Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. II. kötet. 1. Füzet 1255-1272. (Budapest, 1943.)

— Kelnuk (Kelnek, Szeben vm, Cálnic, R.) falusi Chyl ispánnak az ifjabb király üldöztetése idején Dewa várnál és Feketuholmnál, valamint az ilsazygi csatában tett szolgálataiért a hűtlen Demeternek és Vincének egykor a gyulafehérvári várhoz tartozó földeit adja. —D. p. m. mag. Petri dil. et f. n. au. n. vicecanc. a. D. 1269. Átírta IV. László király 1272. — a gyulafehérvári káptalan 1355. (Orsz. Ltr. Dl. 683.) Fejér, CD. VII. 4. 136. Teutsch—Firnhaber, Urkundenbuch, I. 93. Densusianu, Documente, 342. Zimmermann—Werner, Urkundenbuch, I. 105. Kivonat : Fejér, CD. XI. 462. 1896. — Mykud bánnak (zavarosan előadott) azon érdemeiért, hogy magát Erney bán foglyulejtésével és az írsuazhigi csatában is kitűntette, valamint a tőle 100 márka ezüstön vett lóért a Zomus (Szamos) mellett fekvő Geneu (Szamosjenő, régebben Kisjenő, Szolnok-Doboka vm.), az Orbo vize mellett fekvő Burteluk, Schobolotelky és Sthepantelki nevű földeket adja. — D. p. m. mag. Petri dil. et f. n. au. n. vicecanc. a. D. 1269. Átírta V. István király 1270. — a veszprémi káptalan 1473. (Egyszerű másolata a Hazai okmt. szerint a Bánffy-cs. kolozsvári levéltárában.) Hazai okmánytár, VI. 174. Az 1269-1 oklevélnek (a másolat hibájából?) az eleje hiányzik, közepe pedig zavarosan (részben tartalmilag?) van átírva. Ezért a Hazai okmánytár i. h. a rubrumban az 1270-i átíró oklevéllel együtt 3 oklevelet említ. 1897. — Aba fiának: Miklósnak azon érdemeiért, melyeket az ifjabb királynak szülei által való üldöztetése idején s főkép az ilsazygi csatában szerzett, Kumlous földet adja Sarus mellett, saját magának vagy elődeinek Kumlousra (Komlóskeresztes, Sáros vm., Chmel'ov? Sz.) nézve esetleg kibocsájtott egyéb okleveleit érvénytelennek nyilvánítva. — D. p. m. mag. Petri dil. et f. n. au. n. vicecanc. a. D. 1269. c Eredetije az Orsz. Levéltárban, Berzeviczy-ltr. Hazai okmánytár, VIII. 118. Kivonat: Fejér, CD. IV. 3. 543. 1898. — Miklóst és Mikch-et, goztuni (Gasztony, Vas vm.) Miklós fiait a bolgár hadjárat ban Egyed tárnokmester zászlai alatt szerzett érdemeikért a speculatorok sorából ahová vasvári jobbágy létükre rágalmazás folytán jutottak, kiemelve, Kueszorm nevű földjük birtokában atyjukkal s Máté és Fülöp nevű atyafiaikkal (? fratribus) (v. Ö. a 2096. számmal) együtt a nemes serviensek közé sorozza. — D. p. m. mag. Petri dil. et f. n. au. n. vicecanc. a. D. 1269. Eredetije Gosztony István úr birtokában, Erk (Heves vm.) Átírta V. István király 1271. júl. 31. Ennek 1759-i hiteles másolata az Orsz. Levéltárban, DJ. 685., és 684. (a másolatok közt.) Palma, Herald, r. Hung. 86. Katona, Hist. crit. VI. 498. Fejér, CD. IV. 3. 525. D ensusianu, Documente, 341. 1899. 1269. 1269. 1269. !269.

Next

/
Oldalképek
Tartalom