Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 1. füzet. (Budapest, 1923.)

(1203. febr. 28. előtt.) 1203. 1203. 1203. cum duobus, Casarait cum uno, Pota, Kata cum uno, Cega cum du(obus). Villa Kemey qui alio nomine nuncupatur Ellen, habét metam iuxta aquam Kengel et tenet metam cum filiis comit(is) A *—* közé foglalt részek bentvannak az 1334.-i átiratban is. (Hazai okmt. 11-12.) 202. * — „minapi" levelére, melyben azt kérte, hogy a magyarországi királyi prépostsá­gokra választottakat illetően a pápa akként intézkedjék, hogy azok egy éven belül kötelesek legyenek a pápától megerősítésüket kérni, felel III. Ince pápa 1203. feb­ruár 28. (Fejér, CD. II. 404.) 203. — Kalenda veszprémi püspök kérésére felmenti a szt. Mihály egyháza muraközi földén lakó népeket minden, a király vagy bán iránti kötelezettség alól, így a mar­turina alól is, a bánt, a comes curialist s mindenkit tilt, hogy őket exactioval zaklassa, hogy e népek — miként eddig is — csupán a veszprémi egyháznak szolgálatába tartozzanak. — D. p. m. Petri, Albensis prepos. et. au. r. cancell. Anno ab. inc. D. 1203. — Méltóságok: Jób esztergomi, János kalocsai érsek, Ugrin győri, Kalán pécsi, Simon váradi püspök, Benedek nádor bihari ispán, Ipoch bácsi ispán, Jula udvarispán csanádi, Tiborc bodrogi, Csépán soproni, Tamás pozsonyi, Ochiz (!) fehérvári ispán. Eredetije a veszprémi káptalan hiteleshelyi Ivt. (Decimae episc. et capit. 1.) Hibás másolata: MODL. 36,429. Fejér, CD. II. 414. Smiciklas, Cod. dipl. III. 35. Kukuljevic, Reg. n° 39. A kiadások tévesen írják a veszprémi püspök nevét Zlandusnak. Az eredeti oklevélben Kalenda van. 204. — Kalenda veszprémi püspök kérésére leírja a veszprémi szt. Mihály-egyháznak Szt. László király neje, Adulheyt által ajándékozott Merena nevű birtoknak Com­purdinus ispán, a Radulf fia által a király rendeletére megállapított határait, meg­jegyezvén, hogy az egykor Paristól a királynéra szállott föld is benfoglaltatik a leírt határokon belül és felsorolja a szolgákat s egyéb tartozékokat is. — D. p. m. Petri Albensis prepos.etau. r. cancell. Anno ab inc. D. 1203. Méltóságok: Jób esztergomi, János kalocsai érsek, Ugrin győri, Kalán pécsi püspök, Benedek nádor bihari ispán, Ypoch bácsi, Jula udvarispán csanádi, Rátolt somogyi, Márton vasvári, Bánk zalai, Zahu veszprémi ispán. Átírta IV. Béla 1254. jün. 2. (?) (A veszprémi kpt. lvtban nincs.) Pray, Hierarch. II. 87. I. b) jegyz. (csonka). Katona, Hist. crit. IV. 611. (csonka). Fejér, CD. II. 385. (csonka) (1201.), VI. 2. 360. és IX. 7. 640. 205. — az ausztriai szentkereszti (heiligenkreuzi) monostornak, melynek javára már III. Béla király is tett adományokat, az egykor a besenyők által bírt s a mosonyi várhoz tartozó birtokot adja tartozékaival, leírván a határokat úgy, amint pristaldusa, Mau­rus mosonyi ispán assignálta azokat. — D. p. m. Petri, Albensis prep. et au. reg. cancell. Anno ab inc. D. 1203. — Méltóságok: Jób esztergomi, János kalocsai érsek, Kalán pécsi, Ugrin győri, Katapán egri, Simon váradi, Dezső csanádi püspök, Benedek nádor bihari, Ypoch bácsi, Tiborc bodrogi, Csépán soproni, Jula udvar­ispán csanádi, Poth temesi, Tamás pozsonyi, Márton vasvári ispán, Benedek vajda, Miklós újvári, Mór mosonyi ispán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom