Anjou-kori Oklevéltár. XXI. 1337. (Budapest-Szeged, 2005)

Documenta

azt visszafoglalhatja, továbbá a prépostot és a konv-ot beiktathatja, ha Péter mr. vagy valaki más nem tesz ellentmondást, az ellentmondókat pedig a pré­posttal és a konv-tal szemben május 8-ra (ad quind B. Georgii mart.) a király elé meg fogja idézni, hogy az ellentmondás okát adja meg. Péter mr-t pedig, ha ellentmondana, nem kell megidézni, mivel ugyanazon időpontban ellentmondá­sának okát tartozik előtte előadni. A bárki által eltiltott birtokot határként elhe­lyezett jelekkel megjelölni, az ország szokása szerint királyi mértékkel felbe­csülni és a beiktatás vagy az elhelyezett határjelek rendjét a becsléssel, vala­mint az ellentmondók neveivel május 8-ra az esztergomi kápt. oklevelében a királynak ítélet végett a felek tartoznak bemutatni. Végül a kitűzött időpontban Móric fia Mihály ura, Péter mr. nevében királyi ügyvédvalló oklevéllel megje­lenve Jakab mr., István prépost jegyzője és szerviense a prépost és a konv. ne­vében a konv. ügyvédvalló oklevelével megjelenve bemutatta az esztergomi kápt. oklevelét, amelyből kiderült, hogy amikor Gedech fia Lőrinc királyi em­ber János papnak, az esztergomi kápt. bizonyságának jelenlétében május 1-én Palahta birtokra kiment, amelyet István prépost saját privilégiuma alapján egy­házához tartozónak mondott, Palahta-i Miklós fiai: István és Jakab, az ugyan­oda való Jakow fia Tamás, továbbá Kwrthus-i Zwbrata c. officiálisai: Abechk-i Tamás fia György és Abechk-i Felicián fia Tamás és más szomszédok és hatá­rosok személyesen megjelenve az említett birtok határjárását és iktatását sem­miben sem tiltakozva elismerték, sőt azt mondták, emlékeznek arra, hogy a birtok egykor a monostorhoz tartozott, és bármilyen módon való elidegenítésé­ről nem tudnak. Az említett Péter mr. pedig sem személyesen nem jelent ott meg, sem képviselőjét ügyvédvalló oklevéllel, miként az országbíró korábbi oklevele szerint kellett volna, nem küldte, csak az említett Miklós fia István je­lent meg a nevében ügyvédvalló oklevél nélkül, és nem a határjárást, hanem a prépost és a konv. birtokba iktatását tiltotta el, és a felek között az ügyre vo­natkozóan kiadott okleveleket sem kérhette bemutatni. Jakab mr., a prépost és a konv. ügyvédje kérte, hogy az előbbiekben szolgáltassanak igazságot. Ezt hallván Mihály Péter mr. nevében királyi ügyvédvalló oklevéllel előadta, hogy a mondott Palahta birtok, amelyet a prépost és a konv. egyháza jogába vissza­vett, érvényes oklevelek erejénél fogva Péter mr-t illeti, és kért az oklevelek bemutatására időpontot kitűzni. Az országbíró az esztergomi kápt. és a felek kérése alapján úgy határozott, hogy a felek valamennyi Palahta birtokra vonat­kozó bizonyítékukat 1335. június 18-án (in quind. Penth.) előtte tartoznak be­mutatni. A kitűzött időpont eljövetelével az országbíró a felek akaratából az oklevelek bemutatását 1336. május 1-re (ad oct. B. Georgii mart.) majd királyi parancsra a királyi sereg oszlásának quindena-jára (június 30-ra) halasztotta. Az Ausztriában harcoló sereg oszlásának quindena-ja eljővén, István prépost szerviense, és a konv. nevében a konv. ügyvédvalló oklevelével egyrészről, másrészről pedig Donch mr., zólyomi (Zolium) ispán és Péter mr. saját szemé­296

Next

/
Oldalképek
Tartalom