Kristó Gyula: Anjou–kori Oklevéltár. V. 1318-1320. (Budapest–Szeged, 1998.)

birtokukat, s Peren-i (dict.) Miklós c. kérésére hű szolgálataiért - amikor Fülöp Scepus-i és Vywar-i c. egy alkalommal legyőzte trencséni Mátét, csatlósait, és azok területét megvívta, Miklós c. derekasan harcolt, idősebb testvérét, Jánost megölték, Miklós c. a király Vrosius király (Se) elleni hadjáratában vitézkedett - neki adja. Erről kettős pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. Kelt János mr. fehérvári prépost, udvari alkancellár, Kukulleu-i főesp. keze által, a. d. 1319., VI. Id. Dec., országlása 19. évében. A. E.: OA. Bardejov. Bártfa v. lt. 1. (Df. 212 678.) Vízfoltos. Hátoldalán 15. sz.-i kéz írásával tartalmi összefoglaló, benne Gobelfalua és Peryn névalakok; függő pecsétje elveszett. Tá.: 1. I. Lajos király, 1355. márc. 3. > szepesi kápt., 1355. jún. 4. Uo. 15. (Df. 212 692.) (1319. évi kelettel) 2. Garai Miklós nádor, 1406. márc. 2. Uo. 55. (Df. 212 733.) K.: F. VIII. 2. 207-209. R.: Iványi, Bártfa 1. (E-ről); Doc. Trans. I. 331. (F. alapján); Reg. Slov. II. 238. (E-ről). 638. (1319.) dec. 12. Dénes fia István mr. közli az erdélyi Szt. Mihály arch.-egyház kápt.-jával, hogy miután testvéreivel a Regun-höz tartozó birtokaikon megosztoztak, ez ügyben Fehér (Albus) Mártont, emberét küldte oda. Aki közülük a felosztást megszegi, 200 M.-t fizessen. Kéri István mr. a kápt.-t, hogy a felosztásról oklevelet állítson ki. D. IV. f. prox. in vig. Lucie virg. A.: a 641. számú oklevélben. FL: Bánffy I. 46. Ford.: Doc. Trans. I. 332. (román nyelvű). 639. (1319. dec. 13. e.) A váradi kápt. előtt [Zunga (dict.) Péter tiltja] Mendzenth-i Chepanus királyi embert, hogy Chomokwz birtok harmad részébe a kápt. tanúságtétele mellett Vrdung (dict.) András c.-t beiktassa. EmL: a 751. számú oklevélben. K.: Károlyi I. 49. 640. (1319. dec.) 13. Felvitte Tamás mr., a székelyek c.-e közli az erdélyi fehérvári kápt.-nal, hogy Balázs mr. Menteu­i várnagyot, Tylegd-i albíráját, a jelen oklevél bemutatóját küldi oda, aki élvezi a bizalmát,

Next

/
Oldalképek
Tartalom