Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. II. kötet. 1. Füzet 1255-1272. (Budapest, 1943.)

— Kunch nagyszombati (Trnava, Sz.) bíró [villicus de Tyrna] kérésére átírja és megeró'síti IV. Béla királynak 1267-1 oklevelét Kupusd birtok (Köpösd, Nyitra vm., Kepezd, Sz.) adományozásáról (lásd az 1545. számot), s Kunchot Konrád nevű testvérével együtt különös pártfogásába fogadva védelmükkel a nyitrai ispánt bízza meg. — D. p. m. mag. Benedicti Orod. eccl. prepos. au. n. vicecanc. dil. et f. n. a. D. 1270. regni a. n. a. primo. Eredetije a gr. Apponyi-cs. hőgyészi levéltárában. (No. VII.) Átírta IV. László király 1278. (U. o.) A Pécz-nemz. Apponyi-ágának oki. I. 12. 2001. — bobut-i Zounuk fiának : Adriánnak kérésére átírja és megeró'síti IV. Béla király 1262-i oklevelét, mellyel Zounukot és fiait bobut-i (Kisbabot, Gyó'r vm.) javaikban megeró'sítette. (Lásd az 1296. számot.) — D. p. m. mag. Benedicti Orod. eccl. prepos. au. n. vicecanc. dil. et f. n. a. D. 1270. regni a. n. a. primo. Eredetije a Hazai okmt. szerint Kisbabot község közbirtokosainak levél­tárában. Hazai okmánytár I. 47. Kivonat: Wenzel, ÁUO. XII. 31. 2002. — megeró'síti a zalamegyei Bogna földnek Tamás mester hantai prépost, udvari familiaris clencus által serviensének, Tristanusnak, Vylma fiának történt adományo­zását, hivatkozással IV. Béla királynak Tamás mester részére szóló adományleve­lére (lásd az 1541. sz.) és V. István királynak az adományt megeró'sító' oklevelére. — D. p. m. mag. Benedicti Orod. eccl. prepos. au. n. vicecanc. dil. et f. n. a. D. 1270. regni a. n. a. primo. Eredetije az Orsz. Levéltárban, Dl. 723. Wenzel, ÁUO. VIII. 303. V. ö. az 1270. aug. 30-i (1962. számú) oklevéllel. 2003. — Bugizlausnak és társainak kérésére átírja és megerősíti IV. Béla királynak 1267-i, Nadosd (Hontnádas, Nadosany) és Dolmod (Dalmad, Hont vm., Doma­dice, Sz.) földek csereként adományozásáról szóló oklevelét (lásd 1558. szám). — D. p. m. mag. Benedicti, Orod. eccl. prep. au. n. vicecanc. d. et f. n. a. D. 1270. r. a. n. a. primo. Eredetije az Orsz. Levéltárban, Múzeumi Törzsanyag. Turul, XLII. (1928.) 81. 2004. — Dethmarnak és Dethbornak, Detricus fiainak, Benedek alkancellár, aradi prépost servienseinek főleg a Henrik bánnal vívott yrsazygi csatában tett szolgálataikért, s általuk Detk, Simon, Herbord, Mykcu és Langueus nevű testvéreiknek, valamint 1270. 1270. 1270. 1270. 1270.

Next

/
Oldalképek
Tartalom