Közérdek, 1912. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1912-04-06 / 14. szám

április 6. 14-ik szám. KÖZÉRDEK Kavics-homokbánya az év minden szakában üzemben Gőz­üzemű berendezés. Mindenféle vas­beton és betonmunkához kiválóan al­kalmas Szamosfolyam-kavics. Vasúti állomás Szatmár-Udvari. — Rendelmenyek bármikor és bármely mennyiségben a legrövidebb idő alatt elinteztetnek. 7-ik oldal. Megrendelések Bikfaivy Albert tulajdonoshoz cimzendők BEHEND, posta és távíró állomás Szatmár-udvari. — Vagy BEER SÁMUEL, Szatmár-Németi, Bánya-utca 17. sz. Si Telefonszám 264. GYAPJÚSZÖVETET LEGÚJABB KIVITELBEN, gyapjúszövetet legnagyobb választékban, gyapjúszövetet a legolcsóbban szigorú szabott árak mellett szerezhetjük be DEBRECENBEN, Kossuth-utca 1. (Első takarék uj palotájában) mi am Weisz Adolf posztókereskedőnél. “ “ Nyilttér.*) Villanyvilágításunk mizériái. Miért drága a világítás? Szegény Nagykároly! (Folytatás.) Tehát 1400 métermázsa kőszén 140,000 klgr., feltéve, hogy klgrja 500 „Calóriás“, úgy kiteszen 700 millió „Calóriát“, minthogy 667 „Calória“ számitandó 1 klgr. gőz előállí­tásához, tehát 700 millióba 667 Egy millió 50 ezerszer találtatik, vagyis ennyi klgr. vi­zet kelletett elpárologtatni, gőzzé változtatni, vagy vegyük megfordítva az arányt, könyebb megérthetés okából. 1 klgr. közép minőségű szén átlag 5 klgr. gőzt fejleszt, tehát 140,000 klgr. szén X 5= 700 ezer klgr. gőzt kellene fejlesztenie és pedig 465 métermázsa jó bükkfa = kb. 46,500 klgr., melegfejlesztő képessége kb. 350 „Calóriával“, vagyis 245' 110 liter vizet kellene elgőziteni, tehát az 1400 méter- mázsa kőszén és 465 metermázsa fa összesen mintegy 945 ezer klgr. gőzt kellene fejlesz­tenie normális állapotok mellett. Az üzemben levő gőzkazánok Babock Vilod szabadalma kb. 85 O2 mérer légköre, túlhevítővel ellátva feltehető 10—12 klgr. gőzfejlesztés a 1 □* méter tüzfelületkónt 65—70°/o hatás foknál, (forsirozott tüzelésnél persze több) hogy a kazánok mily hatás fok­kal dolgoznak, arról beszólni felesleges, pre­cizitással, számadataimból ki fog tűnni az, hogy nagy lesz a veszteség meleg egységek­ben. Mint már előbb említettem az üzemvezető ur nem kísérletezett, de hát nem is ér rá, mert télen a házi nyulak nevelése, nyáron a rózsás kert művelése lefoglalja nagy idejét. A szaktudomány azt mondja, bogy a hány klgr. viz fogy, annyi klgr. gőz is hasz­nálatik, figyelembe veendő a tömítéseknél, úgy a kazánnál mint a gépnél is, továbbá a gőz vezetékeknél és más helyeken előforduló hőkisugárzást gőzlecsapodást stb. normális gőzveszteséget, mindezek után lássuk az eredményt: A villanytelepen egy gép ment 150 ló­erős 31 nap alatt 202 órát X a lóerőkkel 202 X 150 = 30,000 klgr. szén. Két gép ment 450 órát = 450 X 300 = 135,000 klgr. szén, tehát összesen 168,000 klgr. szón kellett volna. És pedig elfogyasztott 140,000 klgr. kő­szenet és 46,500 klgr. jó száraz bükkfát összesen 186,500 klgr. tüzelőanyagot — és E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a Szerk. ezzel szemben 189 tartály vizet gőzitett el, ha tényleg (?) 1500 literes egy tartány tehát 1500 X 189 = 288,500 liter viz — minthogy 186,500 klgr. tüzelő anyagnak 5-ször annyi vizet kelletett volna elgőziteni, vagyis 186,500 X 5 == 932,500 klgr. gőznek kelletett volna (származnia) lennie. Minthogy a gépek üzeméhez 168,000 klgr. szén kelletett volna és mégis hogyan fogy­hatott el cirka 20,000 klgrammal több ? Ha pénz értékbe vesszük 20,000 klgr. tüzelő anyag á métermázsa 2 kor. 30 fillérrel számítva 200 métermázsa 200 X 2'30 = cirka 4—500 korona a december hónapban. Mint­hogy a nyári hónapok annak kb. kétharmad részét teheti, tehát a rossz tüzelés átlag 3—400 korona felesleges kiadást jelent, ami a kéményen sötét fekete füst alakjában ki­repült, szaporítva az amúgy is magas pót­adót és vájjon ki lehet oka annak? — Az olajokról nem is szólok, ami 7—8 méter­mázsa kelletett szerintem az is elég sok, megJegyzendő, hogy többször ismételten hasz­nálva lett. Tehát csoda, hogy drága a villany Nagy­károlyban ? Érendród, 1912. óv március 20. Malonyay János a nagykárolyi villanytelep volt algépésze. (Folyt, köv.) Gazdálkodók figyelmébe! Államilag ólomzárolt lóheremuyvak, eredeti quedlinburgi (északnémet) valamint magyar oberndorfi, olajbogyó, mamuth, ec- kendorfí répamayvnk^ úgyszintén lo­vászi bükköny, tavaszi árpa, ta­vaszi búza stb. vetőmagvak legjobb minőségben kaphatók Taub Sámuel Fia cégnél Nagykároly, Széchényi-u. 23. Telefon SG. Legszebb ékszerek, órák, ezüst- és arany- nemüek LÖFK0VITS ARTHUR és TÁRSA cégnél kaphatók Debrecen, Piac-utca. Megérkezett ^ Makay József fia nagy- károlyi sirkőraktárába a szebbnél-szebb márvány, gránit, diorit, labrador, augit *írkő ü Óriási választék! Ü Jutányos árak!!! Hat darab fotel és egy darab kanapé igen jókarban kapható Janitzky Györgynél Nagykároly, Majtény-u. Újonnan készült díványok állandóan raktáron. Kiadó lakás. Széchényi-ulca 43. sz. alatti há­zamban 2 szoba, konyha és mellékhelyiség­ből álló "o.a_T7-a-ri lstlrás május 1-től kiadó. A lakás irodának rend­kívül alkalmas. Értekezhetni lehet JBecktnann József tulajdonossal. legjobb FémHsztitó a világon Legszebb ruhatisztitás vegyi­leg száraz utón! Ifj. Rácz István HAJTAJER PÁL Nagykároly, .'. Széchenyi-utca 43. (A róm.katb. elemi fiúiskola mellett.) íűszer és csemegekereskedésében Nagykároly, Kálmáíld-utca 5. Különféle csakis elsőrendű fűszer- csemege-áru. valamint édesített szeszes italok kaphatók. — Egy jó házból való f. tanulóul felvétetik. Hosszuaszói erdélyi borviz kizárólagos raktára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom