Közérdek, 1907 (3. évfolyam, 1-53. szám)

1907-08-10 / 32. szám

6 1907. augusztus 10. lett. Az egész község óriási veszedelembe került volna, ha a szérű és a nádfedeles házak között nem lett volna elegendő számú terebélyes fa, melyek útját állották a tűznek, továbbá, ha a lakosság és tűzoltóság nem végez csaknem emberfeletti munkát. A környékből kivonultak a sióagárdi, zombai, janyai és szekszárdi tűzoltók. — Hőgyészen folyó hó 5-én Kallenberger Antal gőzcsép­lőjéből kipattant szikrától tüzet fogott Wink­ler Keresztély és Witzl János gabonája. Elégett 275 kereszt búza és rozs, amelyből semmi sem volt biztosítva és a gépszekrény is. A tűzoltóságnak sikerült a tüzet helyhez kötni és a szomszédos kazalokban összera­kott gabonát megmenteni. — Hainrikffy Pál orsz. képviselő szarvasdi pusztáján folyó hó 1 én délután tüa ütött ki, mely a csikó­istállót teljesen elhamvasztotta. A tűzoltásban a dombóvári és dübrüközi tűzoltók is részt vettek. A tűz valószínűleg gyújtogatásból eredt. — Villámcsapás. A szerdai délutáni vihar alkalmával Szekszárdon a villám Mol­nár József vármegyei mezőgazdasági előadó tanyájába sújtott, a kéményt és tűzhelyet szétrombolta, de tüzet szerencsére nem okozott. — Vidéki szülök figyelmébe, özv. Orosz Lajosné, Fejős Margit a jövő tanévre két kisebb gimnáziumi vagy polgári iskolai tanú lót, esetleg két polgári leányiskolái tanulót teljes ellátásra elfogad. Lakása Major utoza 1117. szám alatt, saját házában van. — Föltartóztatott kivándorló. A new­yorki kikötőben mind szigorúbban kezelik a kivándorlókat és aki nem felel meg min­denben az előirt követelményeknek, azt nem is engedik be New-Yorkba. A paksi illető­ségű 44 éves Stlimf Péter, kinek neje és 3 gyermeke vau az ó hazában, Newyorkban, College Plaee 30, 1—2. szára alatt lakó Robi József sógorához akart menni, de az orvosok további megfigyelés végett vissza­tartották, mert valamely rögtön meg nem állapítható hibára akadtak. Csak napok múlva fog még kitűnni, vájjon Stumpfot kibocsát­ják-« vagy sem. — Ipartelepek létesítése. Kaposvár rö­videsen ismét gazdagabb lesz egy nagyobb arányú iparteleppel. 600,000 korona alap­tőkével olajgyár és finomító részvénytársasá­got létesítenek, mely a Somogy vármegyé­ben termelt repczét, len és egyéb alkalmas anyagot fogja földolgozni. — Orkán. E hó 7-ón délután égihábo- ruval vegyest na>/y orkán vonult keresztül Tolnanémedi község és környéke határán. A villám egy gyánti pusztai kazalba le is csapott és azt felgyújtotta. Este 10 órakor Kecsege puszta felé ismét nagy tűz látszott, szintén villámcsapás okozta a tüzet. — Lepfene. Vármegyénkben Alsónánán, Decsen és Őcsényben a lépfene szórványo­san fellépett. — Sikkasztás gyanúja miatt letartóz­tatott postamesternő. Tolnamegyében az utolsó pár év alatt a 3-ik postamesternő kerül sik kasztás miatt börtönbe. Ezelőtt 4 évvel özv. Schweitzer Mátyásné kurdi postamesternő sikkasztott 1300 koronát, melyért 3 havi fogházra Ítélték. 1905. évben Réti Sándorné keszöhidegkuti postamesternő sikkasztott el férjével 2000 koronát, a kik jelenleg vizs­gálati fogságban vannak, most pedig Klimő Benőné sz. Lipovnicky Erzse volt simontor nyai postamesternőt tartóztatták le szintén sikkasztás gyanúja miatt. Múlt hó 28-án a hajnali 12 óra után induló vonatra Klimó Benőné 1300 koronát küldött ki pénzes le­vélben a ' postakocsissal, melyből azonban a pénz, mikor a mozgó postán átvették, hi­ányzott, a zsák a zár alatt az összehajtásnál fel volt vágva. A pénzeslevél boríték és kisérő iratok azonban benne voltak. A posta­kocsis a postahivataltól egyik ismerősével ment az állomásra s ott is a vonat érkezésig mások társaságában volt s igy ellene az ello­pás miatt gyanú is alig lehet. A lopásban a legkülönösebb, hogy a zsák oly helyen lett felvágva, hogy csak nagy figyelem mellett vehető észre és hogy a boríték a zsákban hagyatott. Klimóné nehány nappal előbb lett áthelyezve Simontornyáról Vasvörösvárra s KÖZÉRDEK igy az a gyanú merült fel, hogy a sikkasz­tást ő követte el férjével, miért is a kir. ügyészség rendelkezésére Vörösváron letartóz tatták őket és a kir. ügyészség fogházába kisérték. A további vizsgálat van hivatva kideríteni, hogy részesek-e a dologban? — Elveszett vadászkutya. Egy hosszú szőrű, fehér szetter vadászkutya elveszett. Ismertető jele: két nagy fekete folt a hátán, fejének egyik fele fekete, másik fele fehér. — Megtaláló 20 korona jutalomban részesül Mutsenbacher Ödön tulajdonosnál. — Életunt fiatal asszony. Szűcs Her man Katalin férj. Német Péter Miklósné ozorai lakos, e hó 2-án férjével összeszólal­kozott s a Sióba ölte magát. Atyja kérésé sóre indult a Sió mentén levő községekben, de a holttestet sehol nem látták. Rab Varga József tolnanémedi lakos e hó 5 én a Sión horgászott s miután egy holttestet látott fel­bukkanni, azt kihúzta s jelentést tett Tolna­némedi község elöljáróságánál. Az orvosrend­őri hullavizsgálat semmi gyanúsat nem talált a halotton s azt Tolnanémedi községbefi nagy részvét mellett eltemették. Nevezett nő 18 éves és két hónapos házas volt. — A kútba esett. Bedegen folyó hó 13-án az udvaron levő kútba beleesett a más fél éves kis Német Brigitta, az Amerikában munkán levő Német Ferencz leánya. — Összezúzta a gép. Inán József szakcsi lakos cséplőgépjénél napszámba dol­gozott Takács Józsefné szül. Pintér Róza. Folyó hó 6 án az erőátviteli gép, mely ren delet daczára is fedetlen állapotban volt, Takácsné szoknyáját elkapta és az asszonyt annyira összetörte, hogy este meghalt. Iván ellen vétkes mulasztása miatt a feljelentést megtették. — Megátalkodott ellenség. Nagy ellen­sége lehet Hohmann Antal bátaszéki lakos nak. Folyó hó 1-én, 2 án és harmadikén be­törők jártak a lakásán. Első Ízben d. u. 1—2 óra között ellopták a járlatait és ruhaneműt, 2-án az élés kamrájából egy sonkát és 3 ikán d. u. 4—5 óra között a kertjében kiterítve volt 12 korona értékű vásznát. Mindezek te­tejébe azután f. hó 7-én felgyújtották a há­zát, melynek teteje teljesen leégett. — Tüzes hamu az udvaron. Tabak Ferepczné szül. Gombos Juli nosztánypusztai lakos másféléves kis fiát anyjának felügye­letére bizta, mert ő a cséplőgépnél dolgo­zott. A kis gyermek az udvarra ment ját j szani, a hol, amint már előző számunkban jeleztük, az özv. Eklics Antalné által kiön­tött tüzes hamuban annyira megégett, hogy í legalább 3 hét kell felgyógyulásához. A fel j ügyelettel megbízott öreg szülőt és özv. Ek- licsnét, a ki a tüzes hamut kiöntötte, a | kir. ügyészségnél feljelentették. — Egy korona ára vesztegetési kisér- j let- Stern Sámuel hőgyészi lakost Prell Ferencz községi mezőőr tetten érte, mikor i Rauschbarg P. D. szántójáról zabszénát vitt. j Stern 1 koronával akarta a mezőőrt hallga­tásra bírni, a ki azonban az 1 koronát az elöljáróságnak beszolgáltatta és Sternt fel­jelentette. — Megszurkált katona. Rapp Ferencz | lurkó-pusztai lakos, tényleges szolgálatot teljesítő katona feleségéhez néhány napra látogatóba haza ment. F. hó 4 én este át­ment a furkó-pusztai korcsmába, a hol Pénzes István és Bari Péter, mert régi haragosuk Szabó Jánosnak védelmére kelt, késsel úgy megszurkálták, hogy a nagy vérveszteség miatt úgy kellett haza vinni. — Meglopta a gazdáját. Szeleslet János Decs községhez tartozó cserencz-pusztai la­kostól cselédje, Hegedűs Ottilia 120 korona készpénzt ellopott és megszökött. A cseléd Szelesteitől már a folyó év tavaszán is lo­pott el 300 koronát, de akkor, mert hozzá visszament, ellene feljelentést nem tett. — Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a Ferencz József keserüviz vala­mennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél fogva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk határozottad Ferencz József keserűvizet. — Megverte a rendőrt. Dohán János trencsénmegyei születésű „magyar“ Tolnán az Adler féle korcsma előtt megverte Masz­lag János tolnai lakost. A verekedésre oda sietett Glaub Bálint rendőr, akit Dobán sörös kanoséval úgy vágott fejbe, hogy a füle ketté repedt. Dobónt átadták a kir. ügyészségnek. — Megvert vendég. Fekete János szek­szárdi lakos folyó hó 5-én délután betért Sánta János sárpilisi lakos korcsmájába. Iszoijatás közben Fekete összeveszett a korcs­j márossal, aki a segítségére ment czeczei Já­nossal úgy megverte Feketét, hogy súlyos sérülésével beszállították a szekszárdi Fe rencz kórházba. — Rendőri hírek. Szabó Pál, Babos Imre, Rabár Péter és ifj Németh Mihály bátai lakosok addig boroztak Dunszt Ferencz korcsmájában, mig a bor fejükbe szállt. Ekkor azután, mikor a korcsmáros zárórát jelentett, dühükben hogy nem mulat­hatnak tovább, beverték a korcsmáros abla­i kait, majd egymás között vesztek össze, mi- í közben Rabár Szabó Pált úgy ütötte fejbe, hogy 10—12 napig nyomja az ágyat. — Mager János bátaszéki molnár segéd Schvarcz Mátyás ottani lakost késsel meg- | támadta, de mielőtt ellenfelében kárt tehe- ! tett volna, Vertier Antal a kést elvette tőle. j — Bárdos Mihály alsónyóki lakos kocsijá- ! ró 1, amig Sárpilisen a Singer-féle korcsma I előtt állt, ismeretlen tettes 2 pokróczot és ! egy szíj kötőféket ellopott. TANÜGYI HÍREK. Taneszközök használata. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák 1907. évi junius hó 24-én 66.505 sz. a kelt ren­deletéből kifolyólag utasítom a hatáskö­römbe tartozó állami és községi iskolák igazgatóit, illetve tanítóit, hogy az olyan taneszközöknek vagy segédkönyveknek hasz­nálatba vételétől és bevezetésétől szigorúan tartózkodjanak, melyek a közoktatásügyi minisztertől hivatalos birálat alapján engedélyt nem nyertek arra, hogy az iskolában hasz­náltassanak. Szekszárd, 1907 augusztus 3. ­Tihanyi Domokos, ■ kir. tanácsos, tanfelügyelő. Tauitőválasztás. A szekszárdi ev. ref. iskolánál Szabó József elhalálozásával meg­üresedett tanítói állásfa a folyó hó 4 én megtartott választáson Rereczky Endre ipoly- pásztói tanító választatott meg. Polgári leányiskola Dunaföldváron. Dunaföldvárott 1908. szept. 1-én magán pol­gári leányiskolát nyit Németh Olga polg. iskolai tanárnő. Edig 30 növendék iratkozott be, de számuk felmegy majd 100 ra is. Négy osztálylyal, 4 okleveles polg. iskolai tanárnő vezetése mellett nyílik meg az iskola megfelelő bérhelyiségben. E község állami polgári fiúiskolát is kért a közoktatásügyi minisztertől, de a község kevés hozzá járulása miatt azt a miniszter nem engedélyezte. Menedékhá/. bezáratása. A medinai községi állandó menedék házat a gyermekek között fellépett hökhurut miatt a hatóság bezáratta. .íllamsegély kérvények felszerelésé­ről á szükséges útbaigazítást Tolnavártnegye közigazgatási bizottsága 2367/1907 kb. sz. alatt a járási főszolgabirók utján az összes községek elöljáróságainak és az összes iskola­széki elnököknek már inegküldötte. MULATSÁGOK. Kerti mulatság. A czikói intelligen- czia folyó évi augusztus hó 11 én tánczczal és tekeversennyel egybekötött jótékouyczélu kerti mulatságot rendez. Kezdete délután 3 órakor. Belépődíj : személyjegy 1 kor., család­jegy 2 kor. 50 fillér. Ételről és italról, úgy kedvezőtlen idő esetén fedett helyiségről gon­doskodva van. A zenét a bonyhádi czigány- zenekar szolgáltatja. Este fényes kivilágítás. Felülfizetéseket a jótékonyczél érdekében köszönettel fogadnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom