Ortvay Tivadar: Pozsony város története III. Mellékletek Pozsony 1300–1526. évi történetéhez. (Pozsony, 1894.)

rendezése ügyében V. Károly császár és Zsigmond lengyel király követei valamint több magyar főúr kilencz napon át tartottak. De ugyanezen időben rendezett itt a királyi udvar a császár és a lengyel király követeinek tiszteletére tornákat cs vadászatokat. Egyik tornán maga Lajos király küzdött meg Ungnad János báróval, ezt nyergéből győztesen kiemelve. A vadászatok a Duna szigetein és az osztrák erdőkben rendeztettek, hol szarvasok és vaddisznók tar­tózkodtak. A vadászkirándulások néha több napon át tartottak s az elejtett vaddal a külföldi követeknek kedveskedtek. 1 1524. jan. 10. Innen ajánlja II. Lajos király VII. Kelemen pápának György brandenburgi őrgróf két fiát Albertet és Jumpertet. Posonii x Januarii Anno 1524. 2 1524. jan. 28. II. Lajos király Pozsonyban volt. 3 1524. febr. 1. E napon itt tartózkodott II. Lajos király. 4 1524. febr. 3. E napon itt volt II. Lajos király. 5 1524. febr. 5. E napon itt volt II. Lajos király. 6 Innen intéz ő levelet Henrik angol királyhoz ecsetelve benne országának a török­vészszel szemben való szomorú állapotát s kérve a keresztény nemzetek segítségét. Posonii, quinta die Februarij : Anno Domini 1524." 1524. febr. 9. Itt szólítja fel II. Lajos király a pozsonyiakat, hogy a török háború költségeihez hat márka ezüsttel hozzájáruljanak. Dátum Posonij in die cinerum anno domini 1524. 8 1524. febr. 13. Itt szállítja alább II. Lajos király a pozsonyi várhoz tartozó népek, nevezetesen a gellei vidék népeinek censusát, adóját. Dátum Posonii in dominica invocavit Anno Domini 1524.'' 1524. febr. 14. Itt rendelte el II. Lajos király, hogy a pozsonyiak 200 forintot húzzanak a harminczadi jövedelmekből mindaddig, mig a II. Ulászló által igért 5000 frtot ekkép meg nem kapták. 1A Schydlowyeszky- féle Naplók szerint a moszkvai államlevéltárban i. h. és v. ö. Fraknói: II. Lajos és udvara i. h. X, 141. és 404—405. •Theiner: Monumenta hist. Sacr. Hungáriám illustrantia II, 631. 3 Dipl. Reg. Hung. a gr. Festetich­család keszthelyi könyvtárában. Ráth i. m. 282. 4 Katona: Hist. Crit. XIX, 417. Wagner: Dipl. Comit. Sav. 251. Ráth i. m. 282. 6 Magy. Tud. Akad. Evkönyvei III, 73. Ráth i. m. 282. 6 Magy. Tört. Emlékek. Okmtár V, 72. Ráth i. m. 282. 7 Ered. oklevél a londoni Cottun­gyűjteményben. Vespas. I, Xr. 74. Közölte Simonyi Ernő: Londoni magy. Okmtár (Magy. Tört. Emlékek I. oszt. V. köt.) 70—72. 8 Dipl. Pos. III, 778—779. 9Bartal: Commentar. II. Mantissa XLIX—LI.

Next

/
Oldalképek
Tartalom