Sebők Ferenc: Anjou–kori Oklevéltár. XXXI. 1347. (Budapest–Szeged, 2007.)

Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánja 1347. febr. 18-i (a. d. 1347., in domin. Invocavit) nyílt oklevele szerint, amikor a király erre a napra Zágrábba idéztette Sclauonia összes nemeseit, Cheh (dict.) Iwan fia Péter, Bálint fia György és Archow (dict.) István fia Miklós elmondták a királynak, hogy Pukur-i Lőrinc fia Pál az említett Bálintot és Jakabot [!], György és Miklós apját, az emlí­tett Tapolcha-i Péter frater-eit elfogta, 3 évig bilincsben tartotta, Jakabot, Bálint frater-ét pedig 4 ujjánál és heréinél fogva felakasztatta, és így kínozta, amíg Tapolcha, más néven Cristolfelde birtokukra vonatkozó összes okleveleiket át nem adták neki, amelyeket pedig a Possega-i Szt. Péter-kápt.-nal hatalmaskodva átírattatta. A király parancsba adta Miklós bánnak, hogy kérdezze meg erről az összes nemest és 12 esküdtet, akik mindezeket egybehangzóan megerősítették. Tá.: Jakab szlavón báni ítélőmr., 1359. okt. 13. > zágrábi kápt., 1360. márc. 27. > ua. 1372. nov. 8. Dl. 100 133. (Batthyány cs. lt. Acta ant. Kristallóc 4. 6. 96. A.) K.:­110. 1347. febr. 18. Buda Pál c., [I.] Lajos király (H) országbírója színe e. korábbi oklevelének megfelelően [1346.] nov. 15-én (in quind. residentie exercitus regii versus partes maritimas moti et ad oct. fe. 00. SS. proclamate) személyesen megjelenve Bahun-i Pop (dict.) János a pozsonyi egyház kápt.-ja ellenében elmondta, hogy amikor a kápt. Bahun birtok hj.-ra királyi ember társaságában Gyuke fia Mihály mr. kanonokot kiküldte, ő a hj.-hoz egy 40 M. értékű lovat adott Mihály mr.-nek. Ezt azonban a hj. után a kápt. biztatására János többszöri kérése ellenére sem adta vissza neki. Ezzel a ló értékén felül 10 M. kárt okozott neki. Erre a pozsonyi kápt. nevében és megbízólevelével megjelent Tamás mr. kanonok úgy válaszolt, hogy a ló nem volt olyan nagy értékű, Mihály mr. 18 pensa-t kitevő 3 M. talen­tum dénárért adta el, különben Mihály mr. ezzel csupán jogos járandóságát kapta meg Pop (dict.) Jánostól. Az országbíró az ország báróival és nemeseivel úgy döntött, hogy a pozsonyi kápt. 4 kanonoki méltóságot viselő tagja [1347.] jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. d. nunc prox. preteritis) az említett egyházban, stal­lum-ukban a fentiekről tegyenek esküt Tekelchen ~ Tukelchen-i Mihály 11a And­rás jelenlétében, a nyitrai egyház kápt.-jának tanúságtétele mellett. Utóbbi minderről febr. 9-re (ad oct. fe. Purif. B. virg. tunc prox. venturas) tegyen írásos jelentést. A határnapon Pop (dict.) János nem jelent meg és nem is küldött senkit maga helyett, a pozsonyi kápt. nevében pedig István presbiter, Treutul (dict.) Miklós mr., pozsonyi c. káplánja jelent meg a pozsonyi kápt. megbízólevelével, és bemutatta a nyitrai kápt. oklevelét (1. 11. szám). Az országbíró a pozsonyi kápt.-t a jelentésben foglaltak alapján felmenti ezzel kapcsolatos kötelezettségei alól. D. Bude, 10. die termini supradicti, a. d. 1347.

Next

/
Oldalképek
Tartalom