Közérdek, 1905 (1. évfolyam, 1-52. szám)

1905-08-05 / 31. szám

6 KÖZÉRDEK 1905. aug. 5. alapított s mely ma dr. Ruprich Gusztáv hazánkfia vezetése alatt áll. A vizgyógyinté- zet hírnevére eléggé jellemző, hogy fürdő­vendégei közt vannak olaszok, németek, an­golok, francziák, oroszok, szerhek, ameri­kaiak, sőt egy hindu család is, de — s ezt hangsúlyozni kívánom — a legtöbbje, mond­hatnám 70°/o-a, magyar. A fürdővendégek névsorát átfutva, ott látjuk honfitársaink közül Szili/ Kálmánt családjával, Tárnái] Gyula borsodmegyei alispánt, Sczerbovszky Szaniszló budapesti tűzoltó főparancsnokot, gróf Szapáry Istvánt, Zeyk Albertet, Varga Ottó történettudósun­kat, dr. Csiky Viktor egyetemi tanárt, Pókay táborszernagyot stb., azonkivül egy nagy csomó magyar ügyvédet, orvost, birót, kik mindannyian üdülést keresnek a radegundi fenyvesek közt. Legyen szabad ezúttal valamit a rade­gundi viszonyokról is közölnöm. Éghajlata enyhe subalpin, tehát erősítő, zsongitó. Levegője absolute tiszta, ozóndús és pormentes. Ez utóbbit főleg annak köszön­heti, hogy talaja csillámpala s ez magyarázza meg azt is, hogy erdei utjai a legnagyobb eső után is rögtön felszáradnak. Északról az Alpesek óriási hegylánczolata védi meg, dél­ről és nyugatról hatalmas fenyvesek övezik s csak keletről van nyitva a legragyogóbb panorámát nyújtva a természet szépségeiben^ gyönyörködni tudó szemnek. Az itt divó gyógymód egészen saját- szerű. Priesnitz tanai a maguk eredetiségé­ben kombinálva a modern és tudományos hydrotherapia elveivel jutnám itt érvényre. É mellett a legszigorúbban kereszt fivitt lia- tetikus eljárás főleg az a gyógytényező, mely a fürdők, massage és villanyozás mellett a beteg egyénisége szerint alkalmazásba jön. A szorosan vett gyógyszerek itt a kezelés­ből teljesen ki vannak zárva. A viz, a viz és újra a viz az, mely itt minden vonalon érvényesül. A természet is erre predesztinálta. Erdeiben körülbelül hetven különböző forrás fakad 4°—12° üde, kristálytiszta ivóvizet adva. Gyógytényezöi közül különösen ki kell emelnem a dr. Ruprich főorvos által meg­honosított massage-t, mely a szokásos mód­szerektől teljesen elütő s melynek tanulmá­nyozására számos orvos messze földről keresi fel a kies Radegundot. Betegei között leginkább az idegbajo­sok, emésztési zavarokban szenvedők és rheu- mások vannak képviselve, bár nagy számmal vannak a vendégek közt a pusztán üdülést és pihenést keresők is. Megemlítésre méltó, hogy ez osztrák fürdőhely igazgatósága mily kedves figye­lemmel viseltetik a magyarok iránt. Sétá­nyait jelző tábláin a német felírás mellett ott díszeleg a magyar is, sőt egyik legregénye­sebb sétányát Szily-völgynek nevezte el (a már 25 év óta oda járó Szily Kálmánunk neve után.) Olvasótermében majd minden magyar lap feltalálható, hangversenyein pedig sohasem hiányoznak a magyar ének- és zene­darabok. Szóval egész kis magyar világ a zöld Stájer közepén. Or. Lévai Dezső. — Hírek a törvényszék köréből. Selcz József kir. törvényszéki elnök e hó 15-én tér haza szabadságáról. Szabó Gyula kir. törvényszéki biró, a mostani hely ett :s elnök e hó 7-én kezdi meg szabadságát. A helyettes elnöki teendőket 15-ig a szabadságáról haza­tért Ágoston István táblai biró, k. törv. el­nök fogja végezni. — Az árvaszóki elnök szabadsága. Kurcz Vilmos, Tolnavármegye árvaszéki el­nöke 6 heti szabadságon van s szabadság- idejét Bölcskén tölti. Távollétéber Pap Gyula h. elnök helyettesíti. — A bonyhádi szolgabirói állás. Báró Fiáth Elemér, ki a bonyhádi szolgabirói ál­lásra pályázott, a jelöltségtől visszalépett s a 10 iki közgyűlésen betöltendő szolgabirói ál­lások közül egyikre sem pályázik. így Becht Ödön megválasztatása egyhangú lesz. — Esküvő. Ma délután esküszik örök hűséget Brebovszky Elemér szekszárdi fő- gimn. tornatanár Chován Milike kisasszony­nak a tótkomlósi ág. ev. templomban. — Kinevezések. A m. kir. igazságügyi miniszter Vass Antal szekszárdi járásbirósági dijnokot, a tamásii kir. járásbírósághoz ír­nokká nevezte ki. — Parti Nándor, Parti József Tolna község főjegyzőjének fia, a tolnai selyemfonodához gyakornoknak neveztetett ki. — A paksi szolgabirói állás Múlt heti hírünk kiegészítése czéljából megkérettüuk annak a kijelentésére, hogy abban az eset­ben, ha a megüresedett árvaszéki ülnöki ál­lásra Bajó János paksi szolgabirót választják meg, helyére báró Jeszenszky Ödön mellett dr. Hagymássy Zoltán központi járási he­lyettes szolgabiró is pályázik. — Halálozások. Búzás István kölesdi ev. ref. nyug. kántor-tanító, 1848—49-iki liouvédőrmester f. 1905. évi julius hó 27 én, életének 75-ik, boldog házasságának 40-ik évében Kölesden elhunyt. Julius hó 29-én délután 2 órakor nagy részvéttel helyezték örök nyugalomra a kölesdi közös protestáns temetőbe. Elhunytat gyászoljak: Búzás Ida férj. Klein Ferenczné, Búzás Sándor k. jegyző mint gyermekei. Klein Margit, Klein Ferencz, Klein Pista mint unokái. Klein Ferencz mint veje. Búzás József, Búzás Ferencz mint testvérei. Búzás József nyug. törvényszéki Írnok folyó évi augusztus hó 3-án, életének 64-ik, boldog házasságának 37 ik évében hosszas szenvedés után eluunyt A boldogultat folyó hó 4-én d. u. 5 órakor helyezték nyugalomra. Halálát neje, született Véber Juliánná és számos rokcna gyászolja. — Eljegyzés. Alsó-szaióki Krivácsy Károly, paksi kir. aljárásbiró eljegyezte özv. Zrínyi Miliályné szül. Kindl Erzsébetet, néhai Zrínyi Mihály volt paksi mezőőr öz­vegyét. Az esküvő Dunaföldváron lesz. — Kántor választás — csendőrsóggel. Mint tudósitónk Írja, B/itán mozgalmas jele­netek között ment végbe a kantor választás. 21-en pályáztak erre az állásra, a hívek azonban sehogysem tudtak megegyezni a jelölt személyére nézve s mindinkább elkese­redetté vált a hangulat. A választást e hó 2 án egyházi részről Pártos Zsigmond mözsi esperes-plebános ur vezette, de a rend fen- tartása végett meg kellett Bátán jelennie Bajó Pál központi főszolgabírónak, sőt Stol- czenberg szekszárdi csendőrhadnagynak is 10 csendőrével. A megbokrosodott választók még a csendőrség jelenlétét sem nagyon res­pektálták. Valami hatot le kellett közülök tartóztatni. Végre Szabó Gyula zamárdi lakost választották meg kántorrá, mig osztály­tanító Márton János bátaszéki tanító lett. Mindenesetre az idők jele, ha már a kántor­választáshoz is csendőrfedezet szükséges. — Katonai utóállitás. A hadkiegészí­tési kerületi parancsnokságok székhelyén ha- vonkint tartandó utóállitás a kaposvári pa­rancsnokságnál ma tartatik meg. A központi járásból hadkötelesek ugyan nem, de 4 meg­vizsgálandó férfi rokon, tény.eges szolgálat­ban álló katonák póttartalékba helyezéséért folyamodó atya és testvér küldetett a soro­záshoz, kiket Dorogi István szekszárdi köz­ségi elöljáró) vezetett elő. — Tínitóvá'asztáü. Alsónánán ág. ev. kántortanitenak Fritz Lipót kiskéri tanítót választották meg. —- Stgédjegyzöi á lás. A Regöiy község­ben üresedésben levő segédjegyzői állásra a tamásii járás főszolgabb’ája augusztus 14 iki lejárattal pályázatot hirdet. Az állás javadal­mazása 1000 korona fizetés és a községház­nál egy szobából álló lakás, fűtéssel és vilá­gítással. — Uj szabályzat a telefon használatára. A pécsi posta- és táviidaigazgatóság a tele­fon használatára vonatkozólag a következő rendeletet bocsátotta ki a kir. posta- és távirda hivatalokhoz. Az időszaki (nyári és téli) távbeszélő állomások használati feltételei f. évi julius hó 15-től kezdődőleg újra sza- bályoztatvá i, miheztartás végett a kir. hiva­talt a követezőkről értesitem. Időszaki (nyári vagy téli) távbeszélő állomásokért a rendes, vagyis egész éven át üzemben tartott álló- ; másokra megállapított előfizetési (kapcsolási 1 külterületi) dij megfelelő havi részlete éven- kint legalább hat hónapon át fizetendő még abban az esetben is, ha az időszaki állomás hat hónapnál rövidebb időtartamig marad üzemben. Hat hónapnál hosszabb (7—9 havi) időtartamra időszaki távbeszélő állomás csak az esetben rendezhető be, ha az állomás bérlője kötelezettséget vállal a meghosszabbí­tott időtartamra esedékes havi díjrészletek fizetésére. Az előfizető tetszés szerint állapít­hatja meg azon hónapot, melynek elejétől kezdve időszaki (téli vagy nyári) távbeszélő állomását üzembe helyeztetni kivánja. Egye­bekben az időszaki (nyári és téli) állomá­sokra is mindenben érvényes határozatok kötelezők. Nem érinti a jelen rendelet a „Tudnivalók^ VIII. kiadása 61. pontjának azon határozatát, melynél fogva törvényható­sági távheszélő hálózatokban, az időszaki (téli vagy nyári) állomás előfizetője a lakásán berendezendő s a m. kir. kincstár tulajdonát képező nyári (téli) állomás felszerelésével járó költségeket viselni és az e czimen felmerülő, továbbá az állomás jókarban tartásával járó költségek megváltása fejében előlegesen s mindenkorra 60 koronával hozzájárulni köteles. — A bécsi erős kéz. A bécsi erős ke­zet nem csak áldatlan politikai helyzetünkben érezzük mi szekszárdiak, különösen Obernig Károly vendéglős egy jó barátja és személy­zete, na meg rendőreink is, hanem valóság­ban is reájuk sújtott az a kéz csütörtök este. Ma­yer Tivadar és Rayatler Betti bécsi utazók a nagy hőség után betértek egy kis frissí­tőre a „Magyar Király“-ba és ott. nem hiába lévén pohár ügynökök, szorgalmasan forgat ták is a sörös és boros poharakat. Mikor azonban fizetésre került a sor, igen sokalták a fejenkénti hozzájárulást (quotát). Szóvál­tásra került a dolog, amelyből egy kis pa­rázs dulakodás fejlődött ki. A harczból a bécsiek kerültek ki győzedelmesen, úgy hogy a rend helyreállítására odaérkezett rendőrök­kel is birokia keltek. Ezek azonban dicső­séggel megvédték a magyar becsületet, és ráadásul bekísérték őket a községházához, feljelentvén -egyúttal az erős férfit és ama­zont: hatóság elleni erőszakért is. — Könyöradomány gyűjtési engedély. A vármegye alispánja Hörnyéki Lőrincz szek­szárdi és Edelényi Péter őcsényi lakosoknak augusztus 1-től október 1-éig terjedő két havi időtartamra, Tolnavármegye területére érvényes könyöradomány gyűjtési engedélyt adott. — Tankötelesek statisztikája. Lapunk múlt számában közöltük volt. hogy Szek- szái'don, a jövő 1905—906. tanévre összeirt tankötelesek száma 3343. — Ez a szám nem — és a tankötelezettség fokozata szerint következőkép oszlik meg : fiuk : óvódaköteles (3—-5 eves) es pedig otthon gondozásban részesülő 304, gondozásban nem részesülő 120, mindennapi iskolaköteles (6—11 éves) 834, ismétlő iskolakötes, (12 —14 éves) tanoncz 47, nem tanom z 320, 15 éven felüli iparos vagy kereskedő tanoncz 79, a fiuk összes száma tehát 1704, — leányok: óvódaköteles (3—5 éves) és pedig otthon gondozásban részesülő 300, gondozásban nem részesülő 180, mindernapi iskolaköteles (6 — 11 éves) 844, ismétlő iskolaköteles (12—14 éves) tanoncz 1, nem tanoncz 385, 15 éven felüli iparos vagy kereskedő tanoncz 1, a leányok összes száma tehát 1639. A tankötelesek száma a miit évi 3313 gyermekkel szem­ben 30 szaporodást mutat s megdönti azon véleményt, hogy a leány általában több van mint fiú, mert ime a kimutatás szerint a fiuk 65-el vannak többen. — Megperelt község. Réber Mihály szekszárdi lakos fazekas mester, aki a junius 18, 19-iki nagy eső alkalmával, a séd kiön­tése folytán károsult, a szekszárdi kir. járás­bíróság előtt pert indított Szekszárd község és a szekszárd bátai dunavédgát társulat ellen s keresetében 250 kor. kártérítést követel. A bíróság ez ügyben augusztus 25-ére tűzte ki a tárgyalást. — Szerencsétlenség a czirkuszban. A jelenleg Dunaföldváron időző Keller Zsig- mond féle jónevü czirkuszban szerencsétlenség történt. Folyó évi julius 27-én az esti előadás alkalmával légtornászati mutatványok is vol­tak. A nagyszerű erőmutatványok közben

Next

/
Oldalképek
Tartalom