Ortvay Tivadar: Pozsony város története III. Mellékletek Pozsony 1300–1526. évi történetéhez. (Pozsony, 1894.)

Legati, Cancellarius et generális auditor causarum Pozsonyban állí­totta ki azon okmányát, melylyel kijelenti, hogy a pannonhegyi apátság Seraphin pozsonyi préposttal a Pénesden épített kápolna s illetőleg a misérdi anyatemplom joga iránt kiegyeztek. Dátum et Actum Posonii, die vicesima quarta Januarii, anno 1302. Jelen volt s irta az okmányt Johannes Rustici da Tuderto Imperiali auctoritate Nótárius. 1 1302. febr. 20. In primis ponit Phylippus (de Cingulo) procu­rator, quod anno Domini millesimo CCCII., indictione XV., die XX. mensis Februarii, apud castrum Posonii, existente inibi in eodem castro bone memorie domino Nicolao Ostiensi, tunc apostolice sedis legato, magister Nicolaus de Interampne nótárius et familiaris eiusdem domini Nicolai, ac procurator legitimus domini Angeli archidiaconi Nitriensis, nomine ac vice ipsius magistri Angeli, dedit, locavit et concessit ad firmám supradicto domino Ladislao omnes fructus, redditus et proventus predicti arcliidiaconatus Nitriensis, ad ipsum magistrum Angelum pertinentes, tenendos, recolligendos ac percipiendos per se, vei alium seu alios, et in suos usus convertcn­dos deinde ad sex annos tunc proxime subsequentes, incipiendos XII. die mensis Április tunc proxime futuri. 2 1302. máj. 22. E keltű levelében említi Miklós ostiai püspök s apostoli legátus, hogy ő Miklós esztergomi kanonokot, ki a szepesi prépostságot elfoglalta, in Concilio, per nos Posonij ctlebrato, cxcommunicálta s megidéztette. 3 1304. aug. 24. Fényes gyülekezet volt ekkor együtt Pozsonyban. Jelen voltak azon Rudolf osztrák és steier berezeg tartományai főbb­jeivel, azonképen Károly-Róbert számos egyházi és világi főúrral, kik őt magyar királynak czímezték. Nevezet szerint: Mihály eszter­gomi és István kalocsai érsekek, Péter erdélyi püspök, László er­délyi vajda testvére, továbbá Tivadar győri, Miklós bosnyák és János nyitrai püspökök, Újlaki Ugrin mester a Csákok nemzetségéből, Omodé nádor, Roland másként Lóránt nádor, Jakab vagyis Kopasz bán a Borsa Tamás fia, Lőkös mester a Lőrincz fia, Tivadar bán, István a Márk fia a Csák nemzetségből, Apor nádor, Péter vajda valószínűleg a Kompolt fia az Abák nemzetségéből, Lőrincz vajda, 1 Anjoukori Okmtár I, 21—22. 3 Acta legationis Card. Gentilis. Mon. Vat. T, II, 315—316. 3Knauz: Magyar Sión II, 510.

Next

/
Oldalképek
Tartalom