Barabás Samu: A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeo. VII./1. (Az I–VI. kötetek időrendi mutatója) (Budapest, 1903.)

vodai Tamás fia György és Lázári Tamás fia Miklós részére hiteles alakban átírja. — IV. 86. FEBR. 1. YISEGRÁD. Szepesi Jakab országbíró ítélő levele sze­rint Yasvári Tamás fia Fekech Miklóst, a vele egy nemzetségből való Csarnavodai Tamás fia György, István fiai István és Miklós, János fia Jakab, Filep fia János, továbbá Surányi Gábor fia Se­bestyén és Lázári Tamás fia Miklós ellen, Lázári, Saár, Homok, Miske, Bábony, Ősi, Pap és Paszab birtokok iránt indított osztály­keresetével az alperesek részéről felmutatott oklevelek alapján eluta­sítja, jogtalan kereseteért pedig vérdíjban s a kérdéses birtokok becsüjében marasztja el. — IY. 87. PEBR. 9. YISEGRÁD. I. Lajos király iktató parancsa, mely szerint meghagyja a váczi káptalannak, hogy Bátmonostori Töttös fia Lászlót a Bars vármegyében fekvő Nyír, Mindszentmálas és Kerek­udvarhely birtokok birodalmába iktassa. — Átirat. — IY. 92. FEBR. 16. Az egri káptalan zálogvalló levele szerint Szinyei Spank Domokos fia Benedek, Sáros vármegyében fekvő Gerenye nevű birtokát, Széplaki Jeszenei Péter fiainak Miklósnak és Filepnek zálogúl vallja. — IY. 91. FEBR. 22. A váczi káptalan iktató levele szeiúnt I. Lajos ki­rálynak jelenti, hogy Bátmonostori Töttös fia Lászlót a Bars vár­megyében fekvő Nyír, Mindszentmálas és Kerekudvarhely birtokok birodalmába ellenmondás nélkül beiktatta. — IY. 92. MART. 27. A leleszi convent idéző levele szerint jelenti I. Lajos királynak, hogy Szepesi Jakab országbíró végzéséből Daróczi Lászlót, Kisvárdai János fia Domokos ellen, Darócz birtok felerésze iránt fenforgó ügyben, megidéztette. — IY. 93. APR. 3. YISEGRÁD. Szepesi Jakab országbíró menedékvalló levele szerint Yárdai János fia Domokosnak három márka bírságról, melyet Csicseri Miklós fia Pál részére előtte lefizetett, menedéket ad. — IY. 94. APR. 21. A leleszi convent bizonyságlevele, mely szerint Szalóki Miklós fia Domokos deák azon tizenkét márkát, melylyel Kenézi Domokos fia Szaniszlónak egyezség szerint tartozott, a kitűzött ha­táridőben meg nem fizette. — IY. 95. MAJ. 3. A pécsváradi convent egyezségvalló levele, mely szerint egy­felől Baksai Bálint fia László (Baranya vm.), másfelől Töttös fia László minden köztük fenforgó peres ügyeikben egyezséget vallanak. — IY. 96.

Next

/
Oldalképek
Tartalom