Tasnádi Nagy Gyula: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. VII. (1358. jan. 1.–1359. márcz. 31.) (Budapest, 1920.)

1350. jul. 11. Domokos erdélyi alvajda levélkerestető parancsban meghagyja az erdélyi káptalannak, hogy Szuesáki Miklós fia András részére bizonyos felsőmacskási birtokot illető oklevelét privilegialig átiratban adja ki. (78. sz., 144. 1. Átírás.) 1356. jul. 15. Az erdélyi káptalan Domokos alvajda 1356. jul. 11-én kelt levélkerestető parancsára, bizonyos felsőmacskási birtokot illető 1313 évi ápr. 27-én kelt privilégiumát Szuesáki Miklós fiának Andrásnak hiteles átiratban kiadja. (78. sz., 144. 1. Átírás.) 1356. decz. 21. Hevesújvár megye alispánja és szolgabírái Apczi Diencs leányának Margit asszonynak, valamint Dienes fia István gyer­mekeinek a nagyanyjuk, illetőleg anyja, Apczi Záh fia Bertalan leánya leányi negyedjoga iránt a nevezett Bertalan unokái ellen indított kéré­sé tök ügyében a király parancsára vizsgálatot tartanak. (113. sz., 216— 218. 11. Kivonat.) 1356. Az egri káptalan előtt Bereczki Miklós fia János, Zemplén vármegyében fekvő bereezki birtoka bizonyos részét örök áron Lukai János fiának Pálnak vallja. (07. sz., 184. 1. Kivonat.) 1357. máj. 5. Domokos erdélyi alvajda Szuesáki Bese fia Miklós fiának Andrásnak bizonyos macskási rész iránt Macskási József fia Miklós ellen folyó pere tárgyalását a tordai közgyűlésre halasztja. (78. sz., 143. 1. Kivonat.) 1357. máj. 13. A győri káptalan Dálkai Hektor fia Miklós fiát Györgyöt királyi adománv ezímén Zimány birtok felerészébe iktatni akarván, miután Sinka özvegye és leánya Ilona, továbbá Csenik fiai: János. István és Péter, a beiktatásnak ellent mondtak, az ellentmondó­kat a király elé törvényre hívatja. (329. sz., 624. 1. Kivonat.) 1357. jul. 22. I. Lajos király a Vas-vármegyei Udvard birtokot Miklós kalocsai érseknek adományozza. (56. sz., 95. 1. Kivonat.) 1357. (szept. 18. — okt. 6.) A jászai konvent jelenti a királynak, hogy Hémi Tamás fia Imre és Beke fia Pál, Hémi Petenye fiának Máténak Hém és Zsadány birtokokból követelt osztályrésze kiadását megtagadván, őket a nevezett Máté ellen törvényre hívatta. (269. sz., 504. 1. Kivonat.) 1357. ozept. 22. Miklós egri őrkanonok és püspöki vikárius Monoki László fiait és jobbágyaikat egyházi tilalom alá veti. (180. sz., 200. 1. Kivonat.) 1357. nov. 12. A szepesi káptalan előtt Krigi Eungin leányai és unokái osztályt vallanak. (202. sz., 366. 1. Kivonat.) 1357. decz. 1. Szécsi Miklós országbíró meghagyja a pozsonyi káp­talannak, hogy Karcsai János fiát Jánost, Pál fiát Miklóst és Pető fiát Istvánt a magtalanúl elhalt Karcsai Bertalan után rájok szállott Egyházaskarcsa és Deáki birtokába iktassa. (16. sz., 26. 1. Kivonat.) 1357. decz. 8. Az esztergomi káptalan tanúsítja, hogy midőn Erzsé­bet királynét az Esztergom-megyei Monyorós birtokába iktatták volna,

Next

/
Oldalképek
Tartalom