Óváry Lipót: A Magyar Tudományos Akadémia történelmi bizottságának oklevélmásolatai 1. füz., A Mohácsi vész előtti okiratok kivonatai. (Budapest, 1890.)

ELŐSZÓ. A Magyar Tudományos Akadémia történelmi bizottsága 35 évi fennállása óta méhszorgalommal gyűjti a hazánk tör­ténelmére vonatkozó írott emlékeket, s a hazai s külföldi levél- s könyvtárakban eszközölt kutatások s másolások által oly nagybecsű, de egyszersmind oly tetemes halmazzá gyara­podott kútfő-gyűjteményt sikerűit beszereznie, hogy tekintet­tel arra, hogy ez óriási tömeg csakis idő folytán s egyes kor­szakonkint* leend közrebocsátható, egyelőre annak olymódon való rendezése s ismertetése, hogy a történettudomány szá­mára már most is használhatóvá tétessék, elodázhatlannak mutatkozott. E munkával a történelmi bizottság szives volt engem bizni meg, mint a kinek a külföldi levéltárak kutatásában szintén volt részem. Mely megtisztelő megbízásnak megfelel­vén, az általam már több hóval ezelőtt befejezett rendezést a következőkben van szerencsém ismertetni. Első sorban szükségesnek tartottam a másolatokat oly­kép csoportosítani, hogy az együvé tartozó, azaz egy levéltár­ból származó iratok kellő korrendben együtt helyeztessenek el. Az összes gyűjteményt tehát a következő tizenkét csoportra osztottam föl. * Az «Arpárlkori új Okmánytár», az «Anjoukori s Mátyáskori Dipl. Emlékek» s a «Történelmi Tár»-ban e gyűjteménynek csak igen csekély része került napvilágra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom