Anjou-kori Oklevéltár. XXIX. 1345. (Budapest-Szeged, 2013)

Documenta

634. [1345.] szept. 28. Villanova [VI. Kelemen pápa] a veszprémi, zágrábi és váci püspöknek. István [fia:] Péter, veszprémi egyházbeli fehérvári főesperes kérése szerint egykor Sebestyén (most veszprémi egyházbeli zalai főesperes) a nyitrai egyházban a trencséni (Trinchin) főesperességet bírva a veszprémi egyház olvasókanonokságát (ami personatus) elfogadta, majd az emiatt megüresedett trencséni főesperességet Vid nyitrai püs­pök ezen Péternek, zágrábi egyházmegyei klerikusnak (aki nem volt akkor törvé­nyes korú a főesperesség birtoklására) adta felmentés (canonica dispensacio) nélkül, aki azt számos évig jogtalanul bírta, habár utána lemondott róla. Ezután Vid az így megüresedett trencséni főesperességet István [fia:] János nyitrai kano­noknak adta (habár a mondottak alapján ezt jog szerint nem tehette volna), aki azt a mai napig jogtalanul elfoglalva tartja, így tehát e trencséni főesperesség mind­ezek miatt annyi ideje számít már üresedében levőnek, hogy adományozása a lateráni zsinat statutum-ai szerint az apostoli székhez háramlott. A pápa ezért utasítja a címzetteket, hogy a trencséni főesperességet, ha jelenleg abban senki semmilyen jogot nem követel, minden joggal és tartozékkal adják át Péternek, vezessék be őt a főesperesség, jogai és tartozékai tulajdonába, védjék meg ezek­ben, jövedelmeiből és bevételeiből részeltessék, akkor is, ha ez ellentétes a nyitrai egyház statutum-aival és szokásaival, v. ha valaki pápai v. legátusi oklevéllel bír erről, v. ha a nyitrai püspöknek és a káptalannak az apostoli szék korábban enge­délyezte, hogy senki elfogadására nem kötelezhetők e téren. Ha Péter nem tud jelen lenni a nyitrai egyház statutum-ai és szokásai megőrzéséről szóló eskün, azt képviselője tegye le, Péter pedig majd akkor, ha személyesen ott jár. Mindez ér­vényes annak ellenére is, hogy Péternek a veszprémi egyházban fehérvári főespe- ressége, a nyitrai és az esztergomi egyházakban kanonoksága és prebendája van, de mihelyst a trencséni főesperességet elfogadja, a fehérvári főesperességről le kell mondania, amit akkor a pápa üresedésben levőnek fog tekinteni. A pápa ér­vénytelennek tekinti, ha bárki bármilyen hatáskörrel mindezekkel szemben cse­lekszik. D. apud Villamnovam, avignoni egyházmegye, IV. Kai. Oct., [pápasága] 4. évében. [1345.] K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 142-144. (ASV. Reg. Vat. Vol. 217. föl. 137v- 138v. ep. 17. = ASV. Reg. Vat. Vol. 169. ep. 17. alapján.) 635. [1345.] szept. 28. Villanova [VI. Kelemen pápa] Erzsébet királyné (V) kérésére Gerard [fia:] Komádnak - annak ellenére is, hogy Konrád a zágrábi egyházmegyei csázmai (Ciasmensis) egyház olvasókanonokságát bírja - a Csanádi egyház kanonokságát biztosítja a kanonoki jog teljességével, s neki ugyanott üres v. megüresedő prebendát és lélekgondozással járó v. anélküli tisztséget (dignitas v. personatus v. officium) rezervál, minden joggal és tartozékkal, amit Miklós az üresedésről való értesü­362

Next

/
Oldalképek
Tartalom