Almási Tibor: Anjou–kori Oklevéltár. XI. 1327. (Budapest–Szeged, 1997.)

visszaadja mindet Miklós c. örök jogú tulajdonába. D. in Visegrád, sabb. infra oct. Nat. B. Marié virg., a. d. 1327. Á.: Garai Miklós nádor, 1406. szept. 22. Dl. 2456. (NRA. 816. 20.) K: AO. II. 323. (286. szám). R.: MályuszE., Századok 73 (1939) 276. (8. szám) (AO. nyomán). 442.1327. szept. 12. Visegrád Pál Macho-i (Machow) bán 1327. szept. 12-én Visegrádon (in Wisegrad, sabb. prox. an. oct. Nat. virg. glor., in a. d. 1327.) kiadott privilegiális oklevelében örök jogon a [székesfehér­vári! Szt. Szűz-egyháznak adományozza Fejér m.-i Noe birtokát. Tá.: 1. Báthori István országbíró, 1435. dec. 4. > székesfehérvári keresztes konvent, 1435. dec. 31. Dl. 640. (NRA. 605. 23.) 2. Báthori István ország#fró, 1435. dec. 4. > Zsigmond király, 1436. márc. 8. Dl. 641. (NRA. 605. 23.) (Eltérő névalakja zárójelben szerepel.) K.: — Megj.: Az oklevél E.-jének bemutatására a Novaj birtok körül hosszan forgó perben 1433. jan. 13-án Garai Miklós nádor előtt került sor. Vö. a 439. számú oklevéllel. 443. (1327.) szept. 13. Avigrton [XXII.] János pápa tudatja Lőrinc [fiával:] Istvánnal, az erdélyi [egyház] kanonokjával, hogy [I.] Károly király (H) kérése nyomán — aki mellett István káplánként működik — az erdélyi egyháznál bekövetkező első üresedés alkalmával [— ottani kanonokságának, ill. praebenda-jának meghagyásával —egy 15 M.-t érő] javadalomról gondoskodik számára, [az erdélyi egyházmegyébe tartozó Pen falu parochiális egyházáról viszont le kell mondania], D. Avinione, Id. Sept. [pápaságának] 12. év[é]ben. Reg.: 1. Theiner szerint: ASV. Reg. Vat. An. XII. com. ep. 128. (Ue. Mollat-nál 85., ep. 128.) 2. Mollat szerint: Reg. Av. 29., f. 188b. R.: Theiner I. 518—519. (802. szám) (Reg. 1-ről); Mollat VII. 29 812. szám (Reg. 2-ről) (a csak itt olvasható adatok [ ] között szerepelnek); Doc. Trans. II. 234. (471. szám) (Theiner nyomán).

Next

/
Oldalképek
Tartalom