Anjou-kori Oklevéltár. XXIX. 1345. (Budapest-Szeged, 2013)

Documenta

a saját és elődei lelki üdve érdekében ezen egyházat, mint a saját területén levőt, önmaga költségein és vagyonából ki akarja javíttatni, szeretné befejeztetni és ott 12 ágostonos rendi remete testvérnek kon ventet akar létrehozni. Ezért kérte a pápát, hogy ezen egyház kijavítását, befejezését és a konvent létrehozását engedé­lyezze, hogy e testvérek azt elfoglalhassák és ott lakhassanak. A pápa ezért utasít­ja a kalocsai érseket, hogy minderről tájékozódjon, s ha úgy találja, hogy ezen oppidum-ban 12 testvért alkalmasan el lehet tartani és az oppidum nincs valamely plébánia alatt, a mondott egyház plébániának épüljön, kapjon alkalmasan adomá­nyokat (ha pedig az oppidum valamely plébánia alatt van, ezen egyház nem lehet azon és más plébánia jogának sérelmére), majd az érsek adjon pápai hatáskörrel engedélyt mind a comes-nek, hogy ezen lerombolódott egyházat felújítsa, befe­jezze és szükséges házakat építtessen e testvéreknek, akik ezen egyházat elfoglal­hatják, ott élhetnek és élvezhetik mindazon kiváltságot és szabadságot, amit a mondott rendnek az apostoli szék adott. Mindez érvényes Vili. Benedek pápa rendelkezése ellenére is, mely szerint az ezen és más kolduló rendi testvérek va­lamely városban, faluban, várban házakat v. egyéb helyeket lakhelyül újonnan nem fogadhatnak el, csakis az apostoli szék különleges engedélyével. D. Avinione, IV. Id. Oct., [pápasága] 4. évében. [1345.] K.: Theiner I. 689. (ASV. Reg. dementis VI. anno IV. Vol. 4. föl. 141. alap­ján); Smic. XI. 239-240. 712. [1345.] okt. 12. Avignon [VI. Kelemen pápa] a veszprémi, zágrábi és váci püspöknek. István [fia:] Péter veszprémi egyházbeli fehérvári főesperes kérése szerint egykor Sebestyén (most veszprémi egyházbeli zalai főesperes) a nyitrai egyházban a trencséni (Trinchin) főesperességet bírva a veszprémi egyház olvasókanonokságát (ami personatus) elfogadta, majd az emiatt megüresedett trencséni főesperességet Vid nyitrai püs­pök Péter zágrábi egyházmegyei klerikusnak (aki nem volt akkor törvényes korú a főesperesség birtoklására) adta kánoni felmentés nélkül, aki azt számos évig jogtalanul bírta, habár utána lemondott róla. Ezután Vid az így megüresedett trencséni főesperességet István [fia:] János nyitrai kanonoknak adta (habár a mondottak alapján ezt jog szerint nem tehette volna), aki azt a mai napig jogtala­nul elfoglalva tartja, így tehát a trencséni főesperesség mindezek miatt annyi ideje számít már üresedében levőnek, hogy adományozása a lateráni zsinat statutum-ai szerint az apostoli székhez háramlott. A pápa ezért utasítja a címzetteket, hogy ezen főesperességet, ha jelenleg abban senki semmilyen jogot nem követel, min­den joggal és tartozékkal adják át Péternek, vezessék be őt a főesperesség, jogai és tartozékai tulajdonába, védjék meg ezekben, jövedelmeiből és bevételeiből részeltessék, akkor is, ha ez ellentétes a nyitrai egyház statutum-aival és szokásai­val, v. ha valaki pápai v. legátusi oklevéllel bír erről, v. ha a nyitrai püspöknek és 394

Next

/
Oldalképek
Tartalom