Közérdek, 1907 (3. évfolyam, 1-53. szám)

1907-08-31 / 35. szám

6 KÖZÉRDEK 19C7. augusztus 31 tesség adassák a javának ! Ne vegye magára a ki nem tudós bele. És a bel ügy miniszter rendelete folytán engem tudassanak, bogy mennyire vannak már a dologgal. Es én ke resem, egyszersmind követelem összes irataim, s hozzá csatolt mellékletnek másolatát, hogy az árvaszék mikor s mennyit és micsoda czimen perelt a herczeggel -. és a Halmand ügyvéd mennyit vett fel, azt nein tudják, azt majd én fogom tudni“■ De azért azt ne méltóztassék gondolni, hogy Szita uram valami vérszopó vadállat, tud ő gyengébb húrokat is pengetni, bár az elégikus hangja a végén megint ádáz fenye­getés viharává változik: „ha gondolják egyezségre lépek', mert elleneseiben kihalga- táson teszem mf&g a panaszt ellenük. Ma­radtam jó akarójuk“. Az árvaszék azonban nem kér a jóakarat ból, makacs, megátalkodott, egyezkedni sem akar. Jött tehát az újabb kérvény, mely bizony Szita Flóriánnak ismét elutasító határozatot szerzett — bár ezen határozat meghozatala előtt Szita Flórián ismét kimutatta hajlandóságát az — egyezkedésre, igy informálva az árvaszéket: „Tolnavár megye nagy méh ósága árvaszékéhez, Budapest, julius 14. 1907. Ezennel értesítem a tisztelt árvaszéket és annak tekintetes urait, hogy 1907. ápril. 11-én a nagyméltóságu belügyminisztériumban gróf Andrási Gyula kegyelmes urnái voltam kihallgatáson. A mi a kéréséin és panaszom illeti, azt nem is kell magyarázni, de mégis megírom. Kérésem pe­dig az, hog}7 a tisztelt árvaszékkel meg­egyezni, vagy herczeg Eszterházi Miklós dombóvári fiók és Kismartoni főpénztárra egy vizsgáló bizottságot kirendelni közbejöt­tömmel. De kegyelmes ur! másként és job­ban gondolta, igy tehát lekiildütto, hogy engem értesíteni fognak a tisztelt árvaszéki urak. Ezen utón kérném szépen, ha mielőbb felküldenék a választ, vagy megint egy ren des végzést és határozatot. De ne ollan vég­zést és határozatot a millent a Kristóf! ide­jében küldött, mert azt nem fogadom el. Most a mig ők maguk csinálhatnak végzést és határozatot, addig csak megy valahogy, de majd ha az árvaszék és törvényszék felett más is fog határozni, úgy hiszem job volna illeo magamfajta szegényei kiegyezni mint töb gazdagot a vízbe taszítani készakarval ! Nem örülök senki bajjának, nem vagyok se illen, se ollan szóczialista! Én mint Keresz­tény és Római Katholikus vagyok ! Beszédem mint gondolkozásom, tiszta, igaz és becsüle­tes! senkitől a tiszteletet einem vonom, De a magam tekintéllit is szem előtt tartom. Mivel csatai véren szerzett vagyont kérünk, És magamis jó katonája, jó őrvezetője s jó tizedese és jó szakaszvezetője voltam a Ha­zám és a Királyom iránti szeretetett szem | előtt tartottam ! És az gyermekem is a Ha­zám és Királyom iránti hűségre neveltem ! ; És igy Ausztria Magyarország fénye és ha­talmán közremüköttem! Herczegovinai s Boszniai és Novibazári fogla1 ásókba Es a Stolaczi ütközetben részt vettem !!! És igy tudom hogy miben áll a véren szerzett va­gyon ! Ennek a révén nem engedem, hogy j más duskoljon benne vagy felette!!! És igy tiszteletem továbbra is tanusittani szándéko zom Maradok alázatos szolgájuk és jó aka­rójuk Szita Flórián“. Valószínű, hogy e kérvénynek sem lesz foganatja, igy Szita uram ujabbi „tisz teiete tanúsításának szándékát“ érdekes írá­saival még többször is megvalósítja. Az ár­vaszékben ugyanis nincs meg-a kurázsi, hogy az egyezségre bármily csekély összegei fel­ajánljon. Szita uramat tehát valószínűleg polgári perre utasítják s igy a tekintetes királyi törvényszék kezdheti meg ott, ahoi a nemes vái megye elhagyta. Tisztelettel kérjük azon'mn már jó eleve a törvényszéki urakat, hogy siessenek az ügy befejezésével, mert Szita uram milliói oly rohamosan szaporod nak a kamatos kamatokkal, hogy ha árverésre kerül a sor, el kell Hezitálni nemcsak az öreg vármegyeházát az összes restanciákkal, de még az egész Tolnavármegye dobraüté- séből sem kerül ki Szita uramnak sok sok milliója . . . EGYHÁZI ÜGYEK. — Egyházmegyei gyűlés. A tolnai ev. ref egyházmegye jövő hó 9 én tartja szó kásos évi közgyűlését Szekszárdon, a várme­gyeház nagy termében. A tárgysorozat a következő: l.A gyűlés megnyitása. 2. Képvise lök igazolása. 3. Jegyzőkönyv hitelesítő bizott­ság. 4. Távollevők igazolása. 5. Espercsi jelentés. 6. Elun. tbirák választásáról szóló jkv. 7. Uj tanácsbirák esküje. 8. Tanügyi bizottság jelentése. 9. Tanítók esküje. 10. Gyönki gymnasium. II. Gyámpénztár. 12. Közpénztár. 13 Espöresi számadások. 14. Ehm. tűzkár biztosítás. 15. Segély kérvény. '16. Számszék jelentése. 1 . Dunaszentgyörgyi lélekbuza pénzre változtatása. 18. Eh. kér. képviselők. 19. Eh. kér. conventi scontro. 20. Gerjeni révbérlét. 21. Tanítók képviselete az ehm. gyűlésen. 22. Egyh. pecsétek és bélyegzők. 23. Az uj egyh törvények ren­delkezései. 24. Néh. Baki/ János volt sárpi­lisi lelkész özvegyének kérvénye az egyhm. gyámpénztárából leendő segélyezés végett. 25. A paksi Il-od tanító választási jzkvének bemutatása, megerősítése. 26. A paksi lelkész kérvénye a szőlőültetés tervének jóváha­gyása iránt. 27. A paksi lelkész felebbezése a számszék kiigazítása ellen. 28. A paksi lelkész indítványa, melyben a ‘számszék újjászervezését kéri. 29. Paksi lelkész indit ványa, uielyben az egyházi tisztségek tiszt- ujitás utján való betöltését kéri. 30. A duna- földvári egyház takarékpénztár részvény vásár lása. 31. A zsinati törvények VII. czikk a lelkészi nyugdíj iránt. 32. Alsónyéki épitke zés. 33. Időszaki bíróság. 34. Tanító egylet jkv. 35. Köszönet a gyülésteremfirt. 36. Gyű lés berekesztése 37. Hitelesítés. l'ANÜGYl HlRliK. Iskolai értesítés. A paksi m. kir. áll. polg. fiúiskolában a rendes tanulók beiratása szeptember hó 2 , 3., 4., és 5 én d. e. 8 —12 óráig esz­közölhető A javító-, felvételi- és pótvizsgálatok szeptember hó 2 án d. u. 2 órakor lesznek. Szeptember hó 7-én d. e. 8 órakor a tanév ünnepélyes megnyitása 9 én kezdődik a rendes tani tás. A polgári iskola I osztályába oly ta­nulót veszünk fel, a ki 9 ik évét betöltötte s az elemi iskola 4 osztályát elvégezte. Az elemi iskola 5 vagy 6 osztályát végzett ta­nulók, amennyiben koruknál fogva az illető osztályba beillettek, a tantervi különbözeiből kiállott sikeres felvételi vizsga alapján felvé­tetnek a polgári iskola II., illetőleg III. osz­tályába. A felvételi vizsga díjmentes. A gimnáziumi és reáliskolai tanulók a polgáriiskola megfelelő osztályába átléphet­nek : 1 elsőrendű bizonyítvány alapján; 2. másodrendű bizonyítvány alapján, ha az il­lető tanuló a latin, görög vagy a franczia nyelvből kapott elégtelen osztályzatot; 3. másodrendű bizonyítvány alapján, ha az il­lető tanuló a most említett nyelveken kívül iegföllebb két tárgyból kapott elégtelen osz­tályzatot. Az ilyen átlépő tanulóknak azon ban a beirás előtt tantervkülönbözeti vizs gát kell tenniök és a 3. pont alattiak ezen kívül azon tárgyakból, a melyekből a felso­rolt nyelveken kívül (légtelen osztályzatuk van, még felvételi vizsgára is köteleztetnek. Ezen 3 ik esetben szabályszerűen felszerelt folyamodványra az engedélyt Tolnavármegye kir. tanfelügyelője adja meg. A hozzá czimzett kérvény azonban az igazgatóságnál nyújtandó be. A tantervkülönbözeti vizsgálatért tan­tárgyanként 4 korona dij fizetendő. Iskolai illetékek. 1. B itatási dij 2 kor. 2. Tanítási dij 10 kor. 3 értesitő díj 1 kor. 4 Ifjúsági könyvtár gyarapítására 1 kor. 5. Nyugdíjalapra 30 fillér. Összesen 14 kor. 30 fillér. A tanítási dij két egyenlő részletben is fizethető és pedig a beiratás alkalmával és február 1-én. Vagyontalan szülők gyermekei, ha jó magaviseleíüek s az előző tanévről legalább jó általános osztályzatú, azaz oly bizonyít­ványt mutatnak fel, melyben — a szépírást, éneklést és a tornát nem számítva, egynél több elégséges osztályzat nincs, teljes vágy- fél tandíjmentességet nyerhetnek. Kérvényező csak a tanuló szülője, vagy ennek helyettese lehet. A kérvény Tolna- vármegye kir. tanfelügyelőjéhez czimzendő s a beiratás alkalmával az igazgatónál nvui- tandó be. Az ilyen szegény tanulók részben vagy egészben ingyenes tankönyveket is kapnak. A nm. vallás- és közoktatásügyi minisz­ter már hét év óta minden évben megen­gedte, hogy iskolánkban a latin nyelvet rend­kívüli tárgykép tanítsuk. Azon szülők érdekében tette azt, a kik fiaikat később valamely gimnázium megfelelő felsőbb osztályába óhajtják adni. A latin nyelv tanításáért külön tandíj jár, melyet a nm. vallás és közoktatásügyi miniszter ur szab meg. Eddig é.vi 20 korona volt s bizonyára ennyi lesz a jövő tanév­ben is. Figyelmeztetem a vidéki tanulók szülőit, hogy fiaikat az igazgató előleges beleegye­zése és engedélye nélkül elszállásolni nem szabad. Paraté György igazgató. Miniszteri elismerés és köszönet nyilvánítás A m. kir. vallás- és közokta­tásügyi miniszter Tolnavármegye kir. tanfel­ügyelőjéhez a mai napon a következő leira- í tót intézte : „Tolnavármegye kir. tanfelügyelőjének 1907 jul. hó 13-án 1974 sz. a. kelt jelentésé- { bői örömmel értesültem, hogy a sárszentlő- rinczi községi hitelszövetkezet igazgatósága a szegény iskolásgyermekeknek felruházására' a sárszentlőrinczi ág. h. ev. iskolaszéknél 655 koronás, az uzdborjádí községi iskola- j széknél pedig 210 koronás alapítványt tett, I továbbá hogy az Eötvös-alap részére.35 ko- ) róna segélyt adományozott. Nagy örömömre szolgál, midőn az igaz- gatóságnak a népoktatás érdekében tanúsított j ezen nagylelkű hazafias áldozatkészségéért j őszinte elismerésemet és köszönetemet nyil­ván itom.“ Mn gánvizsgn. A szekszárdi polgári leányiskolában a tanév elején tartandó ma- i gánvizsgálat szeptember 7-én, a szekszárdi | polg. fiú iskolában pedig 4 én fog meg­tartatni. Üres állás. A tolnanémedi-i cv. ref. i tanitói állomásra szept. 7-ig pályázat van ! hirdetve. Tanítóválasztások. A dunaszentgyörgyi | ev. ref. tanítónői állásra Dömötör Jolán i kajdacsi ev ref. tanítónő választatott meg. — Az izményi ág. ev. osztálytanítói állomásra Schwarcz Ádárn oki. tanító választatott meg. Községi iskolaszék választása. A j kölesdi községi iskolaszék 1907. aug. 25 én újra alakult. Elnök: Kálmán Dezső ev. ref. lelkész, jegyző : Tantó lnne ev. ref. tanító, s gondnok : Pető Sándor lett. . Megerősítés. Dr. Osváth János volt paksi, jelenleg békéscsabai áll. polgári isko­lai igazgató az igazgatói állásában véglegesen megerősittetett. Két szakiskolai tanuló kerestetik. A nagyszebeni bőr és czipészipari szakisko lába 2 tanuló felvétetik. Teljes ingyenes min­den, vagyis az internátusbán ingyen kap el­látást, szállást, mosást, és világítást. Tandij nincs. A tanidő 3 év. Ruha tetszés szerint : vehető. A kérvények keresztlevéllel, 6 el. vagy 2. oszt. polgári iskolai bizonyítvánnyal és ujraoltási igazolvánnyal felszerelve azon­nal az igazgatósághoz küldendő, esetleg azt a kir. tanfelügyelőség is elküldi. A hely azonnal elfoglalandó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom