Közérdek, 1908. január-június (1. évfolyam, 1-24. szám)

1908-02-29 / 7. szám

6. oldal. KÖZÉRDEK. 7. szám Árvizveszedelem Szatmármegyében dm alatt a „Nagykároly“ tudósítást közöl. Tény­leg való az, hogy a Keleti csatorna a beállott esőzések folytán megáradt s Tyúkod község félve az árvízveszélytől kérte az alispáni hiva­taltól, árvédelmi intézkedések megtételét, azon­ban nem való az, hogy a Túr megáradt volna, mert ily nevű folyócsa Szatmárvármegyét és Ugocsát határolja s Tyúkodtól 8 mértföldnyire esik. így van az, ha valaki a saját vármegyéje földrajzi fekvésével sincs tisztában. Megnyugta­tásul azonban jelezhetjük, hogy a községet illetőleg minden veszedelem el lett hárítva. A legfinomabb női ingek igen jutányos I áron kaphatók STEIB MÁRTON női divat üz­letében Nagykárolyban, Deák-tér. Szomorú adatok. A kereskedelemügyi miniszternek az iparfejlesztésről kiadott emlék­iratából olvassuk: Az 1906. évben a behozatal összes értéke 1555’6 millió korona értéket kép­viselt, a kivitel pedig 1508’8 millió koronára rúgott, tehát külkereskedelmi forgalmunk mér­lege 46'8 millió koronával passzívvá változott, vagyis, mivel az előző évben a mérleg 34’2 millió koronával aktiv volt, az 1905. évi álla­pothoz viszonyítva mérlegünk 81 millió koro­nával rosszabbodott, pedig éppen akkor, 1906- ban indult meg a magyar társadalom részéről a hazai ipar termékeinek intenzivebb pártolása. Rimaszombati ipartestületi nyugdíj- egylet. A rimaszombati iparosok nyugdíjinté­zete most küldte szét tagjainak 1937. évi záró­számadását, amely az egylet fokozatos erősö­déséről tesz tanúságot. Vagyona 26.895 kor. 1906-tal szemben 5.118 korona a gyarapodás. Az egylet még nem kezdette meg tulajdonké- peni működését és tagjainak járadékot még nem fizet, mégis az előttünk fekvő számadás­ból látjuk, hogy vezetése jó kezekben van és hogy tagjai magukra vállalt kötelezettségüknek mindenben megfelelnek. (A tagdíjbevétel 2.720 korona volt, a hátralék 468 korona.) Igazán kívánatos volna, hogy ez az egyetlen aktiv magyar iparos nyugdíjintézmény mihamarabb elérje a maga elé kitűzött nemes célt. Kiván­csiak vagyunk, hogy ezeket olvasva nem pirul-e azok arca, akik személyi érdekekből tudván azt, hogy annak vezetői nem lehetnek még mindég akadályai a helybeli iparosok nyugdíj­intézete megalakításának. Uj üzlet. A Gencs-utca 32. szám alatt, Feinsilber Betti-féle üzletet Teleky Antal átvette és március hó 1-én megnyitja. Ajánlja fűszer- csemege, mindennemű élelmiszer, bor, korpa és lisztnagyraktárát. Ipari tanfolyamok eredménye. Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter 1907-ben az ország hetven különböző városában össze­sen háromszáz ipari továbbképző tanfolyamot engedélyezett. Ezek közül százharminchét tan­folyam pedig teljesen önállóan oly városokban működött, melyekben állandó ipari oktatási in­tézet nincs. A tanfolyamok összesen negyven­két különböző ipari és ismeretág között osz­lottak meg. Kétszázhetvenegy tanfolyam láto­gatóinak számáról pontos adatok állanak ren­delkezésre és ezekben összesen 8996 kisiparos és segéd tanul úgy, hogy a háromszáz tanfolyam összes látogatóinak a száma tízezernél többre tehető. Az 1906. évben csak nyolcvankét ilyen tanfolyam működött, összesen 4927 látogatóval, úgy hogy a kereskedelmi miniszter akciójának eredménye kétszáztizennyolc tanfolyam és 5000 hallgató. Öngyilkos tanító. Plesa János Parasz- nyafalu gk. tanítója, — mint mátészalkai tudó­sitónk írja, — e hó 24-én agyonlőtte magát. Tettének okául zilált anyagi viszonyát emlege­tik. Öttagú családját nyomorban hagyta hátra. Szatmárvármegyében 800—1000 holdas birtokot keresek bérletre. Cim a szerkesztőnél. Legfinomabb villányi veres bor kapható Tóth Dániel füszerkereskedésében Nagykároly­ban, Fény-utca. Szatmárvármegye czimjegyzéke. Mely magába foglalja az összes hivatalok, intéz­mények, kereskedők és iparosok neveit, kap­ható 1 koronáért felelős szerkesztőnknél. Evert István nagykárolyi sziicsmester tanulót keres. A legfinomabb vászontól meg nem különböztethető kaucsuk gallérok és kézelők, továbbá báli újdonságok, kaphatók ROSNER HENRIK Deák-téri üzletében. Nyilatkozat. A nagykárolyi választókerület füg- í getlenségi és 48-as pártjának 100-as végrehajtó-bizottsága kijelenti, miszerint a legnagyobb undort és megvetést fejezi ki amaz eljárás felett, melyet a városban megjelenő haladópárti lap és annak buj­káló, de ismert titkos támogatói a párt­tal, továbbá ennek vezető egyéneivel, a vármegye főispánjával, a kerület ország­gyűlési képviselőjével és a párt elnöké­vel rendszeresen folytat; kijelenti, hogy ezen qualifikáíhatlan támadásokkal szem­ben mindenekben solidarisnak érzi ma­gát a fent megnevezett egyénekkel, s midőn őket tántoríthatatlan ragaszkodá­sáról és bizalmáról biztosítja, felkéri, hogy ezen gyalázatos támadásokat figye­lembe ne vegyék, ez őket úgy a város közérdeke, mint a párt iránti kötelessé­gek teljesítésétől el ne tántorítsa annál is inkább, mivel a rágalmazóknak ezen aknamunkáját meggyőződése szerint Nagy­károly város és a kerület tisztességesen gondolkodó minden polgára elitéli. Kelt a függetlenségi és 48-as párt végrehajtó-bizottságának 1908. évi feb­ruár 28-án tartott üléséből. Kiszely Géza sk. Csipkés András sk. jegyző. alelnök. Nyilttér.* Nyilatkozat. Alulírottak kijelentjük, hogy Szabó Dezső csanálosi körjegyző által össze­állított adókönyvet nem fogadjuk el. Ha muszáj akkor megtűrjük, de csak azért mert muszáj. Szabó De2ső ezzel a népet akarja boldogítani. Mi a nép ilyen agyon bol- dogitástól nem kérünk. E félékkel csö­mörig telve vagyunk! Csanálos. 1908. február hó 25-én. Csanálosi Endre Ludeser Antal Fiser Orbán Sekk János Tempfli József Melau Vendel Csirák Vendel Boleman Antal Bolemann lgnácz Reszler Lőrincz Tempfli Nándor Reszler Ferencz Vinkler Antal Feifer György Tempfli Alajosné Nonn György Ritli Gusztáv Supler István Ludeser Márton Ludeser János Szolomájer Gáspár Tempfli Ferencz Tempfli János Sekk lgnácz Sauerman Mihály Melau Nándor Czier János Egeli János Ludeser Gáspár Reszler Lőrincz ifj. Rokk István Sekk Mihály Gnánnt János Sauerman Rezső Melau Károly Melau István Sauerman Antal Svegler Márton Horn István Svegler Ferencz Tempfli Alajos Straub Nándor Straub Ferencz Seierman János I Szolomájer György I Tempfli Ferencz Tempfli Eiekné \ Reszler Francziska ' Tempfli Alajos Tempfli Mártonná Vinkler Mihály Vinkler lgnácz Tempfli Flórián Léber Mihály Márton János Templi Ferencz Ludeser Bertalan Kimer Róbert Pósz Ferencz Svegler István Reszler József Kimer Bertalan Dán András Tempfli Istvánná Sekk József Czier János Ludeser Lőrincz Szolomájer Jakab Emi Lőrincz Czier Antal Czier János Vinkler Károly Merk György Templi Antal Müller János Müller József Adler Zsigmond Czier István Fástáncz Pál Tempfl Antal Gnándt Károly Fecser János Czier János Czier János Fástáncz Antal Melau Lőrincz Reszler János Ludeser György Melau János Rokk György _ id. Gnándt Ádám ifj. Gnándt Ádám Tempfli Károly Czier Antal Czier Pál Tempfli Márton Czier Károly Tempfli Márton Straub János Tempfli Márton. Tekintetes Szabó Dezső körjegyző untak Csanálos. Lapunk főmunkatársa által silány nyomdatermékéről irt jogos bírálatra, miután nyilatkozatát kérése daczára egyik helybeli "sajtó sem tartotta érdemesnek közölni, Önhöz méltó lapban leadott s személyeskedő förmedvényére válaszom a következő : 1. Mindaddig nem tartom tisztessé­ges és becsületes embernek, mig vádját be nem bizonyítja. 2. Jóllehet szegény ember vagyok s igy reám férne az Ön által fizetett dús jutalék, nem járulhatok hozzá a nép ki­szipolyozásához, még akkor sem, ha eb­ben hatósági támogatásban részesülnék Vannak Önnek e czélra üzlettársai, a kik felvállalták az Ön silány munkáját, válo­gathat belőllük. Hiszen ezek Kristóffy idejében úgy is megtanulták a kupecz- kedést. Simkó Aladár. * E rovat alatt közlőitekért nem felelős a Szerk. Bérbe veszek 1908. évi május hó 1-jétői EGY két szobából álló lakást és egy műhelynek alkalmas Czim: Movrin János 1—3 betonépitési vállalkozó Kismajtény. „KÖZÉRDEK“ egyes számai kaphatók Csókás László könyv- és papír kereskedésében Nagykárolyban. 1 Tisztelettel van szerencsém a nagyérdemű helybeli és vidéki kö­zönség szives tudomására hozni, hogya FEINSILBER BETTI Gencs- utca 32. szám alatt levő ÜZLETET átveszem és márc. hó 1-én megnyitom. Különös gondot fordítok arra, hogy a n. é. vevőközönség kivánatait minden tekintetben kielégítsem. Magamat ajánlva vagyok, kitűnő tisztelettel : 33-6-1 IFJ. TELEKY ANTAL J

Next

/
Oldalképek
Tartalom