Közérdek, 1905 (1. évfolyam, 1-52. szám)

1905-07-22 / 29. szám

2 De mindaddig, mig az egyes osz­tályok, különösen a kabátos osztály és a parasztság között keletkezett erköl­csi ellentétek kiegyenlitése meg nem történik, addig hiába való minden szó, minden irás, minden szónoklat. Mert a parasztságnak elsó' sorban arról kell meggyőződni, hogy az urak nem kiszipolyozásukra, nem romlásukra, nem tönkretételükre vannak a világon, hanem igenis jólétük emelésére, ér­telmük felvilágosítására, támogatásukra, önzetlen vezetésükre. Majd ha mindenkiben meglesz a kölcsönös bizalom, s minden osztály a másik támogatására fog törekedni, ha mindenkit áthat az ember- és ha­zaszeretet nemes gondolata, akkor az egységes czélra irányuló munkával könnyű lesz a megelégedés alapjait lerakni. —f. Pár igénytelen szó a földmives isko­lákról és a házi iparról. Voltam egy állami földmives-iskolában. Az igazgató készségesen kalauzolt, s meg­mutatott, magyarázott mindent. Bejártuk a tan- és munkatermeket, a konyhát, az étkező és kaszárnyaszerü hálóhelyiségeket, istálókat, ólakat, magtárakat, pajtákat, szekér- és gép­színeket, gyümölcs- és gazdasági faiskolákat, konyhakertet, parkot, természetes és mester­séges kaszálókat, vetéstáblákat, szóval nagyon sok szép és hasznos dolgot láttam. Valósá­gos mintagazdaság néhány száz holdnyi terü­leten. Kifogástalan tenyész- és növendék- valamint hizó és igás állatok, fajbaromfi, tengeri nyúl stb. Valóban el voltam ragad­tatva, hogy itt egyszerű parasztlegények nyernek az okszerű gazdálkodáshoz elméleti és gyakorlati oktatást. Ezek aztán saját kis­gazdaságaikat mily mintagazdaságokká fog­ják átalakítani! Azonban, midőn elragadtatásomnak kife­jezést adtam, az igazgató ur egész őszinte­séggel, fájdalmas arczkifejczéssel oszlatta el szép illúzióimat. „Igen, az volna ez intézet czélja, hogy értelmes parasztgazdákat nevel­jen, de fájdalom, alig találkozik növendékeink között módosabb parasztfiu. A gimnázium, KÖZÉRDEK reál- és polgári iskola hajótöröttéiből áll ki a létszám, a kikből legjobb esetben közép­birtokok számára béresgazdák, ha lesznek, ha ugyan el nem züllenek, hogy a proletá- riátust szaporítsák.“ Gondolkoztam aztán, most is még gon­dolkozom, mi lehet az oka, hogy az állam részéről a legjobb szándékkal hozott áldoza­tok igy eltévesztik czéljukat. Gondolkozásaim eredményét a következőkben bátorkodom e becses lapok hasábjain a tek. szerkesztő ur engedelmével közzétenni. A hibát a földmives iskola mintagaz­daságának nagyságában és költséges bérén- í dezésében találom. Ez egy kellő befektetés- | sei rendelkező nagyobb középbirtoknak lehet mintaképe, nem egy parasztgazdaságnak. Olyan dolgokat lát és tanul ott az a paraszt- fiú, a melyekről eleve meg van győződve, I hogy öröklendő kis gazdaságában nagyon | kevés vagy semmi hasznát sem fogja azok- j nak venni. Még ha a legjobb akarat meg­volna is benne, nincs hozzá anyagi tehetsége. 1 Még talán a nagyobb középbirtok sem birná meg azokat a befektetéseket, a melyekkel j az állam az ilyen földmivesiskolák gazdasá­gait fölszereli és folyton istápolja. Az a fiatal parasztgazda, a ki ebből az iskolából kikerül, s hozzá akar fogni tudománya értékesítésé­hez, nem tudja hol kezdjen a dologhoz, nem tudja megválasztani, mi az okvetlenül szük­séges, mit lehet egyenlőre mellőzni s a jobb időkre halasztani. És ha a dolgot elhibázza, csalódik és tönkre jut. Az én véleményem szerint az ilyen földmives iskolát a maga területével úgy kellene beosztani, hogy egy mintafalut és mintahatárt képezzen. A rendelkezésre álló területet különféle nagyságú, p. o. 25, 50, 200 holdas parasztgazdaságokra kellene fel­osztani s ezek mindegyikét saját jövedelmé­ből kezelni, illetve kezeltetni s javítani, egy­szerit, könnyen elsajátítható számvitel alap­ján. Nagy súlyt kellene fektetni a házi iparra, hogy a földmivelő ember és családja télen is találjon hasznos foglalkozást a házi állatok gondozása mellett Hogy például kasza- ka­panyélért, seprőért, kosarakért ne kelljen pénzt kiadnia, de sőt, hogy némely czikkért pénzt is árulhasson. Meghonosítani például az olasz seprőczirok termelését, s a növen­dékeket kioktatni annak feldolgozására, hogy olyan csinos és alkalmas szobaseprőket tud­janak késziteni, a minőket ma már faluhe­lyen is minden holtban árulnak. A czirok magva jó táplálékot adna a baromfinak, szára pedig olcsó kerités anyagot és tüzrevalót. | 1905. julius 22. De hisz oly sok ágazata van a házi­iparnak, a minek üzéséhez egy kis kézügyes­ségen kivül alig kívántatik egyéb, mint aka­rat. Ezt pedig semmi sem ösztönözné any- nyira mint jövedelmezőségének tapasztalata. Egy államvasuti mérnöktől hallottam, hogy sok ezer koronát adnak külföldre a harmad­osztályú utazókncsik gyékényszőnyegeiért. Vannak egész vidékek, a hol nem lehet csi­náltatni, hanem Kertész Tódor féle üzletek­ből hozatni az ajtó-küszöb elé való lábtörlő gyékényt. A mi kis háziipar volt is, az is megszűnt. Például nálunk igen csinos széke­ket csinált majdnem minden házigazda, fáját szép tulipános díszítéssel, ülőlapját szép kocz- kás vesszőfonattal. A mai nemzedék ilyet csinálni már nem tud, és a fertály telkes gazda szobájában is 2—3—4 forintos nád- fonatu székek diszelegnek. A mi németajkú népünk asszonyai fá­radhatatlanok a hasznos kézimunkában. Csak a háznál termelt gyapjú feldolgozását emlí­tem. Ellátják az egész háznépet harisnyával, „pacskerrel“ és erre egyéb költségük nincs, mint a mit a kékfestőnek fizetnek. Uton-ut- félen, munkára kimenet, hazajövet, szekéren ülve vagy a tehénfogat előtt ballagva csil­log villog ujjaik között a kötőtű. A mi ma­gyarjaink megveszik tőlük a fölösleget, és már nem restellik csizma helyett a jó meleg gyapjuharisnyát viselni télen, száraz úttal papucscsal, sárban-hóban, istállóban faczipő- vel. De még egy magyar pógárasszony sem tanult meg gyapjút kártyázni, fonni, haris­nyát kötni, hanem csipkét horgolni igen. Az ilyen csecsebecse munkát viszi ki p. o. ku- koriczavetéskor, s e/cn babrálódik, mig az eke a hosszú dűlőn kettőt fordul. A hol ta­nítónők vannak alkalmazva, ezeknek szép hivatása volna a hasznos női kézimunka meghonosítása. Annál kívánatosabb volna ez, a mennyiben a kenderfonás kezd háttérbe szorulni, a fehérnemű megvarrása pedig gé­pen végezve — minden háznál van már — sokkal több időt engedne ama hasznos női kézimunkára. Lágler Sándor. A bicskázások. Alig múlik el nap, hogy az ember bicskázásról ne hallana; alig van a helyi lapoknak szama, a melyikben ne fordulna elő hír a bicskázásról. Ha a részeg legénye­ket nemfizetés miatt kérdőre vonják, bicskát rántanak elő; ha a tíz esztendős gyerek asszonyért a nasszaui herczeggel vivott, akkoriban nagyon sokat beszéltek. Mária Terézia ebből az alkalomból megbotrán- kozva irta a leányának, Mária Antóniának, hogy Esterházy az emberi s az isteni tör vényeket egyaránt lábbal tiporta, a mikor házas ember létére férjes asszonyt csábitott el s még százezer forintot is költött rá. Ezt az Esterházy Ferenczet Quinquinnek hivták a bécsi előkelő társaságban s párisi kaland­jaiért utóbb azzal lakolt, hogy az ő felesé­gét, egy Stahremberg grófnőt, Schulenburg gróf szöktette meg. Az emlékíró Esterházy Bálint grófnak, a mire később Feuillet de Conches is rájött, ehhez a kalandhoz nem volt semmi köze. Daudet Ernőt, a ki pályá- lyát regényíráson kezdette, de már hosszabb idő óta a franczia forradalom s kivált a franczia emigráczió történetének fáradhatat lan kutatója, Apponi/i Sándor gróf vezette Esterházy Bálint gróf eredeti emlékiratának nyomába. Tőle tudta meg, hogy Esterházy Bálint emlékirata ei-edetiben megvan Tolna­megyében, Bezerédj Pálnál, a ki anyai ágon Esterházy Bálint dédunokája. Ez az érdekes emlékirat, a mely minket is közelről érdekel, tehát magyar földről került a párisi künyv- piaczra. Esterházy Bálint gyermekeinek tanul ságul, orosz földön, a hová családjával a franczia forradalom elől menekült, 1798 és 180J között, tehát élete végén irta emlék­iratait. Életét, a mint mondja, nem találta volna eléggé érdekesnek a megírásra, ha nem tanulhatnának meg belőle három dolgot, a minek ő híjával volt. Az a három gyarló­ság, a mitől gyermekeit óvni akarta: az erőszakoskodás, a rendetlenség s a gyönyör­vágy. Irodalmi hagyatéka azonban több, mint a minek maga szánta; nem tanulságos erkölcsi oktatás, de igen érdekes kor- és életrajz. Esterházy Bálinttal ritka szerény­sége mondatta azt, hogy életében nem volt semmi, a mi érdemes volna a megírásra. Katonapályája nemcsak igen tisztes, de tele van bravúrral s rátermettségével tört magá­nak utat a haladásra. Apja özvegyére a két apró gyermeken kívül csak adósságot ha­gyott; vagyonukat az adósság nyelte el s abból az évi ezer tallérból kellett élniök, a mit XV. Lajos kegydijként adott. Szeren­cséjére Bercsényi László, a ki a háború szüneteiben Lunevilleben, Szaniszló király udvarában lakott, bár hat gyermeke volt, magához vette s Parisban iskolába adta. A kilencz éves fiú akkor még alig tudott ol­vasni és irni. A vakácziókat ettől kezdve Bercsényi házánál, Lunevilleben töltötte, a hol, úgy látszik, magyarul is megtanult. Emlékirataiban Bercsényi Lászlót atyám uram-ként emlegeti s azt mondja, hogy az őt mindig fiam-rak szólította. Vidám, bol­dog gyermekéveket töltött nevelőapja családi körében. Ott legyintette meg először a szere­lem s ott itta le először magát; a mi utóbb, a sanyarú katonapályán többször is megesett rajta. Tizenhét éves korában Bercsényi a saját fia ezredében tízezer frankon egy száza­dot vásárolt neki s megtette kapitánynak, lelkére kötvén, hogy legyen mindig igaz magyar és vitéz katona. Ez az apai meg­hagyás a franczia szövegben is magyarul van hva. Ettől kezdve öt-hat évet jobbára a csata-mezőn, táborban töltött. Csakhamar magára terelte egyik vezérének, Broglie her- czegnek figyelmét Broglie figyelmébe aján­lotta a királynak és a fiatal Esterházyt XV. Lajos utóbb egy vadászaton, nyilvánosan megdicsérte vitézségéért. A midőn a tábor­ból először ment szabadsággal Párisba. ott találta egyik nagynénjét, a ki egy Paar giófnak volt a felesége. Nagynénje utján arra. kérte az Esterházy családot, hogy «Mária feiézia engedelmével térhessen haza Magyar- oiszágba s kapja vissza nagyatyja elkobzott vagyonát. Azonban az Esterházy-család egyik tagja, a ki az emlékirat szerint akkor nyit- rai püspök volt, tiltakozott, hogy felségsér- tőert a királynénál közbenjárjanak. Párisból visszatért a csatatérre s kivált egy Lakatos nevű magyar altisztje segítségével több katonabravurt vitt véghez. A csatán kivül is igazi huszármódra élt. Életre halálra ud­varolt minden szép leánynak s veszettül kár­tyázott. Egyszer ezer aranyat veszített becsü­letszóra. Előbb agyon akarta magát lőni; aztan századát akarta eladni, hogy kártya­adósságát kifizesse; végül utolsó aranyával ismét a kártyaasztalhoz ült; lejátszta egész adósságát s még nyert is hatvan aranyat. A háború hosszabb szüneteiben nekifeküdt %fo°’"étna 8 aZ anSo1 n>’elv tanulásának, i i b2 őszén, még a hadjárat alatt, több leve­let kapott Becsből, nagynénjétől, Esterházy íetczeg feleségétől, a ki Lunaty-Visconti iieiczeffno volt Vmrrvr tv* rx r, í T) ' L _ TT i.,'.! i

Next

/
Oldalképek
Tartalom