Anjou-kori Oklevéltár. XXXIII. 1349. (Budapest-Szeged, 2015)

Documenta

710. 1349. szept. 22. Villa Nova [VI.] Kelemen pápa értesíti Ambaldus testvért, Tusculanum-i püspököt, a Szt. Szék legatus-át: szívén viseli Johanna nápolyi királyné és férje, Tarentum-i Lajos megpróbáltatásait, amelyeket nemcsak az ellenségtől, hanem a király­ság lakosai részéről is el kell viselniük. A pápa már kérte a nevezetteket, hogy az említett királyság kormányzását helyezzék az ő kezébe, amíg a jelenleg folyó tárgyalások le nem zárulnak. Ezzel [I.] Lajos király (V) egyetért. Kéri a legatus-t, hogy ennek elfogadására vegye rá a királynét és Lajost, majd tegyen minderről írásos jelentést. A pápa ugyanis hamarosan jelentést vár Guido-tól, Szt. Cecíliáról címzett presbiter-től, kardinálistól, a Szt. Szék legatus-ától a magyar király szándékait illetően. D. apud Villam Nouam, Auinionensi diocese, X. Kai. Oct., [pápasága] 8. év[é]ben. Reg.: ASV. Reg. Vat. 143. 84v.-85r. (Df. 291 916.) K.:­711. 1349.szept. 22. A Lelez-i Szt. Kereszt-monostor konv.-je hírül adja: Miklós nádor (H), a kunok bírája írásos kérése szerint (1. 690. szám) az egyik részről Warda ~ Warada-i László fia János mr., másik részről Darouch ~ Darauch-i István fia János c. és fia, László között folyó perben János presbiter-t küldje ki tanúságtételre, akinek jelenlétében a nádori ember - Baka-i Mihály v. Gyulahaza-i Lukács fia László v. Petri-i Miklós fia Petheu v. Guth-i Sopron fia Pál - a nádor, az egri és váradi egyházak kápt.-jai oklevele értelmében István fia János és fia, László birtokának negyedrészét hj.-t követően a felek között megosztva szept. 15-én (in oct. fe. Nat. B. Marie virg.) iktassa nekik örök birtoklásra szántóföldjeikkel és más haszonvételeikkel együtt. Szept. 22-én (8. die diet. oct. fe. B. Marie virg.) Sopron fia Pál nádori ember és a konv. tanűságtevője a konv. színe e. megjelenve egybehangzóan előadták, hogy szept. 15-én Darouch birtok szomszédait össze­hívva velük és a felekkel együtt kiszálltak az említett birtoknegyedre, 4 napig ott tartózkodtak, és fogott bírák közreműködésével a felek között megállapodást hoztak létre. E szerint István fia János és fia, László Darouch birtok telekhelyek céljául szolgáló negyedrészét a wlgariter Er (diet.) vízfolyáson túl E felől elválasztják Darouch birtok többi részétől, és ellentmondás nélkül Warada-i László fia János mr.-nek adják örök birtoklásra. A birtok többi haszonvételét maguk és János mr. közös használatában hagyják. A birtoknegyed és Darauch közötti határok a nádori és konv.-i emberek, valamint a felek elmondása szerint: ház Darouch felső, Ke-i végén, túl az Er-en, mező közepe, erdő oldala, kis tölgyfák. A Ke felőli, telekhelyekül szolgáló rész Warada-i János mr.-é lett. A konv. a jelen oklevél visszahozatala esetén privilégium kiállítását ígéri. D. 8. die diet. oct. fe. Nat. virg. glor., a. d. 1349. 347

Next

/
Oldalképek
Tartalom