Közérdek, 1910. július-december (3. évfolyam, 30-56. szám)

1910-12-31 / 56. szám

56. szám. december 31. ERMELLEK. Érmihályfalva. Kiöfízetési f elhívás. Harmadik éve, hogy az „Érmellék“ igen tisztelt olvasó közönsége határozottan kifejezett óhajtására, lapunkat az „Érmellék“ címmel egészítettük ki, s ezzel sajtóorgano- munk ezen vidék társadalma érdekeinek lan­kadatlan buzgalommal és lelkesedéssel Jtar- coló hetilapjává lett. Nem tolakodtunk, nem kopogtattunk be hívatlan vendég módjára, de szeretettel közeledtünk ahhoz a vidék lakos­ságához, ahol vállalkozásunk támogatásra és kedvező fogadtatásra talált. Mindig sze­mélyesen szereztük be információnkat. Azok- tói a férfiaktól kértük, akikről megvoltunk győződve, hogy e szép és nagy vidék javát, fejlődésének előmozdítását kedves kötelessé­güknek ismerik. Büszkén állíthatjuk, hogy vállalkozásnak elismerésre talált. Ott láttuk a vidék érdekei előmozdításáért a küzdők \ sorába Érmihályfalva és vidéke kiváló férfiai közül: Fráter Lóránd orsz. gyűl. képviselő, Konrád László ügyvéd, fakab Rezső főjegyző, ■ Grosz Béla és Benedek Zoltán bankigazgatók, Klór Antal, Szoboszlay Sándor földbirtokos urakat, Székelyhidról Balogh Lajos az ügy­védi kar ezen kiváló tagját Fándly József ! főjegyző, Doby József főbíró urakat és Lacz- kovich Lászlót lapunk fömunkatársát. Most elérkeztünk a negyedik évfordu­lóhoz, amikor kérnünk kell olvasóinkat arra, \ hogy vegyék újból szeretetükbe, pártfogásukba \ a mi kis sajtóorgánumunkat az „Érmellék“-et Nem állunk elő nagyhangú frázisokkal, nem Ígérünk légvárakat, csak azt, amit be is fogunk tartani, hogy eddigi programmunk- tól nem térünk el egy hajszálnyit sem. Az „Érmellék“ marad ami volt. „Párt­érdekektől független, kizárólag a közön­ség érdekeit szolgáló hetilap.“ Bizalommal kérjük előfizetőinket az elő­fizetés szives megújítására s egyben pártfo­góinkat arra, hogy lapunkat a közjó elő­mozdítására kitűzött feladatában ezután is támogatni kegyeskedjenek. kiváló tisztelettel Az „ÉRMELLÉK“ szerkesztősége és kiadóhivatala. Beteg vezérigazgató. Legmélyebb részvéttel értesülünk, hogy Benedek Mátyás az „Érmihályfalvai kereskedelmi és iparbank“ vezérigazgatója, az ottani társadalom egyik kiváló és vezető tágja f. 29-én súlyosan megbetegedett s csak a gyorsan előhívott orvosi segélynek köszönhető az, hogy a betegségben nagyobb complicátió nem állott be. A beteghez kihívták Dr. Horváth József debreceni főorvost a ki megnyugtatta csa­ládot, hogy nagyobb aggodalomra nincsen ok. Tiszta szívből kívánjuk, hogy a város köz- tisztelet és szeretetben álló „Mátyás bácsi­ját rövid idő alatt abban a körben tisztel­hessük, a mely alig várja, hogy szerencsés felépülése felett őszinte örömének adjon ki­fejezést. Eljegyzések. Dezső Sándor szent- péterszegi ref. tanító f. hó 28-án tartotta eljegyzését Üröghy Sándor igazgató-tanító ! leányával Margitkával, Kalmár István pátyodi ref. lelkész eljegyezte Szatmáry Sándor ref. lelkész leányát Margitkát. Esküvő. Farkas Ferenc biharszéplaki •gazdatiszt Vasárnap tartotta esküvőjét Lan­dau Sámuel érmihályfalvai cipész iparos kedves és bájos leányával Ilonkával. Az esküvőt fényes vacsora és reggelig tartó táncmulatság követte. Képviselőtestületi gyűlés. Érmihály­falva képviselőtestülete folyó hó 23-án rend­kívüli közgyűlést tartott P. Kovács Sándor főbíró elnöklete alatt. A gyűlés első tárgya Berényi Sándor és Fábián Bertalan jegyzők lakbér megállapítása iránti kérelme volt. E tárgyben heves vita indult meg, melyben részt vettek Bujanovits Béla, Grosz Béla, Glück Benő, Csuka Lajos és Ruszkai Elek. Egyhangú határozat meghozható nem lévén, elnök szavazást rendelt el, melynek ered­ménye az lett, hogy Fábián Bertalant kérel­KÖZÉRDEK mével elutasították, Berényi Sándor részére méltányolva a község érdekében évek hosszú során át kifejtett tevékenységét, 250 korona évi lakbért szavazott meg. Benedek Zoltán indítványára a városi közvilágítás ügyében a közgyűlés minden hozzászólás nélkül ki­mondotta, hogy a közvilágításnak villannyal való ellátásával komolyan akar foglalkozni J és pályázotot hirdet egy villanytelep felállí­tására. A villanytelep létesítését ingyen telek­kel és 15 évi adómentességgel támogatja s ha a vállalkozó a telket nem fogadná el, I újabb adómentességet ad részére. A köz- i gyűlés részletesen megállapította a pályázati i feltételeket is és utasította az elöljáróságot, j hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Marcsa Imre Írnok kérelmére fizetését 1911. január 1-től évi 800 koronára emelte fel. Lelkesedéssel vette tudomásul a közgyűlés, hogy Fráter Loránd, a kerület országgyűlési képviselője közbenjárására a Pénzügyminisz­ter a borital és husfogyasztási adók meg­váltási jegyzőkönyvét jóváhagyta és elhatá­rozta, hogy Fráter Loránd képviselőnek sikeres eljárásáért köszönetét szavaz és erről jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Oláh József j községi pénztárnokot fizetés emelési kérelme elutasításával saját kérelmére állásától fel­mentették. A közkutak jókarban tartásara vonatkozó ajánlatok közül Grósz Béla hozzá- j szólása után Nagy Sándor ajánlata évi 700 korona mellett fogadtatott el. Beck Izidort pótadófizetést halasztás iránt beadott kérel­mével elutasította, mert nem látta biztosí­tottnak a hátralékot kedvezmény megadása ; esetére. A vadászati jog bérlete iránt kötött szerződés jóváhagyatott és bérlőnek a bér­összeg befizetésére 8 napra haladék adatott. Hintalan Ede indítványt adott be a marha- i levelek kezeléséről szóló szabályrendelet módosítása iránt, oly irányban, hogy a jöve­delem ezentúl ne a főjegyzőt, de a községet illesse. Ennél a kérdésnél heves vita támadt, melyben részt vettek Glück Benő, Pollák Mór és Ruszkai Elek. A kérdés szavazással ] lett eldöntve, a melyben 18 szavazattal 13 ellenében kimondatott, hogy a község a ! marhalevelek kezeléséről alkotott szabály- I rendelet megváltoztatása iránt lépéseket tesz j s az uj szabályrendelet elkészítésére Buja- i novits Béla elnöklete alatt Grósz Béla és Hintalan Edéből álló bizottságot küldtek ki. | Ezzel a gyűlés véget ért. Köszönetnyilvánítás. Leányom eskü­vője alkalmából az érmihályfalvai kaszinó egyesület vezetősége szives volt a helyiség összes termeit az esketést követő táncmulat­ság céljára teljesen díjtalanul átengedni. : Kedves kötelességemnek ismerem ezen jó- : ságáért, úgy a vezetőség, mint az egyesület összes tagjainak, hálás köszönetemet nyil­vánítani érmihályfalva 1910. december 28. Landan Sámuel. Érmellék borai. Az egész országban, sőt a külföldön is híresek az érmelléki, kö- ! zöttük az érmihályfalvai borok. Ezt fényesen bizonyítja az a kitüntetés, a melyben Jakab ! Rezső érmihályfalvai szőlőbirtokos legutóbb i részesült, a ki a homoki szőlősgazdák sze­gedi országos kongresszusa és borkiállítása alkalmával ezüst érmet nyert s az első dij elnyerésének az volt az akadálya, hogy da- | cára annak, hogy a bor legjobbnak talál- ; tatott, a szabályok szerint a több egységgel biró kapta az első dijat. Tűz. Karácsony másodnapján délelőtt a lakók vigyázatlansága miatt leégett Nyesti Sándornak az erdő alján levő színje. Az épület nem volt biztosivá. Nincs kegyelem. Érmihályfalván lakik egy szegény földhözragadt zsidó. Foglalko­zásra nézve bazáros és apróságokat árul, amelyből alig kerül ki a mindennapi kenyere. Ezenkívül szegény paralitikus is és csak fáradhatatlan szorgalma tartja vissza attól, a jó emberek és község könyörületére szo­ruljon. Harmincz .év óta nem fizetett adót. Nem is bántotta azért senki, mert tudták jól, hogy nem képes fizetni. A múlt évben azonban zaklatni kezdték. Felesége be is fizetett ezen a címen 8 koronát, de azon a héten nem volt hús a háznál, s talán kenyér sem. „Hogy miből élt azon a héten 4 gyer­mekével azt csak ő és felesége tudja, de akkor sem volt képes kinyújtani kezét kö­7-ik oldal. nyöradományért. Most Érmihályfalván irga­lom nélkül folyik az adóbehajtás. A szegény tehetetlen földhözragadt Beck Jakabhoz is bekopogtatott a végrehajtó és elvitte a ház­ból az egyedüli tükört és szekrényt. Most üres a ház. A feleség négy gyermekével ott zokog a kifosztott házba s várja, hogy se­gítsen valaki rajtuk s eszközöljön ki részükre haladékot az adóért. Jó emberek! Érmihály­falva anyagiakban bővelkedő polgárai! Se­gítsetek Beck Jakab és 5 tagú családján. Az emberi könyörület nevében kérünk erre benneteket! Megszűnt bűnügyi eljárás. Lapunk egyik számában megírtuk, hogy a Kun Mi­hály kárára elkövetett 400 korona ellopá­sával Oláh István szíjgyártó mester lett gya­núsítva. Most a nagyváradi ügyészség elég­tételt szolgáltatott a méltatlanul meghurcolt iparosnak és őt a vád alól teljesen felmen­tette. Dohánybeváltás. Érmihályfalván a dohánybeváltás január 2-án veszi kezdetét s tart bezárólag február 28-áig. A verekedés vége. Olvasóink emlé­keznek arra a botrányra, mely az Iparos Otthon helyiségében folyt le, a hol a min­dennapossá vált orgiák, kártyázások és iva- szatok meggátlása ügyében felszóllaló Csep- reghy Ignác ellenőrt, Kelemen József, Speth György és Kincel János iparos segédek agyba-főbe verték. Ez ügyben 22-én ítél­kezett a székelyhídi kir. járásbíróság, ahol Kelement és Spethet 8-8 napi fogház, Kin­ézel Jánost 3 napi fogházra és egyenként 10-10 korona pénzbüntetésre ítélték. Elitél­tek az ítélet ellen fellebbezést jelentettek be. A kövezetvám ügye. Értesülésünk szerint az államvasutak üzletvezetősége ki­jelentette, hogy a községi kövezetyáip azon részét, amely közraktárba érkező árult "titán jár, személyzet hiányában nem hajlandó ke­zelni s most beállott az az eset hogy a képviselőtestület Hintalan Ede javaslatára felmondván az Érmihályfalvai Takarékpénz­tárral e tárgyban kötött szerződést, ha a felebbezés mielőhb és kedvezően el nem intéztetik kénytelen lesz ezért a vámszedésre egy állást kreálni, a mi bizonyára, jóval többe fog kerülni mint, amily összeget fizetett ed­dig a Takarékpénztár egyesület. Állomás főnök ur figyelmébe. Az érmihályfalvai vasúti állomás III. osztályú váróterméből a pénztár áthelyezével valósá­gos zárkába kerültek az utasok, úgy, hogy kölönösen heti és nagyvásár alkalmával a váróteremben tartózkodni aligha lesz lehet­séges. Azt a kis területet ami megmaradt elfoglalja a tőzsde és a vaskorlát. Ezen se­gíteni ez idő szerint kivan zárva, mindaddig mig az elöljáróság hivatalból nem fogja ké­relmezni a váróterem kibővitését. De azt joggal elvárhatja az utazó közönség, hogy a podgyászok mérlegelésére szolgáló mázsát helyezzék el a pénztár mellől, mert anél­kül, hogy ebbe az utas a lábát bele ne üsse, teljesen ki van zárva a pénztárhoz jutni, amely körülmény szerencsétlenség és balesetnek is lehet okozója. Elvárjuk a fő­nök úrtól a kinek a közönséggel való visel­kedésével szemben az utasok a legnagyobb elismeréssel vannak, hogy a jogos kérelmet haladék nélkül teljesíteni fogja. „Kollarit“ (bó'pIemBz] A jelenkor legjobb tetőfedő- és el­szigetelő-lemeze. Egyedelárusitó Giiqsz Hermann és Fia Érmihályfalva. Székelyhid. Fömunkatárs: Laez/tovich l.áxzlt). Elgázolta a Bihari vicinális! Szomorú házvétel! Halálos áldomás! Kuji Ferenc székelyhídi uradalmi kerülő hétfőn reggel átment Kiskerekibe, hogy ott magának egy házat vásároljon. A házvétel sikerült is, melynek örömére magyar szokás szerint eladó és vevő nagy áldomást csap-

Next

/
Oldalképek
Tartalom