Almási Tibor: Anjou–kori Oklevéltár. XIII. 1329. (Budapest–Szeged, 2003.)

nemkülönben pedig annak reményétől vezettetve, hogy hasonló helyzetben a szokásos mértéket meghaladó szolgáltatásokra, adókra és járandóságokra vonatkozó esetleges szerény kérések nyomán hasonlóan készséggel fognak eleget tenni a fizetésnek, teljes mentességet biztosít számukra és örököseik számára a kápt. ama vámja alól, amelyet Neymthy falujában szedet, annyit kikötve mindazonáltal, hogy ha netán közülük valaki idegen javak átvitelével próbálkozna a vámhelyen csalárdul az általa élvezett vámmentesség örve alatt, s erről utóbb a kápt. mindenkori vámszedője, ill. maga a kápt. tudomást szerezne, akkor a jogtalanul átvitt javak v. a visszaélést elkövető javaiból annyi, mint azok értéke, elkobozható. Erről a kápt. pecsétjével megerősített oklevelet ad ki a Scebhleb falubeliek számára. D. in domin. prox. p. quind. Passce d., a. eiusdem 1329. E.: Esztergomi székesfőkápt. m. lt. Acta radicalia 15. 2. 11. (Df. 238 577.) Fk.-e és Str. szerint függőpecsét. Facs.: Str. III. melléklet; anno 1329. (213. szám). K.: Str. III. 146. (213. szám). 252. 1329. máj. 14. Nagy falu Drugett János nádor, a kunok bírája tudatván a fpécsváradi konventtel], hogy az általa máj. 14-én (in quind. BB. Jacobi et Philippi ap.) Baranya lm.-ben] Nogfolw faluban megtartott generális congregatio során István pécsi prépost bemutatta előtte [I. Károly király privilegiális oklevelét, amelynek tanúsága szerint?] a Baranya m.-i - a szóban forgó István prépost Thwrul faluja és Demeter királyi tárnokmr. Zalantha faluja között fekvő - Kwzdyr birtok örök jogon a pécsi egyházat illeti, [ennélfogva a prépost kérése nyomán meghagyja?] a konventnek, hogy tanút adva embere, Tamás fia: István mellé közreműködjék Kwzdyr birtok visszavételénél, hj.-ánál, új határainak szükség szerinti kitűzésénél, ill [iktatásánál a pécsi kápt. és] a prépost részére. Az esetleges ellentmondókat színe elé idézteti, egyben írásos jelentést kér a történtekről [D. in] Nogfolw, in congregatione supradicta, a. d. 1329. A.: a 260. számú oklevélben. K.: Koller II. 345-347., s az ő nyomán F. VIII. 398-399. (171. szám). Megj.: A generális congregatio alkalmával bemutatott oklevél mögött nagy valószínűséggel I. Károly király azon adománylevele kereshető, amely révén Kyzdyr birtok a pécsi kápt. tulajdonába került. Ezen adomány 1314. febr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom