Közérdek, 1907 (3. évfolyam, 1-53. szám)

1907-08-10 / 32. szám

8 KÖZÉRDEK 1907. augusztus 10. IRDETÉSEK jutányos áron vétet­nek fel lapunk kiadó- hivatalában. Értesítés. Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy festék- és bőrüzletet nyitottam. Felhívom a t. czipészek és csizmadiák figyelmét arra, hogy üzletemben mindennemű bőr és a hozzátartozó kellékek a legolcsóbb árban szerezhetők be. Száraz festékek kg.-ként 10 fillértől feljebb. Olajfestékek kaphatók nyitva bármely sziliben és bármily csekély mennyiségben. Kiváló finom, gyorsan száradó padló- lack 1 kor. 10 fillér kilónként. A nagyérdemű közönség szives párt­fogását kéri kiváló tisztelettel Friedmann Mór Szekszárd (saját házában) az izr. templom mellett. Ideális afcz-créme a zsirtalan DIANA ARCZKENÓCS nappali használatra. Az arcznak üde szint kölcsönöz es azt bársonypuhavá teszi. Éjjeli használatra a zsirszerü DIANA ARCZKENÓCS szeplő, májfolt és mindennemű are- tisztátalanság ellen. Ára I korona. Diana szappan 70 fillér. Diana hölgypor I kor. Kapható: Szeghy Sándor gyógyszertárá­ban Szekszárdon. 27-27 %-át bánatpénz fejében letenni s vevő a vételárt 3 egyenlő részletben a dunafötdvári m. kir. adó- liivatalnál 6% kamattal lefizetni köteles és végre, hogy a megállapított árverési feltételek a hivatalos órák alatt alulirt telekkönyvi hatóságnál és Paks község elöljáróságánál megtekinthetők. Paks, 1907 julius 6-án. Szentpétery, kir. jbiró. 3546 szám. 1907. Árverési hirdetményi kivonat. A gyönki kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Ahay János ügy­véd által képviselt, Futó István medinai lakos végrehajtatónak. Futó János és neje Bonyai Éva medinai lakos végrehajtást szenvedők elleni 127 kor. 15 fillér tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj­tási ügyében a szekszárdi kir törvényszék, a gyönki kir, jbiróság te iiletén levő, Medina község­ben fekvő, a medinai 604-es sz. Ijkvben A. f 4175-ös hrsz. a. foglalt Futó János és neje Bonyai Éva nevén álló kápolnai öreghegyi szőlőre és prés­házra az árverést 1570 koronában ezennel meg­állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1907 évi október hó- 17-ik napján délelőtt 10 órakor Medina községhá­zánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla­pított kikiáltási áron alul is eladatid fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingat­lan becsárának 10%-ál vagy készpénzben, vagy az 1881 évi LX-ik t.-cz. 42-es §-ában jtlze t árfo­lyammal számított és az 1881 évi november hó 1-én 3333-mas sz. a kelt igazságügyminiszteri ren­delet 8-ik §-ában kijelölt óvadékképes értékpapír­ban a kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881 évi LX-ik t -ez. 170-es §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított sza­bályszerű elismervényt átszolgállatni. Kelt Gyönk 1907 évi julius hó 22-ik napján. A kir. jbirós g, mint tkvi halóság. Előadó helyett : Or. Erdős, kir. albiró. Szőlő-sajtók Gyümölcs-saj tők „HERKULES“ kettős nyomószerkezettel kézi hajtásra Hydraulikus sajtók magas nyomás és nagy munkaképesség számára Gyümölcs-zuzók, szólom almok, bogyózó-gépek Teljesen fölszerelt szüretelő készülékek állandóan és kocsira szerelve ÜLié-sajtolólr, "beg^o őrlőid Aszaló készülékek gyümölcs és főzelék számára, gyümölcs-hámozó és vágó gépek Szabad, önműködő, hordozható és szállítható ..SYPHONIA" permetezők szőlők, gyümölcs, fák, komló és szegecs permetezésére Szőlő-ekék gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett különlegességként legújabb szerkesztés szerint MAYFARTH PH. és TÁRSA gazdasági gépgyárai, vasöntödéje és gőzhámorai által --------------------BECS, II I, Taborstrasse 71.---------------------­Ki tüntetve 590 arany, ezüst éremmel stb. 5—13 Részletes árjegyzékek ingyen és bérmentve. Képviselők és viszontárusitók kerestetnek. FRIT7 I OVI II A vas-, szersz*m' ti I La. I ULM gazdasági gépraktára 3575 sz. ' tk. 907. Árverési hirdetményi kivonat. A paksi kir. járásbíróság, mint tkvi ható­ság részéről közhírré tétetik, hogy a Paksvidéki Takarékpénztár végrehajtónak, Cseh József és neje végrehajtást szenvedők ellen 1300 korona töke és jár. iránt indított végrehajtási ügyében a szekszárdi kir. törvényszék tezületén levő, a paksi kir. járásbírósághoz tartozó, a nagypaksi 1001 számú tjkönyvben foglalt, Cseh József és neje Till Erzsébet nevén álló f 1325 hrsz. 1264 népsorszám alatti ház udvar és kert 800 korona kikiáltási árban : a nagypaksi 8603 számú tjfcv- ben felvett Cseh Józsefné szül. Till Erzsébet ne- vénn álló f 6719'129 hrszámu IV-ik osztályú pas- kum szőlő 12 korona kikiáltási árban 1907 évi szeptember hó 12-ik napjának délelőtti 10 órakor az itteni irattári helyiségben megtartandó árverésen az alábbi feltételek mellett el fog adatni. Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási ár 10 Szekszárdon, Dicenty-ház. Ajánlja legkitűnőbb minőségű vasáru czikkeit, u. ni.: asztalos, lakatos és kovács szerszámokat, épület és bútor vasalásokat, tégely aczél bácskai eketesteket, vas ekéket, valódi winter tengelyeket és rudvasakat, konyhafelszerelési czikkeket, egyensúly és tizedes mérlegeket, valamint valódi lüttichi gyártmányú vadászfegyvereket, revolvereket, úgy az összes vadászfelszerelési czikkeket. Villanyos csengőket és az összes pótrészeket, carbo ineumot, kátrányt és festékeket, valódi szagtalan kátrány fedellemeze- ket gyári árakon és feltétlen pontos és megbízható kiszol­gálás mellett. 3-3

Next

/
Oldalképek
Tartalom