U"- : -= VASKERESKEDŐ .. NA GYKÁROLYBAN, SZÉCNENYI-UTCA. TELEFONSZÁM |ß TELEFONSZÁM A karácsonyi ünnepek alkalmából ajánlja el­pusztíthatatlan, fehér, rézabroncscsal öve­zett konyhaedényeit és felszereléseket, to­vábbá dús raktáron levő vadászati cikkeit. KORCSOLYÁK!! tott^i^kmellett Magyar kir. lőpor áruda. = Egy tanuló felvétetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom