Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 1. füzet. (Budapest, 1923.)

Átírta II. András 1235. (Az esztergomi kápt. magánlvt. Lad. 24. fasc. 1. no 5.) - IV. László király 1288. április 18. (U. o. 41. 3. 3.) Katona, Hist. crit. V. 717. Fejér, CD. III. 2. 419. Monum. Strigon. I. 311. Knauz (Mon. Strig. 311. 1. jegyz.) 1235 körül kibocsájtottnak tartja az oklevelet; azonban fogalmazata inkább az 1222 körül kelt oklevelekkel mutat rokonságot. ___ 392. 1223. — az Aragóniából beköltözött Simon ispánnak hű szolgálataiért Ruhtukeuri földet adja szállásul az ő és rokonai számára, leírván Ruhtukeuri határait, melynek birto­kába Puky Móric ispán iktatta be őket. — D. p. m. Cleti, au. n. cancell. et Agri­ensis eccl. prepos. Anno ab inc. D. 1223. — Méltóságok: Esztergom: vacat, Ugrin kalocsai érsek, Dezső csanádi, Róbert veszprémi, Tamás egri, István zágrábi, Sándor váradi, Bereck váci, Bertalan pécsi, Rénald erdélyi püspök, Jula nádor bodrogi ispán, Salamon bán, Miklós királynői udvarispán soproni, Botez udvarispán békési, Buzad pozsonyi, Mike nyitrai, László vasvári, Márton — Mihály fia — mosonyi, Hedrik győri, Miklós csanádi ispán. — Regni n. a. vigesimo. Átírta II. András király 1228., s ezt 1. IV. Béla 1243. jün. 8. (MODL. 107.), 2. IV. László 1284. máj. 21. (MODL. 108.) Fejér, CD. III. 1. 393. ___ 393. 1223. — a szent sír lengyelországi kereszteseinek adja a Kris várhoz tartozó Laga nevű földet Szlavóniában, oly kiváltságokkal, ahogy egyéb földeiket bírják, az oklevélben leírt határok között, melyeket Jónás, Pál fia (a somogyi kerületben levő Gyog falu­ból) jelölt ki a király parancsára. — D. p. m. Cleti, au. n. cancell. et Agriensis prepos. Anno v. inc. 1223. — Méltóságok: Esztergom vacat, Ugrin kalocsai érsek, Dezső csanádi, Róbert veszprémi, Tamás egri, István zágrábi, Sándor váradi, Bereck váci, Bertalan pécsi püspök, Jula nádor bodrogi, Miklós királynői udvarispán soproni ispán, Salamon bán, Bothez udvarispán békési, Pous bihari, Buzad pozsonyi ispán. — Regni n. a. vigesimo. Átírta IV. Béla király 1245. máj. 19. (A zágrábi orsz. lvt.), s ezt Vilmos pécsi püspök 1362. (MODL. 35,814.) Smiciklas, Cod. dipl. III. 232. Kukuljevié, Reg. n« 163. 394. 1223. — jóváhagyja, hogy clericusa, Gocelinus mester a királytól vak Eliahim fia, Pouka (pristaldus) által Erdélyben kapott Szent-Mihály-hegyet, melyet a király Borothnik földért cserében vett el a szebeni egyháztól, a kerchi monostornak adományozta; leírja az adományozott hegy határait, s egyszersmind megerősíti a monostort az oláhoktól elvett s már előbb a monostornak adott föld birtokában, ennek is leírván Benedek volt vajda által kijelölt határait. — D. p. m. Cleti, au. n. cancell. et Agr. prepos. Anno d. inc. 1223. — Méltóságok: Esztergom: vacat, Wgrin kalocsai érsek, Dezső csanádi, Róbert veszprémi, István zágrábi, Tamás egri, Bereck váci, Bertalan pécsi, Regnáld erdélyi püspök, Jula nádor bodrogi ispán, Salamon bán, Miklós a királyné udvarispánja soproni, Botez udvarispán békési, Buzad pozsonyi, Márton mosonyi, Lőrinc újvári ispán. — Regni n. a. vigesimo. Eredetije Teutsch-Firnhaber szerint Kisdisznód (Michelsberg) község lvtban volt, de Zimmermann szerint onnan eltűnt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom