Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 1. füzet. (Budapest, 1923.)

Méltóságok: János esztergomi, Berthold kalocsai érsek és bán, Kalán pécsi, Boleszló váci, Katapán egri, Simon váradi, Villarmus erdélyi, Dezső csanádi, Péter győri püspök, Poth nádor mosonyi ispán, Mihály vajda, Marcell bácsi, Jula bodrogi, Banco bihari, Ochuz soproni, Benedek újvári, Moys vasvári ispán. Átírta 1. IV. Béla király 1246. szept. 8. (a Nemz. Múzeumban letett Ber­zeviczy-lvt.) — a szepesi káptalan 1336. (U. o.) 2. Átírta a szepesi konvent is 1302. (u. o.) Wagner, Analecta I. 104. Bárdosi, Supplementum 7. Katona, Hist. crit. V. 91. Fejér, CD. III. 1. 76. Turul, 1907. 65. 1. (1243,-i átiratból?) Kivon. Teutsch­Firnhaber, Urkundenbuch I. XIX. 243. — megerősíti Poch (így Wenzelnél) nádor, mosonyi ispánt a Mochorial mosonyi várjobbágytól vásárolt Challov nevű földe birtokában s leírja ennek határait. D. p. m. mag. Thome, au. reg. cancell. Anno ab inc. D. 1209. — Méltóságok: János esztergomi, Berthold vál. kalocsai érsek és bán, Kalán pécsi, Boleszló váci, Katapán egri, Simon váradi, Willelmus erdélyi, Dezső csanádi, Péter győri, Róbert vál. veszp­rémi püspök, Poch nádor mosonyi ispán, Mihály vajda, Marcell bácsi ispán, Jula bodrogi, Bánk bihari, Miklós kevei, Ochuz soproni, Moys vasvári, Moch pozsonyi ispán. — Regni n. anno quinto. Eredetije — Wenzel szerint — a br. Révay-cs. lvt. Fejér, CD. III. 2. 470. Wenzel, ÁUO. VI. 334. Major, Mosonym. monogr. II. 160. Kivon. Győri tört, füz. I. 111. 244. — adománylevele Nona város részére a határok leírásával. Lásd 1205 alatt a 217. számot, melynek ez Fejér, CD. III. 1. 479. 1. közölt hibás kivonata. (Hibásan utal Fejér u. o. az átiratra is, mert IV. Béla király átíró oklevele nem 1267., hanem 1244. aug. 26-án kelt.) — Poth nádor, mosonyi ispán kérésére Demeternek és Tamásnak adja a Győr várától kivett Capi nevű 30 hold földet tartozékaival, leírt határok közt. Átírta a pozsonyi káptalan 1395. s ezt tartalmilag Rozgoni Simon comes országbíró 1409. (MODL. 9480.) Kivonata: Fejér, CD. VII. 1. 190. Rozgoni S. országbíró a pozsonyi kápt. oklevelét gyanúsnak mondja. 245. 1209. I + — Ráskai Demeternek, a királyné főpohárnokmesterének különböző követségekben tett szolgálataiért, a királyné és a tanácsosok kérésére, úgyszintén Újvár várának megőrzéséért a sárosmegyei Uj-Kochma, most Újfalu nevű helynél szedendő vámot adományozza, részletezve a fizetendő vám összegét és helyét. — D. p. m. mag. Thome, au. r. vicecanc. Anno ab inc. D. 1209. — Méltóságok: János esztergomi, Berthold kalocsai érsek és bán, Kalán pécsi, Boleszló váci, Katapán egri, Simon váradi, Vilelmus erdélyi, Dezső csanádi, Péter győri püspök, Poth nádor mosonyi ispán, Mihály vajda, Marcell bácsi ispán, Jula bodrogi, Bánk bihari, Ochuz soproni, Benedek újvári, Moys vasvári ispán. — Regni n. anno quinto. Eredetije a Nemzeti Múzeumban letett Péchy-lvt. Átírta I. Ferdinánd király 1543. márc. 9. (U. a.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom