Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 1. füzet. (Budapest, 1923.)

zájuk érkező királynak (— kísérete künnhagyásával —) illő fogadására kötelezi őket, s leírja kerületüknek [comitatus] Desiuoy comes, Prodancus fia által megállapított határait. — D. p. m. Gotfredi Orodiensis eccl. prepos. au. r, cancell. Anno ab inc. D. 1205. Kai. Aug. — Méltóságok: János kalocsai érsek, Kalán pécsi püspök, vál. esztergomi érsek, Boleszló váci, Kalenda veszprémi, Gothard zágrábi, Dezső csanádi, Simon váradi, Wylhalmus erdélyi, Péter vál. győri püspök, Miklós nádor nyitrai, Mercurius bán somogyi, Smaragd udvarispán szolnoki [Skowauciensil, Gyrco bihari, Csépán bácsi, Benedek bodrogi ispán. Átírta IV. Béla 1244. aug. 26. (Smiciklas szerint a velencei áll. Ivt.) Egy­szerű másolata: MODL. 36,133. Hormayr, Geschichte Tirols I. 200. Fejér, CD. VII. 5. 166. Endlicher, Monum. Árpad. 400. Smiciklas, Cod. dipl. III. 50. Kivonatok: Hormayr, Archiv 1827. 31. Teutsch-Firnhaber, Urkb. I. XVIII. Kukuljevic, Reg. no 54. 217. 1205. — Istvánnak, Chernukey Chernuk fiának adja a vasvármegyei Zechud, máskép Lapsa nevű birtokot tartozékaival. (Az oklevélnek zavaros szövegéből nem tűnik ki, hogy István tartozik-e a várjobbágyok közé, vagy az adományozott birtokon laktak ilyenek.) — D. p. m. Buchfridi (I) Orodiensis prepositi, au. reg. cancell. Anno d. inc. 1209. — Méltóságok: János kalocsai érsek, Kalán pécsi püspök, vál. eszter­gomi érsek, Boleszló váci, Katapán egri, Calanda veszprémi, Simon váradi püspök, Miklós nádor újvári ispán, Mercurius bán somogyi, Csépán bácsi, Moch bodrogi, Smaragd udvarispán szolnoki, Byula soproni, Márton vasvári, Ochuz zalai, Sol karakói ispán. Átírta a vasvári káptalan 1387. — a győri káptalan 1399. (Orsz. Lvt. táblai ügyvédek után maradt iratok, 23. 58.) Fejér, CD. III. 1. 21. Kivon. Teutsch-Firnhaber, Urkundenbuch I. XVIII. 218. 1205. — Lukácsot, Hozugot, Vathát és Peturt, kiknek őseit, Somwst, Kwpant, Hyuant és Etűdét II. Géza király a vasvári vár hatósága alól oklevelével kivette, ezen kiváltsá­| gukban meghagyja. — D. p. m. Guthfrydi, Orodiensis prepos., au. r. cancell., anno 1 ab inc. D. n. Jehsu Chr. 1205. — Méltóságok: János kalocsai érsek, Kalán pécsi, Boleszló váci, Kalanda veszprémi, Pechsa győri püspök, Miklós nádor újvári, Mercurius bán somogyi, Gyrco bihari, Csépán bácsi, Moch bodrogi, Smaragd udvar­ispán szolnoki, Márton vasvári ispán. Átírta V. István 1270. — a vasvári káptalan 1330. (A Hazai okmt. szerint a Szelestey-cs. lvt.) Hazai okmánytár I. 3. Wenzel, ÁUO. VI. 300. 219. 1205. — oklevele, mely többek közt az egrusi egyház Monera nevű s más birtokainak határleírását tartalmazta. Anno d. inc. 1205. Tartalmilag átírta: 1. Péter alvajda 1367,-i (MODL. 28,894.), 2. a kolozs­monostori konvent 1367,-i (u. o. 30,394.) és 3. Miklós erdélyi vajda (1368)-i oklevelében, (u. o. 5358.) A tartalmi átírásnak eddig kiadatlan szövege (Péter alvajda oklevelében) a következő: „ quarum unius littere domini Andree condam regis Hungarie anno dominice incarnationis Millesimo ducentesimo quinto emanate tenor

Next

/
Oldalképek
Tartalom