Közérdek, 1908. január-június (1. évfolyam, 1-24. szám)

1908-04-04 / 12. szám

12. szám. KÖZÉRDEK. 7. oldal. 8©©©S8S8S8©©8©©S3S®©3©8.-. ©8©©©©©©©©©38©S©S©S8©©©©©S©® Tavaszi újdonság! !•? Van szerencséin a helybeli és vidéki vevőközönség becses tudomására hozni, hogy Nagykárolyban, a Deák-téren levő I posztó-, kész férfi- és gyermekruha üzletembe a hazai gyártmányú, valamint angol szövetek és tavaszi kelmék megérkeztek. Kiváló gondot fordítottam bevásárlásaimnál jóminöségü s kitűnő szabású kész gyermekruhákra, melyet dús választékban tartok. Vidéki megrendeléseket a legnagyobb pontossággal és gyor­sasággal teljesítek. A nagyérdemű közönség b. pártfogását kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 2_3 Klein József, posztó-kereskedő. Jutányos árak! "15Q| Pontos kiszolgálás! 0;0 [OIOMtJMO Megérkeztek * >* * >♦> * a legszebb, legelegánsabb és legfinomabb kivitelű tavaszi és nyári női és gyermek kalapok * Grósz nővérek női kalap üzletébe Nagykárolyban, * Gróf Károlyi György-tér 12. sz. a. TW gyobb választék áll a vevőközönség rendelkezésére. Dús raktár női gyárkalapokban. * hol a legjutányosabb árak és pontos kiszolgálás mellett a legna- í* ä >*< >•> $ ja I* Rendelésre gyászkalapok 24 óra alatt eszközöltetnek. £ * Vidéki megrendelések gyorsan és legnagyobb pontossággal! 2—3 == Húsvéti ajándéktárgyak! : í t.-:-mmmmm mm p ftí'í § £* i i I i 1 i: 1 P I Tekepálya megnyitás! Van szerencsém úgy a helybeli, mint a vidéki közönség b. tudomására hozni, hogy a Gróf Károlyi György-tér 12. sz. alatt levő vendéglő-helyiségemben levő modern kor igényeinek megfe­lelően berendezett fedett tekepályámat — Husvét első napján ünnepélyesen megnyitom. ■ Egyben felhívom a nagyérdemű közönség becses figyelmét vendéglő helyiségemre is, hol naponként kitűnő villás reggeli, elsőminőségü Dréher-féle sör, pompás és tisztán kezelt magyar borok kaphatók. Abonomásak házban és házon kivül jutányos árban számíttatnak. A m. t. közönség szives támogatását kéri Kudla László, 2—3 vendéglős. vmm M se i mim í iäää'ää m $ b » béh Van szerencsém a helybeli és vidéki vásárló közönség becses tudomására hozni, hogy a közelgő húsvéti ünnepekre való tekintettel Nagykárolyban, a Deák Ferencz-téren, (a róm. kath. iskolával szemben) levő fő- valamint a Gróf Károlyi György-téren levő fiók üzletembe az alább felsorolt tárgyak dús választékban megérkeztek, úgymint: Jól és pontosan járó zseb ós fali órák, arany és ezüst dísztárgyak, gyémánt és brilliáns gyűrűk, fülbevalók, arany és ezüst férfi és női láncok, remek kivitelű szívvel ellátott nyakláncok, keresztek, arany és ezüst karpereczek, broschtük, joujouk stb. Raktáron tartok remek menyasszonyi ajándékul alkalmas cliinai és valódi ezüst tárgyakat, tajtékpipákat.--- ......— Nagy raktár szemüvegekben! : Régi arany és ezüst tárgyak megvétetnek és ujjakért becseréltetnek! nraiflvitásárt 9 év Iliinkért 2 évi jótállás vállaltaik! * Olcsó bevásárlási forrás ! * * ¥ & * Van szerencsém a t. vásárló közönség becses tudomására hozni, hogy Nagykárolyban, a Széchényi-utczában (a róm. kath. fiúiskolával szemben) levő férfi és női divatáru üzletembe a tavaszi újdonságok megérkeztek. Dús raktárt tartok : kalapok, ingek, gallérok, nyakkendők» keztyük s finom baíist zsebkendőkben. Férfi és úri divat- czikkek, esernyők és napernyők nagy választékban. (Mr Fegyházban kötött harisnyák kizárólagos raktára. “Wí A legszebb és legalkalmasabb húsvéti ajándékok nállam szerezhetők be* A n. é. közönség b. pártfogását kérve, vagyok kiváló tisztelettel: Friedmann Mihály, * * ä St Asztalos műhely. Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni hogy Nagykárolyban, a Hétsastoll-utczában a Nagyzsidóházban levő asztalos műhelyemet megnagyobbítottam. Elvállalok mindenféle asztalos-szakba vágó munkákat, igen finom, teljes háló- és ebédlő-berendezéseket, ajtók, ablakok I és boltberendezéseket. F Bútorok áttisztítását, kijavítását és becsomagolását úgy helyben, mint vidéken mérsékelt árak mellett teljesítem. Épületmunkák gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Szives támogatást kér Goldstein Sámuel, 2—3 asztalosmester. I Hirdetmény. Aki jó, olcsó és ízléses 1 >r I i f f fi I % I BÚTORT akar venni ne sajnáljon elfáradni MANGOLD ISTVÁN butorraktárába (nagypiacztér és Majtény- H utcza sarok) ahol saját műhelyében készült || ízléses bútorait árusítja nagy választékban ^ í jót állás mellett jutányos árakért. t. f l 0&T Ugyanott egy tanuló felvétetik, t-i ~ ............................................ •. -. r Iparkiállitáson ezüst éremmel kitüntetve. Tisztelettel van szerencsém a nagyérdemű közönséget értesíteni, hogy a Széchenyi-utcza 23. szám alatt levő fodrász üzletemben, teljesen elkülönítve, külön bejárattal már évek óta pr fogászati műtermem áll fenn, hol minden e szakba vágó fogászati teendőket ezután is pontosan és lelkiis­meretesen fogok teljesíteni. Fogakat arany, kancsuk és czeloluidba foglalva készítek. Elvállalok teljes fogsorok készítését is. Működő órám d. e. 9—12-ig, d. u. 2—6-ig. A nagyérdemű közönség becses pártfogását kérve, vagyok teljes tisztelettel: VALUKA ANTAL, 1—3 fogtechnikus.

Next

/
Oldalképek
Tartalom