Kristó Gyula: Anjou–kori Oklevéltár. III. 1311-1314. (Budapest–Szeged, 1994.)

5JJ. 1313. jún. 10. Theophilus esztergomi prépost és az esztergomi kápt. János nyitrai püspök és a nyitrai kápt. kérésére autentikus pecsétjével megerősített oklevélben átírja III. Lucius pápa é. n. dec. 23-án kelt privilégiumát és Lodomér volt esztergomi érsek (Tamás esztergomi érsek anyai nagybátyja) 1285. aug. 17-én kelt privilegiális oklevelét Preznulch, Bossan, Kernewch falvak nyitrai püspöknek és a nyitrai kápt.-nak adott tizedéről, továbbá a Tapolchan-i — amelynek anyaegyháza a Nitria melletti Sys-i Szt. Márton-egyház — és a Korus-i egyházak, valamint leányegy­házaik negyedéről; ezen okleveleket Tamás esztergomi érseknek, örökös eszter­gomi c.-nek mutatták be, aki azokat jóváhagyja, s e tizedeket és negyedeket az esztergomi kápt. egyetértésével János nyitrai püspöknek, a püspökségnek és a nyitrai kápt.-nak adja. Kelt János mr. olvasókanonok keze által, in oct. Pent., a. d. 1313. Á.: Nyitrai kápt., 1390. aug. 24. Nyitrai (Nitra) kápt. m. lt. 28. 3. (Df. 273 450.) E-je privilegiális oklevél volt. K.: F. VIII. 1. 513-515; Str. II. 682-683. (III. Lucius oklevelét I. Str. II. 683., Lodomér oklevelét uo. 202—203.) R.: Reg. Slov. I. 473-474. 534. 1313. jún. 10. A pozsonyi kápt. előtt királyi Karcha-i Mihály fiai: Mor és Móric, ill. ugyan­oda való Olivér fia Péter a maga és testvérei: Domokos és János nevében azon perben, amely e falu határai közti földrész és 1 fundus curie ügyében hosszabb idő óta folyt köztük, akként egyeznek meg, hogy Péternek és testvéreinek adnak 6 hold földet és a fundus curie-t, miként már apjuk, Mihály adta Péter és testvérei apjának. D. in fé. S. Trinitatis, a. d. 1313. Á.: Pozsonyi kápt., 1341. v. 1347. febr. 10. Dl. 95 040. (Hideghéthy cs. lt. 2.) (Fk.-en). Sérült. K.: Reg. Slov. I. 474. 535. 1313. jún. 10. Toplica István, Sclavonia (Sclauonia) bánja vállalta a zágrábi egyház Medve (Medwe ~ Medue) várának várnagyként való tartását, az egyház javára történő megőrzé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom