Nagy Imre: Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. II. (1322–1332) (Budapest, 1881.)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGÁNAK KIADÁSAI. Kaphatók saját könyvkiadó-hivatalában (Akadém. épületben) ós minden könyvárusnál. ANJOUKORI OKMÁNYTÁR, Szerkosztette Nagy Imre. I. kötet (1301—1321) 1878, IV. és 678 lap. Ára 3 frt 60 kr. A SZÖRÉNYI BÁNSÁG éa Szörény vármegye története. Irta P é s t y Frigyes. Három kötetben. 1378.1. 482. lap. II. ?79. lap. III. 426. lap. Ára 7 frt. ARCHÍVUM RÁKÓCZIANUM. II. Rákóczi Ferencz levéltára, bel- és külföldi irattá­rakból bővítve. I. Oszt. Had- <is belügy, szerkeszti Thaly Kálmán. I. köt. Rákóczi Ferencz fejedelem Levelesköi yvei, levéltárának egykorú lajstromaival 1703—6. XXVIII és 688 1. — II. 1707Í--9. XXVIII és 656 1. — III. 1710—12. X és 747 1. Pest 1873—4. Mindenik kötet ára 2 frt. — IV—VII. kötet. Gráf Brrcsényi Miklós leveleiRákóczi fejedelemhez I—III. köt. 1704—1712. Közli Thaly K. I. kötet. XII és 764 lap. Egy kőnyomatfi táblával. — II. kötet. 671 lap. — Hl. kötet. 724 lap. Mindegyik kötet ára 3 frt 60 l:r. — IV kötet. (Pótkötet.) 1711 — 1712. Ára 2 frt. — — II. Oszt. Diplomát ia I. II. és III. köt. Angol diplomatiai iratok, angol levéltárakból közli Simonyi Ernö. Pest 1871—77.639. 672, 496 1. Egy-egy kötet ára 2 frt. II. Rákóczi Ferencz Önéletrajza és »Egy keresztény fejedelem áhításai« czímű munkája. Budapest, 1876. VIII. 589. 1. Ára 3 frt. TÖRÖK-MAGYARKORI TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. E 1 s ö o s z t á 1 y : I. II. köt. Ok­mánytár a hódoltság történekéhez Magyarországon. Szilády Áron és Szi­lágyi Sándortól. I. II köt. 1863. XXX és 458 én 480 1. 4 frt. — — — III.—IX. köt. 1868—73. Török-magyar-kori Állam-Okmánytár szerk. és jegyzetekkel ellátták, Szilád y Áron és Szilágyi Sándor. I.—'VII. k. 1868—73. minden k kötet 2 frt. A kil«ncz kötet együtt megrei (lelve 15 frt. MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁR. A történelmi kútfők ismeretének előmozdítására. Szer­keszti Toldy Ferencz I—XXV. kötet. 1856—1878. 8-rét. Ára a 25 kötetnek együtt­véve 22 frt. Egyenkint egy-egy kötet ára 80 kr., kivévén a XX., XXI. és XXV. köt. egy-egynek ára 1 frt 80 kr., a XXH—XXIV. köt. egy-egynek ára 1 frt 60 kr. MAGYAR LEVELES TÁR. I. köt : Négyszáz magyar levél 1504—1560. Szalay Ágostontól. XX. és 432 L kilencz köriratu hasonmásos táblával 1 frt 20 kr. — Második kötet. Magyar hö.gyek levelei. 499 darab 1515—1709. Közli Deák Farkas. XVI és 464 1. Ára 2 frt. FEJÉR GYÖRGY MAGYARORSZÁGI OKMÁNYTÁRÁNAK betürendü tárgymutatója Czinár Mórtól. XVI ós IÍ49 1. 2 frt. ÉVMUTATÓ Fejér György Okmánytárához. Knauz Nándor által. 44 1. 20 kr. HUNYADIAK KORA MAGYARORSZÁGON Gr. Teleki Józseftől. I.—V., VI: 1 és X.—XII. köt. Mindenik kötet ára 3 frt 50. kr. — (VI. köt. 2. része sajtó alatt.) PAULER GYULA. Wesselényi Ferencz nádor és társai összeesküvése 1664—1671. Két kötetben. 1876. Kis 8-rét. I. Kot. X és 412 lap, — H. köt. 450 lap. Ára 5 frt 60 kr. MAGYARORSZÁG HELYRAJZI TÖRTÉNETE. Főtekintettel az egyházi intézetekre vagyis a nevezetesebb városok, helységek, s azokban létezett egyházi intézetek, püspök-megyék szerint rendezve. Rupp Jakabtól. Első kötet két darabban. Az esztergami egyháztartomáiy a hozzá tartozó püspökmegyékkel együtt. Pest 1870. XVIII és 807 1. 1 frt. — — Második kötet: Az egri érseki egyháztartomány, a hozzá tartozó püspöki megyékkel együtt. Pest 1872. XIV és 473 1. Ára 50 kr. — — Harmadik kötet: A bácsival törv. egyesitett kalocsai főegyházme­gye. 1876. XV. és 375. lap. Ara 1 frt 80 kr. BUDA-PEST ós környékének helyrajzi története, Rupp Jakabtól. Két térképpel. Pest 1868. 306 1. 50 kr. ACTES BT DOCUMENTS pour servir á l'histoire de l'alliance de George Rákóczi, Prince de Transylvanie, avec les Frantjais et les Suédois dans la guerre de Trente ans publiés par A. Szilágyi. 1874. In 8. VI. 491 pag. 3 frt 60 kr. BETHLEN GÁBOR fejedelem kiadatlan levelei. Kiadta Szilágyi Sándor. XIV és 496 1 Ara 2 frt 40 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom