Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 3 füzet. (Budapest, 1930.)

Terjén (Kethely), Teryen, hn. (Ko? márom vm.) 924. Termanus, szn. 1182. Ternye, Therne, hn. (Sáros vm.) 1233. Terpec (Terebezd?), Terpech, hn. (Somogy vm.) 1145. Terpény, Terpen, hn. (Hont vm.) 1295. Tersa, szolga 202. Tés, Thes, hn. (Veszprém vm.) 60. Tét, Theth ng. 442. —, Tech, Teth, hn. (Győr vm.) 1629-30. Teta, jb. 202. Tétóny, Tetun, Thethen ng. 440. 449. Tetus, ld. Tekus. —, udvarnok 202. Tewel, hn. a pozsonyi várhoz tar? tozott 369. Teupolo Jakab dogé 770. Thabor fia: Gergely 398. Thadeuka, ld. Tadeuka. Thamar, banai civis 1661. Thapey, ld. Tápé. Thapolcha (Toplica), f. 164. (P.) 440. Thebald, Theobald, (somogyi) isp. 43-4. Theber, (Joka fia) 1464. Theca, hn. 852. Thehanus, ld. Techa. Thelenai (tolnai) rév 12. Thembes, ld. Tömpös. Themente víz 773. Thena, ld. Tönye. Thenguld, ld. Tengőd. Theobald(us), topuszkói apát 284-5. Therne, ld. Ternye. Thes, ld. Tés. Thescench, szn. 1727. Thetus isp. ld. Tekus. Thin, hn. (Dalmácia) 254. Thywald, mellétéi, szn. 432. Thyxvoch, (Pál plébános testv.) 801. Thywodor, Salamon nb. nemes 705. Thobol, hn. (Bihar vm.) 1595. Thohna, villa —, 237. Thole, kir. serviens 577. Tholimir fia: likai Péter comcs 986. Tholomerius, gerzencei praedialis 1440. Tholus m. 1023. Thomoyn isp. 9. Thortol, Tor tol, havas 1105. 1407. 1559. Thos, ld. Tas. Thota, Tota asszony 198. 362. Thothpataka, f. 1353. Thugomerich ng. 986. Thul, hn. (Csongrád vm.) 1486. Thuna, serviens, Ják nb. 370. Thuross isp. 93. Thusnapya (?), hn. (Nógrád vm.) 636. Tyba, (Chak fia) 953. 1437. —, Dobák nb. 749. —, (György isp. testv.) 1363. —,szn. 937. —, (Tyba fia), Gút-Keled nb. 931. —, Thyba, (Tódor fia) 1145. —, Tomaj nb. 310. Tiborc, (Egyed fia) 988. 1342-3. —, fehérvári isp. 173. Szolnoki isp. 185. Bodrogi isp. 193-9. 204. 206. 210. A királyné udvarispánja, fe? hérvári isp. 223. Fehérvári isp. 224. 228. Mosoni isp. 282-3. Uj? vári isp. 298. Pozsonyi isp. 380. — fia: Joanka 1443. — fia: Mikó 971. —, Tyburc isp. szigeti monostora 316. — m. 1250. —• m., a kir. orvosa 1137. —, szn. 873. h^u —, szepesi, szn. 1394. 1418. —,vjb. (Gábor testv.) 1139. Tybus (Woth) fia: János, ld. János nótárius. Tihany, Thichon hegy 262. —i apát, ld. Kozma. —i apátság 13. 478. 499a. 508. —i egyház 12. 50. 115. 262. —i mon. 23. 26. 262. -i sziget 13. 26. 478. Tyka, hn. 866. Tykud, hn. (Somogy vm.) 1624. Ld. még: Tyúkod. Tilaj, Tyloy, hn. (Borsod vm.) 1568. •—i nemesek földje (Vas vm.) 1058. Tyloh, víz 1405. Timár, hn. (Szabolcs vm.) 808. Timót, Thimotheus, káplán, 27. —, szn. 650. —, zágrábi ppk. 1577. 1623-5. 1644. 1660. Tyna, ld. Tönye. Tyrna, Tyrnavia, ld. Nagyszombat. Tisza, Ticia, Tycia, Tiza, f. 20. 133. 411. 629. 633. 874. 1007. 1126. 1146 1486. —i révvám 20. Titeli kanonok, ld.: Lőrinc. — prép. ld.: István; László; Macharius; Péter; T. Tywa, pap 1145. Tyuan, hospes 1351. Tywan, liptói nemes 1564. Tóbiás m., (bogudi), zágrábi prép. 1335. —, (Rodun fia) 930. Tobul, Twbul vára 917. 1025. Toca, szolga (sulga) 202. Tod, jb. 202. Tódor, acaroni keresztes 275. —, (Artun fia) 1443. —, bihari isp. 410-1. Mosoni isp. 573. Újvári isp. 502. — bodrogi isp. 183. 185. 188. —, (Budik fia), bolondóci vjb. 816a. —, (Chataber fia), somogyi várszolga 1476. — fia: Gergely 235. — fia,: Miklós isp. 934. — fiai: Mihály és Weyteh 1126. — fiai: Tódor és Thyba 1145. — nádor, (Wetich fia) 380. (Péter fia), 1539. —, pristaldus, Apoc nb. 235. —, (Tódor fia) 1145. Togodou, jb. 202. Tok, szőlőmunkás 202. TolchuaA István isp. 1045. Tolmach, Tulmach, hn. 690. 837. Tolna vm. 924. —i isp. 1506. 1520. Ld. még: Pázmán. Tolnai vásárvám 93. Tolnauar, hn. (Tolna vm.) 13. Tolomerius fia: Farkas 1432. Tolooy falu 337. Tolord, szolga (sulga) 202. Tolus, (Farkas fia) 1451. TolzconthÁ ng. (de Tolzconth) 1070. Tomaj, Thomay, Tumoy ng. 310. 947. —, (Lesence?), Tumoy, hn. (Za.la vm.) 310. Tompa, szőllőműves 202. Tompee, szn. (terra —) 237. Toplica, Toplissa, ld. Varasdteplic. —, Topliz, ld. Topuszkó. Toplicha, f. 1394. 1418. —, hn. (a somogyi vár birtoka volt Garityban) 665. —, hn. 1424. Toplucha, ld. Teplieska. Topolan, meta —, 133. Topolyán, Tapula, hn. (Zemplén vm.) 911. Toporc, Kysthupuncz, Nogythu? puncz, hn. (Szepes vm.) 1735. Topoz, Ják nb. szn. 370. Topulcha, Topulza, ld. Tapolca. Topuszkó (Topusko), Toplica, Top? liz, Topolzka, Topuscha, hn. (a mai Zágráb vm.) 258. 266. 284-8. 343-4. 389. 417. 572. 727. 1234. 1410. 1700. —i apát, ld. Here? bertus; János. Tord, hn. (Sopron vm.) 1315. Torkueley, ld. Tarkő. Tormos, hn. (Nyitra vm.) 4. Torna, hn. (a tornai districtusban) 1378. —, hn. 1291. Tornává, hn. 742. Tornon, hn. 370. Tornoua, Tornua, Turnoa, hn. (Zala vm., a Muraközben) 785. 1006. 1119. Tornua, ld. Apácasomlyó. Torrente, De —, apát, 720. Tortol, ld. Thortol. Torwoy, hn. (Vas vm.?) 1041. Toruory, hn. 1041. Tósok, Tousuk, hn. (Veszprém vm.) 13. Tota, ld. Thota. Totar, nemes 325. Tótréde (Réde), Tothrada, hn. (Veszprém vm.) 1364. Totu, szolga (sulga) 202. Tow, caput —, 919. Towtoloy, hn. (Szolnok vm.) 901. Töbörzsök, Tuburchuk, hn. (Fejér vm.) 1616. Tömörd, Temerd, hn. (Vas vm.) 1673. Tömpös? (Thembes:) szigeti mon. 1126. Tönye, Thena, Tyna, Tunyg, Tu; nug, hn. (Pozsony vm., a szolga?

Next

/
Oldalképek
Tartalom