Közérdek, 1906 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1906-02-24 / 8. szám

6 KÖZÉRDEK 1906. február 24 — Hirtelen halál Sári Józsefné lápa fői lakost múlt pénteken hajnalban halva ta­lálták kertjében. A megejtett vizsgálat sze­rint agyszélhűdés okozta halálát. Az asszony­erős alkoholista volt — Uj kocsiposta járat. Dombóvár és Nak között kocsiposta járatot tezveznek. A költségek biztosítva vannak már és csak az engedélyt várják. Ez ideig Nak postáját Dom­bóvárról Kocsola-Dalmand vasúti állomáson át csak 2 napi késéssel kaphatta. — Agyonütötte a fa Juhász János dunaföldvári lakos f. hó 19 én fát ásott a sziget erdőben, de oly Szerencsé lenül, hogy a lediilő fa elütötte és bordáit eltörte, minek folytán tüdő roncsolásban még az nap meg­halt. — Plnczenyitogató asszony. Kölesdi Albert szántói lakos többször tapasztalta, hogy pinczejébe álkulcscsal bejárnak s onnan burgonyát, kenyeret és más élelmi czikket ellopnak, f. hó 12-én éjjel lesbe állt s éjfél után 1 óra tájban Rohonczi Józsefné sz. Horváth Rozáliát látta közeledni, a ki drót­tal a pincze ajtót felnyitotta és bement. Kö­lesdi ekkor az ajtót kívülről bezárta és Kertész József szomszédját hivta tanuul, a kivel a pinezében Rohonczinét megtalálták. Rohonczinét a kir. tszék éppen ebben a hónapban Ítélte el ugyancsak lopásért 6 havi börtönre.-- Vastag józanitó. Mattis József szekszárdi lakos vígan fíityürészgetett a fő utczán, mert a hegyről jött s ott egy kicsit beszedett a jóból. A nagy vendéglő előtt észre­vette Mozolám József rendőr s mert Matus József a jó kedvéből nem akart engedni a városházára kisérte, a hol Matust állítása szerint úgy kijózanították, hogy egy hétig őrizte az ágyat. — Pétvásár. Tevel község kérvényt nyujtottt be, hogy febr. 5-ik napjára esett, de a nagy havazás miatt meghiúsult orszá­gos vásár helyett f. évi márczius 19 éré pót­vásár engedélyeztessék. — Iparvasutépitési engedély kérése. Brogli Béla Máza községi lakos téglagyáros kérvényt nyújtott be, hogy ipartelepítéshez tervezett lóüzemű, gyári keskeny vágányu vasút létesítésére, építési engedély adassék. — Betiltott népgyülések. A nagyszékelyi gazdasági munkások folyó hó 12 én Jocsáik Kálmán budapesti munkásvezér buzdítására Nagy székelyben szocziális és politikai tárgyú népgyülést szándékoztak tartani. A népgyti lést nem jelentették be és igy megakadályoz tatott annak megtartása. — Neidert András és három társa ugyancsak nagyszékelyi lakó sok bejelentették a simontornyai járás fő­szolgabírójának, hogy f. hó 18 án d. u. 3 órakor szintén szocziális irányú s politikai tárgyú népgyülést szándékoznak tartani. A főszolgabiró azonban megtiltotta a népgyttlés megtartását, mert a folyamodók személye nem nyújt elég biziositékot arra, hogy a népgy Ütés tárgya nem fog-e osztály és fele kezet elleni izgatássá fajulni. — Pótvásár Felsőireg község kérvényt nyújtott be márcz. 7-ére tervezett pót vásár engedélyezése iránt, mert a f. é. január 29-iki országos állatvásár a főldmivelésügyi miniszter tiltó rendelete folytán elmaradt. — Tolvaj cseléd. Jóboru Teréz paksi cselédleány, ki a múlt évben özv. Horváth Józsefnénél szolgáit s igy a helyi viszonyo­kat jól ismerte, annak lakására a zár befe- szitése után bement s onnan többféle ágy­neműt ellopott s mindjárt el is adta. Jóboru Terézt a kir. tszéki fogházba beszállították. — Férjhez menni óhajtó leányok. A következő érdekes ortografíaval Írott levelet kaptjik : „igen szépen kérem a Tekintetes főszerkesztő úratt szíveskedjék ezekett a fölsorolt leányokatt ki­hirdetni, — Bakó Katalin óhajtana egy szabó mester­legényt Hószú Katalin óhajtana állami szolgálatba lépőtt Fűlőp Kataliu is óhajtana állami szolgálatba lépőtt Kőszegi Éva is óhajtana állami szolgálatba lépőtt mert minyájan kitűnő gépies varásal bírnak. Találkozás Tolna megye Kisvejkén, kérem szépen a kőzérdögbe nyilványrtani. “ Szívesen teszünk eleget a kívánságnak. Kiszedetjük a levelet. Hátha akad pályázó a jóravaló lányok kezére és szivére! ju— Katonai étkezési dijak. A ín. kir. honvédelmi miniszter az átvonulás alkalmá­val a szállásadók által kiszolgáltatandó étke­zésért a katonai (honvédségi) javadalmazás­ból fizetendő térítési összeget a dunántúli [ részekre 48 fillérben állapította meg. — Közkórházi ápolási dij. A belügyminisz­ter a szekszárdi „Ferencz közkórház“ ápolási diját 1 kor. 40 fillérben állapította meg. — Árva J. könyvkereskedésére felhív­juk a n. érd. közönség figyelmét (Szék szárd, Dr. Hangel-féle ház), hol szükségletét bárki jutányos árak mellett fedezheti. Igen nagy raktár levélpapirosokban képes levelező lapokban és eredeti solingeni zsebkések­ben. Zenemű újdonságok zongorára, hege­dűre és czimbalomra igen nagy választékban. — Iskola bezárás. Dunakömlődön a rk. iskola a tanító családjában fellépett dif- teritisz miatt bezáratott. — Fáztak a czigányok. A bátaszéki vasút állomásról Góczg N. János bátaszéki lakos kárára Sárközi Ferencz, Sándor és Rozi bátaszéki kóboi’czigányok 65 klg. sze­net loptak. — Tolvaj czigány asszony. Klézli 1st vánné sz. Lendvai Juli helybeli lakosokhoz kártya vetés ürügye alatt bement Kolompár Kati helybeli czigány asszony s mikor Kléz- liné kifordult a szobából, hogy alamizsnát adjon neki, addig a czigány asszony az ágy végében elhelyezve volt 120 koronát magához vette és elmenekült. A csendőrség elfogta a sátorban, de csak 8 kor. 50 fillért találtak meg nála. Borszék. Ha Székelyföldön jársz — fenyvesek aljában — Hol tündértől népes ragyogó világ van, Megejt hit>es vizű Borszéknek forrása, Mely már Atillát is vendégül traktálta. Itt pedig Tolnában, bikavér honában, Borivóktól népes, venyigés világ van, Melynek lángborából — ha megtelik gyönggyel A magyar néplélek ősereje tör fel . . v Csak borszéki vizst igyunk hát ily borral: Magyar virtust nevel, életkedvet forral . . . TUDOMÁNY, IRODALOM. A magyarok büszkesége! Rákóczi Fe­rencz a magyarok büszkesége. Most, hogy a magyar kormány kieszközölte, hogy hamvait Törökországból hazahozzák, „Tolnai Világ- Lapja“ egy olyan dologra határozta el ma­gát, mely az irodalomban páratlanul áll. Nem kisebb dologról van szó, minhogy min­denki egy Rákóczi-csoportot ábrázoló dom- dormű öntvényt gyönyörű keretben kapjon, ki „Tolnai Világ-Lapjá“-ra január 1 tő! elő­fizet. Tehát egy 100 koronás ajándékba ré­szesül minden előfizető. Ezen dombormű igazi mestermű, s mint emlitettük, ha előfizet a „Tolnai Világ-Lapjá“-ra félévre, az eredeti ár, vagyis 4 frt helyett 3 frttal teljesen in­gyen kapja ezen domborművet, csupán a keretet számítja fel a kiadó, ami 2 frt. 50 krajezárba kerül. Előre jelezzük, hogy ezen domborműért, amelyet az előfizetők kapnak „Tolnai Világ Lapja“ oly nagy áldozatot hoz, amit még lap sohasem tett. A czél az, hogy az előfizetővel megismertessék, a lapot, s ha megszokta, biztosra vehető, hogy meg ma­rad előfizetőnek. Előfizetések a „Magyar Ke­reskedelmi Közlöny“ hoz, küldendők, Buda- dapest, VII. Dohány-utcza 16 —18 (ezelőtt Károly-körut 9). Muzeum, közintézetek ügyei. — Felolvasás a múzeumban. A muzeum képtár termében e hó 25 én este Vé9 órakor felolvasás lesz vetített képekkel. A felolvasás czime »Eggiptom« tartja dr. Tanárkg Árpád kórházi igazgató főorvos, ki heu'tazta azt a vidéket, melyről most fel­olvasást tart. A rendkívül érdekesnek ígér­kező felolvasásra felhívjuk a közönség figyelmét — száznál több fénykép lesz vetítve — a terem fütve lesz. EGYLETEK, TÁRSULATOK Tisztujitás a tűzoltóságnál. A báta­széki önkéntes tűzoltó testület f. hó 18-án tartotta meg tisztújító közgyűlését. Elnök lett: Máté József, alelnök: Gehring Adám, tit­kár: Graf József, pénztáros: Jäger József. Választmányi tagok a pártolók közül: Eisen­bart Gyula, Ohmacht János, Kammermann Mátyás, Schrott János; a műkedvelő tagok közül: Kliebert András, Kleiszner Bálint, Katzenberger József, Kovács Gábor. Szám- vizsgálók : Mager György és Tafner János. A tisztikar megmaradt az eddigi. És pedig főparancsnok: Góczg N. János, alparanes- nok: Bajomi Vilmos, segédtiszt: Gráf Jó­zsef, szakaszparancsnok: Kliebert András, Katzenberger Pétemás Kleiszner György; szertáros: Ritter Bálint. Kár, hogy ezt a testületet, mely tisztán csak emberbaráti szeretetből száll síkra, amikor vész fenyegeti a lakósok vagyonát, nem részesítik oly támo gatásban, melyet méltán elvárni lehetne. Bá- taszék községben körülbelül 1200 lakóház, tehát ugyanannyi házigazda van és mégis csak alig 90 pártolótagja akadt eddig, kik anyagilag segélyezik. Bizony-bizony, kedve­sen Vagyunk ! PÉNZINTÉZETEK. Megbízatás. A Szekszárdi Népbank elnöksége, f. hó 15-én tartott értekezletéből kifolyólag Tauszig Adolf főkönyvelőt az igazgatói állás betöltéséig az iroda főnökség­gel ideiglenesen megbízta. Közgyűlés. A Szekszárdi Népbank f. hó 18-án Szondg István elnöklete alatt ülést tartott, a mikor is az igazgatóság jelentését, mely meleg hangon emlékezett meg Hárg Edéről, az elhunyt igazgatóról, tudomásul vette, a mérleget, valamint a felszámoló cso­port felosztási tervezetét elfogadta, Hárg Edénét a nyugdíj hátralék befizetése alól felmentette, végül a megüresedett választ­mányi tagságra egyhangúlag Janosits Ká­roly városi főjegyzőt, lapunk belmunkatársát választották meg. A felszámolt XIV. csoport betéteit márczius 1-től kezdik kifizetni, a mely alkalommal 1—1 betétre tőkében 124 K. 80 f., osztalékban 18 K. 80 f. fizettetik ki, mely osztalék 5°/o kamatoztatásnak fe­lel meg. A gyönki Takarékpénztár XXI. évi mér lege. Összes vagyona 1,023.036 K. 20 fii léi, a melyből váltókban 287.075 K. 49 fillér, jelzáloghiteiben 235.204 K-, kezességi köt­vényben 417-371 K 58 fillért helyeztek el. Az intézet alaptőkéje 99.470 K. tartálék alapja 45.000 K., betét összeg 829.609 K. 44 fillér, az évi nyereség 13.033 K. 39 fil­lér, a melyből osztalékra 8526 K. tartalék alap gyarapítására 1303 K. 33 fillér, jutalé­kokra 2476 K. 28 fillér, Egyebekre 520 K., nyereség átvitelre 207 K. 78 fillért fordita nak a f. hó 11 én tartott ülés határozata alapján. A Högyészi Népbank XVIII. évi mérlege. A szövetkezet összes forgalma 1905. évben 1,759.162 K. 04 fillér, vagyona 790.095 K. 30 fillér volt. A vagyonból 730.757 K. van kölcsönkép elhelyezve a tagok közt. Az egyes csoportok vagyona 707.191 K. 35 fillér, a tiszta nyereség 35.122 K. 07 fillér. A feloszló csoport beté teire 187 K. fizettetik ki. A szövetkezetnek a lefolyt évben 2788 tagja, 7798 betétje volt. TANÜGYI HÍREK. A Műveltség könyvtárát a közoktatás- ügyi miniszter az állami ellemi népiskolák tanítói szakkönyvtára részére megrendelés végett ajánlotta. A munka ára 216 K. Kapható az Atheneumnál. A munka 12 kötet. Államsegély. A m. kir. vallás és köz- oktatásügyi miniszter a szekszárdi kereskedő- tanoncziskola 1905/6 tanévi dologi kiadásainak részben való fedezésére 550 korona állam­segélyt utalványozott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom