Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319-1526. (Budapest, 1910.)

17. 1632. október 31. I. Lajos király ünnepélyes formában átírja 1362. szeptember 11-én Budán már egyszer saját maga által átírt 1320. szep­tember 28-án kelt I. Károly király által kiadott oklevelet, mely­ben Károly király Bártfa városának (»civitas<<) 10 évi adómen­tességet, és egyéb kiváltságokat adományoz. Hártyán, plicaturáján 1364. november 20-án kelt pecsételő zára­dékkal, két selymen függött pecsétje elveszett. Kiadták : Fejér : VIII. 2. 253. ; Wagner : Dipl. Sáros. 97. ; Janota : Bardyjow 136. ; Rhody : Régi érdekes okm. 5. 18. 1363. január 28. Krakkó. Kázmér lengyel király Bártfa városának azon kiváltságot adományozza, hogy Czchowban nem tartoznak a rendesnél több vámot fizetni és ebben az értelemben utasítja a czchovi várgrófot és a vámosokat. Eredetije kártyán, alul selymen függő pecséttel. Ugyanaz papiroson egykorú másolatban. Kiadta : Janota : Bardyjow 151. old. 19. 1365. julius 16. Visegrád. I. Lajos király az ország határán fekvő Bártfa városának, mivel lakói a mindenféle gonosztevőktől sokat szenvednek, a vérhatalom (jus gladii) kiváltságát adományozza. Hártyán, alul rányomott töredékes pecséttel. Kiadta : Fejér : IX. 3. 508. Rhody : Érd. okmányok 6. 20. 1365. augusztus 2. Visegrád. I. Lajos király Henrik ispán, Bártfa város advocatusa kérelmére a városnak évenként Szt. Egyed napján (szept. 1.) országos vásár tartására ad engedélyt. Hártyán, alul rányomott pecséttel. 21. 1366. október 21. Visegrád. Bebek István országbíró a Czudar Péter királyi pincze­mester, továbbá Perényi Miklósfia Vincze és Istvánfia János közt a sárosmegyei Kurima birtokából jogtalanul elhatárolt terület, továbbá Pálvágása birtok miatt folyó pörben úgy a kurimai területet, mint pedig Pálvágása birtokot az oklevélben leírt határok szerint Péternek ítéli oda. Hártyán, a selyemről függött pecsét elveszett. 22. 1369. márczius 4. körül. A szepesi káptalan előtt Miklós, Tamás s Vincló sáros­megyei nemesek ügyvédeket vallanak. Csonka papiroson, hátlapján rányomott pecsét helye. 23. 1374. julius 17. Krakkó. Erzsébet magyar és lengyel királyné az összes közigaz­gatási hatóságoknak meghagyja, hogy a bártfaiak felett ítélni,

Next

/
Oldalképek
Tartalom