W. Kovács András - Valentiny Antal: A Wass család cegei levéltára. Kolozsvár 2006.

Léhivölgy, Monosza, Pálháza, Tamástelke prédiumok; Vay Judit birtokai: Alsópokorágy, Baraca, Disznósd, Kazinc, Serke, Simonyi, illetve Barcika, Harnóc, Vadna prédiumok; ifj. Vay Ádám birtokai: Acsa, Bodony, Csány, illetve Rád, Sirokalja, Sövényháza prédiumok. • Kimutatás a rectificatiós per költségeiről. • Ifj. Vay Ádámnak testvérnénjei ellen az eperjesi és a pesti táblán folytatott rectificatiós pere ((73(-(738), a pert lezáró egyezséglevél (1738). Az elkobzott Vay-birtokok visszaszerzésével kapcsolatos iratok. Fasc. IV. (5627­5671. sz.). Évkör: (66(-(739. • Teleki Pál és Wass Dániel levele Ráday Pálhoz, melyben kérik, hogy a nádori levéltárból keresse elő az id. Vay Ádám leányait anyjuk: Fekete Erzsébet után illető és a fiskus kezén levő birtokokra vonatkozó leveleket, hogy azokat visszaszerezhessék. • Fekete László följegyzései az (666-(67(. évekről. • Fekete László és felesége: Aszalay Erzsébet birtokainak és jobbágyainak összeírása eszerint: Fekete László birtokai: Ajnácskő vár, Csoma, Détér, Kerekgede, Majom, Tamástelke (Gömör vm), Alsópokorágy, Cserencsény, Felsőpokorágy, Jelene, Likér, Magyarhegymeg, Rimabánya, Rimabrezó, Rimóca, Szelce (Kishont vm); Aszalay Er­zsébet birtokai: Baglyasalja, Bodony, Hegyalja, Rád, Tarcsa (Nógrád vm), Acsa, Alag (Pest vm), Csány (Heves vm), Sövényháza (Csongrád vm), Csudabala (Békés vm), Szenterzsébet (Heves vm), Egyházasgeregye, Szécsényhalászi (Nógrád vm), Sirok (Heves vm). • Id. Vay Ádám gyermekeinek beadványa VI. Károly császárhoz, mely­ben apjuk notáztatása után a fiskus által elkobzott anyai birtokaikat kérik vissza, ugyanazok megnevezik a fiskustól kiváltandó birtokokat: Baraca, Barcika, Bárna, Bé­na, Harnóc, Kacola, Kaza, Kazinc, Kisterenye, Léhivölgy, Majom, Múcsony, Nyárs­apáti, Pogony, Sajóivánka, Serke, Simonyi, Szele, Tetétlen, Utas, Vadna. • A leleszi konventtől kikért, Feled, Serke és Simonyi birtokokra vonatkozó levelek kivonata ((559-(676). • Br. Vécsey László által a Vay családtól 1726-ban elperelt jószágré­szek (Alsópokorágy, Cserencsény, Csoma, Felsőpokorágy, Gesztete, Hegymeg, Kerekgede, Szelce) jobbágyainak összeírása. • Az ajnácskői birtok jövedelmének ösz­szeírása. • Összeállítás azokról a törvénycikkekről, melyek a hűtlenség miatt elkobzott birtok jogállására vonatkoznak. • Kimutatás Fekete Lászlónak az ajnácskői uradalo­mért a Rákóczi család ellen folytatott pere költségeiről. • Rákóczi Julianna gyermekei: Aspremont Károly Gobert és Johanna Gobertina szerződése, mellyel Baraca, Béna, Serke, Simonyi (Gömör vm), Harnóc, Ivánka, Kacola, Kaza, Kazinc, Múcsony (Bor­sod vm), Bárna, Kisterenye, Szele, Utasterenye (Nógrád vm), Léhivölgy, Monosza és Pogony (Gömör vm) jószágokat lekötik Vay Ádám és Fekete Erzsébet gyermekeinek (1725). 46. doboz. (5672-5803. sz.) A serkei jószágra vonatkozó levelek. Fasc. V. (5672-5753. sz.) Évkör: 1693­1751. • Vay Judit és Vay Kata Mária Terézia királynőhöz felterjesztett kérése, hogy a fiskustól 1728-ban kiváltott serkei jószág öröklését terjessze ki a leányágra is (1752). • Kemény Simonné Vay Anna fiának: Kemény Ádámnak, Bethlen Miklósné Vay Er­zsébet fiainak: Istvánnak és Lászlónak, illetve ifj. Vay Ádám fiának: Mihálynak be­vallásai a leányági öröklés felől (1753). • Nyugta id. Vay Ádám által a serkei jószág kiváltásáért fizetett pénzösszegről (1706). • A szepesi kamarához intézett parancslevél

Next

/
Oldalképek
Tartalom