Közérdek, 1910. január-június (3. évfolyam, 1-29. szám)

1910-02-19 / 8. szám

4-ik oldal. KÖZÉRDEK. 8-ik szám. Tervpályázat eredménye. A helybeli Kereskedelmi és Iparbank részvénytársaság szék­házának tervpályázatára beérkezett 27 terv fö­lött f. hó 13-án ejttetett meg a bírálat. A jury elnöke a Magyar Mérnök és Épitész-egylet ki­küldötte Sandy Gyula fővárosi műépítész, felső- épitő ipariskolai tanár, tagjai Illés József városi mérnök, a bank igazgatósága részéről Cukor Márton igazgatósági tag voltak. A bírálat sze­rint az első dijat 1000 K-át Magyar Vilmos és Tóásó Pál fővárosi műépítészek „Ibolya“ jeli­géjű terve, a 11. dijat 500 koronát Herczegh Sándor zombori mérnök „Két koczka“ jeligéjű terve nyerte. Megvételre ajánlotta még a bíráló bizottság „ez az“', „giró“ és „valuta“ jeligéjű pályamüveket. Elismerés. A debreczeni kereskedelmi és iparkamara ajánlata alapján a kereskedelemügyi miniszter Rosenthal Jakab kereskedői könyvelő­nek, ki Kaufmann Jakab és fia helybeli nagy- kereskedő-czégnél 40 évig egyfolytában volt alkalmazva, 300 korona jutalmat és elismerő oklevelet adományozott, an it a kamara meleg­hangú levélben küldött meg a kitüntetettnek. Legjobb kész harisnyák! Füstös Dezső nél kaphatók. Legtartósabb harisnya fejeléseket is vállal. Debreczenben, Piac-utca 7-ik szám. (Stenczinger-féle ház). A helybeli izr. szentegylet szerdán dé­lután fél 6 órakor Kaufmann Jenő főgondnok akadályoztatása folytán Czutrin Bernát gond­nok elnöklete alatt tartotta rendes közgyűlését az izr. iskolában. Az évi jelentés, mely Spitz Antal, Taub Sámuel és Szentessy János elha­lálozásáról részvétteljesen emlékezik meg, je­lenti, hogy a tagok száma 19-el szaporodott. A zárszámadás tudomásul vétetett, számadók­nak felmentvény megadatott és az elöljáróság eredménydus működéséért jegyzőkönyvi köszö­netét szavazott a közgyűlés. A zárszámadásból kiemeljük, hogy szegények segélyezésére 1731 K 20 f-t, gyógytári, orvosi és tűzifa segélyre 2836 K 64 f fordittatott. Neumann Ferencz jegyző lemondása tudomásul vétetvén, ered­ményes működése méltánylásául jegyzőkönyvi elismerést nyilvánított a közgyűlés. Ezután gondnokká Blum Srndor, pénztárnokká Rosen­berg Bernát, jegyzővé Risenbach Mór közfel­kiáltással egyhangúlag megválasztattak ezzel a tárgysorozat ki lévén merítve elnök a jegyző­könyv hitelesítésére Dr. Adler Adolf és id. Blau Ignátz egyleti tagokat felkérvén, a közgyűlés véget ért. Egy szegény ember kérelme. Szondi István ipartestületi szolga, aki már 1893. óta teljesiti kötelességét közmegelégedésére, a f. hó 20-ikán tartandó közgyűlés elé fizetésének ja­vítása czéljából kérvényt nyújtott be a testü­lethez. Méltányossági szempontból szives pár­tolásába ajánljuk Szondi kérelmét az ipartestület tagjainak. Curiai döntvény egy kereskedői kö­rökben sajnos divatos anomália ellen. Hosszú idők óta szokás volt a kereskedő-vi- lágbau, hogy férjes nők a leánykori nevükön üzletet vezetnek. Nemcsak a fővárosban, de a vidéken is nagy volt azoknak a nőknek a szá­ma, kiknek férjük rendes hivatalbeli állomással birt, ők magok, leánykori nevükkel más, külön jövedelmező üzletet folytattak. Legtöbbször a hitelezőket játszoták ki, de kijátszották ilyenfor­mán a kereskedelmi törvényeket is és ép en­nek vetett véget a Kúria. Kimondta ugyanis e legfelsőbb bíróság, hogy férjes nő leánykori néven nem nyithat üzletet és az ily kereske­delmi céget a törvényszéken bejegyezni nem lehet. Uj szivar- és szivarka-különlegessé- gek. A m. kir. pénzügyminisztérium a követ­kező különlegességi dohány-gyártmányoknak forgalomba bocsátását rendelte el: 1. „Coro- nás“ szivar (10 darab, faládácskába csomagolva, ára 7 K, 1 darab ára 70 f). 2. „Coronás“ szi­varka (100 darab, fémszelencébe csomagolva, ára 12 K). 3. Szivar minta gyűjtemény 90 da­rab különlegességi szivar 1 dobozba csoma­golva ára 20 K). 4. Szivarka minta gyűjtemény (6j darab belföldi különlegességi szivarka ára 5 korona. Eladó házasfelek. Kaplony-utcza 40-ik szám alatt 4 szoba, konyha, pincze, kamra és mellékhelyisé- .......................gekből álló ----­uj úri lakás “IMI szabadkézből eladó. — Értekezhetni: lapunk kiadóhivatalában. Teaestély. A nagykárolyi pinczérek jó- tékonyczélu asztaltársasága folyó hó 15-én tartotta meg fényes teaestélyét a Polgári olvasó­kör helyiségében. A rendezőség e czélra a ter­met gyönyörűen feldiszitve, valóságos paradi­csommá változtatta át. A gyönyörűen feldíszített sátorban pezsgőt és süteményt árusítottak szép asszonyok és leányok a jótékonyczél érdekében. Az estélyen igen tekintélyes számú közönség jelent meg. A hölgyeket a figyelmes rendező­ség gyönyörű tánczrenddel lepte meg, valamint elnök kedves neje részére is szép csokrot ké­szíttetett. Éjfél felé tombola-játék volt, melyen sok szép értékes tárgyak lettek kijátszva. Tom­bola után fesztelen jó kedv mellett egész a reggeli órákig tánczolt a fiatalság gárdája, a kik között az öregek is részt vettek. Az esté­lyen felülfizettek : Törley József 1 láda pezsgő, Éois Eracois 1 láda pezsgő, Első Magyar Serfőzde, Láng Samu, Emészt László 5—5 K, Schleifer Dezső 6 kor., Wessel Manó 20 K, Dr. Antal István 5 K, Schöufeld Jenő 3 kor., Kepes Miklós, Káldor Mór, Weinberger Bencze, Grünfeld Samu, Schönfeld Márton, Schnell Jó­zsef, Kovács György 2—2 kor., N N., N. N. 5—5 kor., Kindris József, Schiff Bernát 3—3 kor., Tóth Lajos, Strausz Dezső, Steib Márton, Bürger Salamon, Kozma Gábor, Szabados Kál­mán 1 — 1 koronát, N. N., N. N., N. N., N. N., N. N. 40—40 fillért, melyért, valamint Krizsán György zenekarának, a ki az estélyen a zenét teljesen díjtalanul szolgáltatta ez utón mond hálás köszönetét: a rendezőség. Jótékony adományok. Az Önsegélyző Népbank 1910. évre: a nagykárolyi Nőegylet­nek a szegény gyermekek felruházására, a Nép­konyha részére 50—50 kor., róm. kath., görög keleti orosz, gör. kel. román, ág. evangélikus, ev. református, izraelita iskolák, iparos tanon- czok munkakiállitása jutalmazására, kereskedelmi iskola szegény tanulóinak tankönyvekre, gimná­ziumi Önképzőkör tanulóinak tankönyvekre, elaggott iparosok és szegény gyermekek felru­házására Kossuth-asztaltársaságnak 15—15 K, a kézi pénztárnak jótékonyczélokra 4 korona 83 fillért, összesen 254 korona 83 fillért ado­mányozott. Elveszett karperecz. Folyó hó 2-án éjjel a Széchenyi-utcza 14. számtól Attila-utcza 8. számig elveszett egy lánczokból font, csati­ján gyémántokkal körülvett nagy piros köves rozettával ékített arany karperecz. A karperecz csekély értéket képvisel, de a tulajdonosnak becses emlék, miért is a becsületes megtaláló kéretik, hogy azt illő jutalom ellenében e lap kiadóhivatalában átadni szíveskedjék. A dohánygyártmányok árának emelése. Hir szerint a pénzügyminisztériumban azzal a tervvel foglalkoznak, hogy fölemelik a dohány- gyártmányok árát. E részben a szükséges elő­tanulmányokat már befejezték, de még nincs megállapítva, hogy a miniszter mikor rendeli el az áremelés keresztülvitelét. A gyártmányok drá­gítására közvetlenül az adott lökést, hogy a dohánybeváltási árakat emelte a pénzügyminisz­térium, e mellet az előállítás költségei is lénye­gesen emelkedtek. Nem térhet ki a miniszter a dohányárusok azon méltányos kérése elől sem, hogy az eladási jutalékot emelje s valószínűnek tartják, hogy az árak emelése után ezt a rég vajduló ügyet az érdekeltek megelégedésére si­kerül megoldani. A fagyott tojás használhatóvá tehető,ha sóval kevert vizbe tesszük, melyben rövid idő alatt kienged és ismét visszanyeri frisseségét. A tavaszi haszonállat-összeírás. A föld- mivelésügyi miniszter körrendeletét intézet va- lamenyi törvényhatósághoz, melyben elrendelte a tavaszi állatösszeirás eszközlését. — Gyerek tragédia. Két gyerek barát­kozott össze az utcán. Mindenféléről beszélget­tek, majd a tudományokra tértek át. Az egyik feladja a kérdést a másiknak: — Na, mondd meg, mennyi 2-}-2 ? A másik habozás nélkül válaszol: — Az öt, — Bolond vagy. Miért öt ? — Mert az apám főpincér. A másik egy pillanatig hallgat, aztán ir­galmatlanul pofon üti a számoló zsenit és nyu­godtan szól; — Mert az apám vendég. Ékszert, órát, ezüstnemüt jótálllás mel­lett bámulatos olcsó áron csakis Magyarország legnagyobb ékszerüzletében Debreczenben a Löíkovits Arthur és Társa czégnél vásárol hág tunk. Buziási Phönix. A hazai ásványvizek között az első helyet méltán a „Buziási Phönix“ foglalja el, mely nemcsak kiváló borviz, de számos orvosi tekintély egyhangú véleménye szerint kitűnő hatású gyógyvíz. A buziási gyógy­fürdő agilis tulajdonosa Muschong páratlan ál­dozatkészségének köszönhető, hogy a „Buziási Phönix“ nemcsak hazánkban, hanem a külföl­dön is, de nevezetesen a Balkánon a legelter­jedtebb ásványvizek egyike. A ki Kohn Antalt nem ismeri. A na­pokban egy tiszántúli vidéki ember állított be hozzánk s kért, hogy mutassuk meg, hol lakik a kis Kohn? Szívesen eleget tettünk kérésének, de érdeklődni kezdettünk, hogy miért keresi? Egy ébresztő órát akarok venni azokból a hires órákból, a melynek már hire van az egész Magyarországon, volt a felelet. Endrődi Sándor, kitűnő költőnk most uj olda­láról mutatja be fényes tehetségét: mint gyermek-költő, Sebők Zsigmond és Benedek Elek gyermeklapjában, a Jó Pajtásban jelennek meg gyermekversei, melyek melegségükkel, friss, vidám hangjukkal a magyar gyer­mekirodalom legkedvesebb újdonságai. Jó kis lányok dala czimü bájos kis verse van a Jó Pajtás legújabb számának élén. Ugyané január 30-án megjelent szám­ban folytatódik Dörmögő Dömötör kalandos automobil utazása, ezúttal az elgázolások terén teremt világrekor­dot a jóizü maczkó. Szemere György szép elbeszélés, irt e számba. Schöpflin Aladár elbeszélése regényes formában megismertet a mozgófénykép készítése mód­jával. Lampérth Géza kedves verse, egy szép gyermek­kép, Benedek Elek csali meséje és regényfolytatása. Sebők Gyula czikke a fényképzésről, tréfás-képes sport czikk, Rákosi Viktor regénye teszik a Jó Pajtás leg­újabb számát gazdag és érdekes olvasmánynyá. A szer­kesztői üzenetek, rejtvények is érdekesek, mint mindig. A Jó Pajtás minden vasárnap jelenik meg a Franklin- társulat kiadásában; előfizetési ára negyedévre 2 kor. 50 fillér. Mutatványszámot mindenkinek, a ki kért ingyen küld a kiadóhiöatal (Budapest, IV., Egyetem- utcza 4.) Búzát, rozsot, zabot, bükkönyt a legmagasabb napi áron ve­szünk. Mintázott ajánlatokat a „KÖZÉRDEK“ szerkesztőségébe kérünk. MITI ATQÁPÍWRá rer,dkivül ízléses ruhakelméket, selymeket,- IfluLAÍ oAuUMfA, ^sz sv^jcj tüli robékat és belépő-sálokat csakis a legujabbat ajánl Tfcf STEIB MÁRTON NaÄo;y

Next

/
Oldalképek
Tartalom