Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 1. füzet. (Budapest, 1923.)

1212. i — oklevele Kopach föld adományozásáról a Poth volt nádor által megállapított határok leírásával. — Anno ab inc. D. 1212. Regni a. septimo. Átírta Zsigmond király 1397. s ezt tartalmilag Marothi János macsói bán 1399. (Pozsony vrs. lvt.) Tartalmilag kiadva az Új M. Múzeum 1857. évf. I. 277. A 270. sz. oklevél záradékában még Poth nádor szerepel. 271. — a főurak tanácsára visszaadja a budai egyháznak az előző királyoktól nyert, de II. András által elvett javait s birtokait, melyekbe az egyházat Marcell ispán által ismét bevezettette, ellenkező értelmű intézkedéseit semmiseknek nyilvánítván; leírja a határokat; megerősíti az egyházat ezen földnek, valamint igazságszolgáltatási kivált­ságának és az Imre királytól oklevélileg nyert vásárvámnak, csebreknek és só­adománynak birtokában. — D. p. m. mag. Thome, au. r. cancell. Cybiniensis et Wesprimiensis prepos. Anno ab inc. D. 1212. — Méltóságok: János esztergomi, Berthold vajda kalocsai érsek, Kalán [1295: Kalamanus] pécsi, Boleszló váci, Katapán egri, Simon váradi, Dezső csanádi, Vilmos erdélyi, Gothard zágrábi, Péter győri, Róbert veszprémi püspök, Bánk nádor kevei [1295: Keurus] ispánt Mihály bán, Jula udvarispán bácsi, András bodrogi, Myke bihari, Ochuz soproni, Miklós pozsonyi ispán. — Regni n. a. octavo. Átírta: 1. IV. László király 1273. aug. 24. — I. Károly 1328. (A vesz­prémi kápt. hitelesh. lvt. Armales, 22.) 2. Átírta János kalocsai érsek is 1295. jan. 12. (A pozsonyi kápt. lvt. Capsa Budens. I. 1. 10.) Katona, Hist. crit. V. 157. Batthyányi, Leges eccl. II. 299. Fejér, CD. III. 1. 121. Kivonatok: Teutsch-Firnhaber, Urkb. I. XXI. Zimmermann-Werner, Urkundenbuch I. 15. Magyar Tört. Tár XII. 6. 272^ — a Szent Sír keresztesrendjének adja a Hidegkút [Frigidus fons] és a Medias­maiele nevű földet s egy, felsorolt patakoktól körülfolyt erdőt, melyek birtokába őket Miklós bán, akkori újvári ispán által iktattatta és ennek Lőrinc nevű embere által a határokat kijelöltette; ezenfelül adózási és bírósági kiváltságot, halászati és vadászati jogot, továbbá vásár- és révvámmentességet biztosít nekik. — D. p. m. mag. Thome, au. r. cancell. et Cybiniensis et Vesprim. prepos. Anno ab inc. 1212. — Méltóságok: János esztergomi, Bertold vajda kalocsai érsek, Kalán pécsi, Katapán egri, Simon váradi, Dezső csanádi, Willermus erdélyi, Róbert veszprémi püspök, Bánk nádor kevei ispán, Mihály bán, Jula udvarispán bácsi, András bodrogi, Micha bihari, Miklós pozsonyi ispán. — Regni n. a. octavo. Eredetije: MODL. 65. Átírta: 1. IV. Béla 1244. jan. 23. — I. Károly 1340. ápr. 1. (? Wagner.) 2. Az egri kápt. 1337. (MODL. 66.) Wagner, Analecta I. 389. és Dipl. Sáros. 511. Bárdosy, Supplementum 156. Katona, Hist. crit. 151. Batthányi, Leges eccl. II. 298. Fejér, CD. III. 1. 114. Fuxhoffer-Czinár, Monasteriol. II. 186. Wenzel, ÁUO. XI. 114. Kivonatok: Teutsch-Firnhaber, Urkb. I. XXI. Cod. Strigon. I. 16. Magyar Sión I. 203. Zimmermann-Werner, Urkb. I. 15. 273. — a királyi tanácsban hozott határozattal megerősíti Michailt és testvérét Henriket, Aenz ispán fiait, az Aenznek Cuzin monostoráért cserében [pro recompensatione] 1212. 1212. 1212.

Next

/
Oldalképek
Tartalom