Kristó Gyula: Anjou–kori Oklevéltár. IV 1315-1317. (Budapest–Szeged, 1996.)

EmL: a 472. számú oklevélben. A regia donacio bizonnyal írásbeli adomány volt. K.: AO. I. 463. 471. (1317. máj. 24. e.) K.[ároly] király (H) parancslevele a Jazow-i konventhez, hogy Lanch-i Péter fia Jakab királyi emberrel együtt küldje ki hites emberét Felboxa föld iktatására István mr. számára. EmL: a 472. számú oklevélben. K: AO. I. 463. R.: Reg. Slov. II. 101. 472. (1317. máj. 24. v. u.) A Jazow-i prépost és konvent jelenti Károly királynak, hogy parancslevelének (1. 471. szám) megfelelően (1317.) máj. 24-én (f. III. prox. p. fe. Pent., cuius annus adhuc nondum est transactus) Lanch-i Péter fia Jakab királyi emberrel együtt kiküldték hites emberüket Cuch fia Domokos Felboxa földjére, s azok megállapították: Domokos Wywar-i várjobbágy volt, 1 leány hátrahagyásával fiúutód nélkül halt meg, a Felboxa föld királyi adomány (1. 470. szám) szerint István mr. számára történő iktatásának a szomszédok — Chepanus fia Bertalan, Pethe fiai: János, Miklós, Bekus — nem mondtak ellent, viszont Kynisy-i János fia András, tiltva Jakabot a birtok iktatásától, ellentmondott, azt állítva, hogy az aző örökölt földje. Tá.: Lampert országbíró, 1318. márc. 23. Dl. 1913. (NRA. 31. 32.) K.: AO. I. 463. R.: Reg. Slov. II. 101. (1317. máj. 24-i kelettel). 473.1317. máj. 25. Károly király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Bu, Cu) a szebeni szászok egész universitas-át és a szebeni székhez tartozókat képviselő Blafuuz-Blauuz és Hennyng c.-ek kérésére kettős pecsétjével megerősített privilégiumban átírja és megerősíti a szabadságukról szóló 1224. évi privilégiumot. Kelt János mr. fehérvári prépost, küküllei főesp., udvari alkancellár keze által, VIII. Kai. Jun., a. d. 1317., országlása 17. évében. E.: Arh. jud. Sibiu (Nagyszeben). Szász Nemzeti Lt. 1. 3. (Df. 244 568.) Függő pecsét helye. Facs.: Ujházy 6. szám. Á.: 1. I. Lajos király, 1366. jún. 20. Uo. 1.18. (Df. 244 583.) 2. Á 1 > Mária királynő, 1383. febr. 20. Uo. 1. 42. (Df. 244 607.) 3. Á 2 > Zsigmond király, 1387. jún. 4. Uo. 1. 53. (Df. 244 618.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom