Piti Ferenc: Anjou–kori Oklevéltár. XXIII. 1339. (Budapest–Szeged, 1999.)

713. 1339. nov. 25. Visegrád Pál c. országbíró előtt elmondta egyrészről Peryn-i Miklós c., valamint fiai: Pál és Miklós, másrészről Merse fia Benedek fiai: Miklós, Péter és Merse, hogy Péter szerémi püspök, királyi kápolnaispán és királyi titkos kancellár, Thatamerius fehérvári prépost, a királyi aula alkancelláija, Tamás erdélyi vajda és Zonuk-i c., Mykch szlavóniai (tocius Sclauensis) bán, Pál királynéi támokmr., Miklós mr. pozsonyi c., valamint Péter fia: Tamás mr. Lypthow-i c. elrendezésével megegyeztek minden eddigi perükben, viszályukban és kárukban, különösen pedig azon bírságok ügyében, amelyekben Benedek fia: Merse Miklós c. ellenében párbajban való elbukásban marasztaltatott el az országbíró előtt mint oklevélhamisító. (A megegyezés nem érinti Miklós c. serviens-ének, Bálint fiának: Pálnak megölését és az ő fr.-einek és rokonainak keresetét). Eszerint minden, egymás ellenében kiadott tudományvevő- és tilalmazólevelüket érvénytelenítették. Merse egymaga a rárótt büntetések kiegyenlítéseként és birtokai, valamint birtokrészei harmadának (amelyek e büntetések miatt Miklós c.-re háramlottak) visszavásárlásaként fizessen 200 budai M.-t - részben forgalomban levő dénárokban, részben Ipry-i posztóban (minden darabot nyolcadfél M.-val számolva) -, mégpedig 1340. ápr. 23-án (in oct. fe. Pasce) 67 M.-t, aug. 29-án (in fe. Decoll. B. Johannis Bapt., a. d. 1340.) 67 M.-t és 1341. jan. 7-én (in crastino fe. Epiph. d., a. eiusdem 1341.) 66 M.-t az országbíró előtt Miklós c.-nek. Ha az első időpontot elmulasztaná, bírságot, ha a másodikat is, kétszeres büntetést fizet. Ha a 3. részletet sem egyenlíti ki, fővesztéssel sújtassék, s minden birtoka és birtokrésze Miklós c.-re háramoljon. Benedek fiai a Wyfolw faluban beszedett vámról szóló oklevelüket [1340.] máj. l-jén (in oct. B. Georgii mart. prox. venturis) Miklós c. ellenében az országbíró előtt mutassák be. D. in Wyssegrad, in fe. B. Katherine virg. et mart., a. d. 1339. E.: Dl. 70 159. (Szinyei Merse cs. lt. 28.) Hátlapján azonos kéztől: „ad octavas Martini de rege precepto", továbbá pajzs alakú rányomott pecsét természetes színű viaszmaradványá. K.: -. 714.1339. nov. 27. Visegrád Pál c. országbíró előtt korábbi oklevelének megfelelően (1. 695. szám) nov. 18-án (in oct. B. Martini conf.) Zabary-i Miklós bemutatta a köv.-ket: 1) István ifjabbik király (H) 1265-ben (a. d. incarn. 1265.) kiadott privilégiumát, amelyben Compolth fiai: Herthuigh Tubul-i várnagy és Henrik érdemeikért megkapták a Hamad folyó melletti Zaka nevű újvári (Novi Castri) lakatlan várföldet (amelyet egykor avus-uk: Chepanus birtokolt Imre király adományából), minden haszonvétellel és tartozékkal, s e földet a király a vár joghatósága (iurisdiccio) alól teljesen kivette. 2) Az egri kápt. 1323-ban (a. d. 1323.) kelt oklevelét, amely szerint ezen Herthuigh vajda fi.-ének, Henriknek a fia: Miklós tiltakozott, hogy Herthuigh fia: Henrik az ő tudta nélkül eladta Nadasth, más néven Zaka birtokot Zaka-i Antalnak és Zaka-i András

Next

/
Oldalképek
Tartalom