Tasnádi Nagy Gyula: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. VII. (1358. jan. 1.–1359. márcz. 31.) (Budapest, 1920.)

egyetemen 621. — Tekes fia Dienes fia János fiai: Miklós és Máté 618. Szalontai (de Zalantha) Mihály kir. e. 263. Szaniszlai (de Zanizlo, Zanizlou) Gvörgy fia Mihály 331, 401, 402, 641, 642. - Mihálv fia Péter 642, 643. Szaniszló (Ztanizo) b. Szatmár vm. 643, Szántai (de Zanto, Zantou, Zan­tow, Zamtow, Zamptow, Zam­tou, Zamptou) Adas Pető fiai: János és István 136, 285, 362, 363, 364, 533. — Miklós fiai: Sebestyén és Demeter 227, 228, 229. - Demeter fia Pál 38. ­Pál fia István 282. Szaraczén (Sarachenus) mester ka­mara-ispán 18, 35, 36. Szárd (Zard) b. Fejér vm. 63. Szarvadi (de Zaruad, Zoruod) Hegön fia László fiai: Miklós és László 267, 268, 346. Szászuta (Zazwtha) utoza 239. Szatmár vm. alisp. Rozsályi Ger­gely fia György 283, 284, 285, 324, 401. — vm. szolgabírája Nagy Ábrahám 324. - (Zat-h­mar, Zothmar) városi polgárok 259, 365. Száva (Zaua) szn. 312. Százd (Zazd) b. Hont vm. 18, 35, 36. Szebeni (de Zybinio) ppost: Pál 69, 73, 128', 534, 535, 538. Szécs (Zeech, Zeelh) hly. Zemplén vm. 120., 1. Rész-Szécs alatt is. Szecse (Zeche) b. Bars vm. 488, 489. Szecsei (de Zeche) Mochk fia Do­mokos 488, 489. Szécsi (de Zeech, Zech) Miklós országbíró, Turócz vm. főisp. 2, 7, U, 16, 26, 35, 41, 49, 52, 63, 66, 89, 90, 93, 99, 107, 114, 126, 127, 172, 178, 183, 186, 191-196, 202, 212, 216, 224, 231, 241, 243, 253, 256, 257, 258. 267, 270, 286, 292, 313, 315, 318, 319, 320, 330, 331, 332, 337, 355, 356, 360, 381, 385. 409, 425-429, 432, 438, 455. 478. 490, 491, 492, 495, 504. 515, 516, 523, 530, 553, • 617-620, 631, 633.. czímere ] és pecsétje 170, 192, 531. — Miklós horvát- é3 dalmátor­szági bán 553, 621, 633. - Mik­lós fia György kir. e. 118. — Pap István 419. — Tamás fia János 419. Szecsőd (Zeceud) b. Vas vm. 564. Szeged (Zeged) város 173. Szegedi (de Zeged) várnagy: Német János 231., Hédervári Miklós, Csongrád vm. főisp. 535. Szegliget (Zegligeth) f. Torna vm. 519. Székely (Zekul) Barta kir. e. 634. — Pál leánya, Ivánka fia Mik­lós özvegye 371. Székelyek ispánja: Kerekegyházi László v. Laczk 352, 362, 533., Miklós nádor fia János 113. Széki (de Zeek) Benedek fia István proc. 526. Székpatak (Zeekpatak) völgy 452. Széksértés 89. Szekszárdi apát: Imre 215. Szelepesén (Zelepchen) b. Bars vm. 193. Szeleste (Zeleste) b. Vas vm. 339. Szelestei (de Zeleste) Jakab fiai: János, Péter és István 339. Szelmenczi (de Zelmench, Zele­mench) András fia Mihály kir. e. 411, 423. — Miklós fia György 419. Szemere (Zemere) szn. 189. Szemeréd (Zemered) b. Hont vm. 17. Szendrői (de Zendru) várnagy: Sándor fia János 50. Szénégetés 548, 549. Szénégetőpatak (Senegetewpatak) fly. 452. Széni (de Zeen) István fia László 224, 225. Szentadorjáni (de Zenthaduryan) Konrád fia Péter és László fia Jakab, Győr nembeliek 213, 214. Szentandrási (de Zenthandreas) Apród István fia András és Apród István fia Péter fia Péter 247-251. Szentbenedokkáli (de Kai sancti Benedicti) Domokos fia Lukács, másik fia János özvegye és fiai 302, 303. Szentdamakosi (de Zendamakus) Varjú Miklós 75.

Next

/
Oldalképek
Tartalom