Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. rész, 6. kötet, Oklevelek és levelek 1482-től 1520-ig. (Sopron, 1928.)

Tartalomjegyzék

182. 1500. Csepreg, dec. 16. Rajki Detre, Pethő Illés és Czuczerler Mihály csepregi polgárok Zehetner Egyed soproni polgár kérésére Koch Márton soproni polgár, úgyszintén Kanizsai László két szám­tartójának vallomásáról bizonyságot tesznek 194 183. 1501. Buda, febr. 26. II, Ulászló király megparancsolja a soproni pol­gároknak, hogy a keresztény katholíkus hit védelmére 1000 arany­forint segélyt adjanak 195 184. 1501 márc. 11. A győri káptalan előtt Albert győri éneklőkanonok, kir. káplán és a győri Sz, Demeter oltár papja elismeri, hogy a soproni polgárok néhai Csupor Demeter győri püspök által nekik kölcsönzött 2400 aranyforint után járó 100 aranyforint évi kamatot pontosan megfizették ; 196 185. 1501. Buda, nov. 1. II. Ulászló király Sopron város közönségét fel­szólítja, hogy a török elleni háború költségeihez 1000 aranyforint segéllyel járuljanak hozzá 196 186. 1501. Buda, dec. 24. II. Ulászló király értesíti Sopron város közönségét, hogy Csehországba való utazása végett távolléte idejére kir. hely­tartónak Geréb Péter nádort nevezte ki, aki iránt engedelmes­séggel viseltessenek 198 187. 1502 febr. 23. Hamburger Péter ígéri, hogy Sopron város közönségével szemben megérdemelt bebörtönzése miatt megtorlásra soha sem fog gondolni 199 188. 1502. Buda, máj. 12. II. Ulászló király Sopron város közönségének meg­hagyja, hogy a török ellen folyó háború céljára 1000 aranyforint segélyt adjanak késedelem nélkül, miután nemcsak az ország, hanem az egész kereszténység sorsa forog kockán 200 189. 1502, Buda, jún. 13. II. Ulászló király értesíti Sopron város közönségét, hogy a Foix családból származó Candalei Annát eljegyezte és őket a menyegzőjére és neje megkoronázására meghívja . . . 202 190. 1502, Buda, aug. 11. II. Ulászló király figyelmezteti a soproni polgá­rokat, hogy Weitmüller Mihálynak elzálogosított Szent György­napi adójukat fizessék meg 203 191. 1502 szept, 5, A soproni tanács négy tagja mint választott bírák Lein­bater Ilona és mostohaapja, Fleischakher Péter között békés osz­tályegyezséget hoznak létre 203 192. 1502. Buda, okt. 19. II. Ulászló király megparancsolja Sopron város közönségének, hogy menyegzője költségeire 300 forintot adjanak 205 193. 1502 okt. 22. A bécsújhelyi tanács polgáraik kilenced alóli mentesítése tárgyában a soproni tanácsnak jóindulatú elhatározását kéri, miután ők a maguk részéről mindent elkövetnek, hogy óhajukat a leg­messzebbmenőén szintén kielégítsék 206 194. 1502 okt. 29, A bécsújhelyi tanács közli a soproni tanáccsal, hogy kívánságuk szerint az állatok utáni vám kivételével polgáraikat minden egyéb vám alól mentesítették, ezzel szemben elvárják, hogy viszont ők is megengedik, hogy a bécsújhelyi polgárok a mustjukat akadály nélkül elszállíthatják •. 208 195. 1503. Győr, márc. 6. A győri káptalan előtt Albert győri éneklőkanonok, kir, káplán és a győri Sz. Demeter oltár igazgatója a soproni

Next

/
Oldalképek
Tartalom