Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. IX. 1272–1290. (Pest, 1871.)

Lap 13. IV. László királynak Jurk nevü földet tárgyazó adománya Péter mester, a kir. tálnokok kanczellárja számára. . . 22 14. IV. László királynak Palkuna nevü földbirtokot tárgyazó adomány-privilégiuma Ochuz mester Buzad fia számára . 24 15. IV. László királynak a Zalai várhoz tartozó bizonyos földe­ket tárgyazó adománya Olivér és Herbord, Gergely fiai szá­mára. . . 27 16. IV. László királynak Medekes, Liptói földet tárgyazó ado­mánya Tyvan és Tivadar Viliam fiai számára 29 17. IV. László királynak bizonyságlevele, hogy Miklós azelőtt gerzenczei főispán Peklen birtokát Benedek Márton fiának eladta 32 18. IV. László király megerősíti V. Istvánnak 1'271-ki nemes­levelét több vasmegyei várjobbágy számára 33 19. IV. László király megerősíti V. Istvánnak Tusyr, Rozgon Baas és Lapospatak nevü jószágokat tárgyazó adományát. Renold királyi főtálnokmester számára. 34 20. IV. László királynak Monak nevü földet tárgyazó adománya Simon mester és fia Sándor számára 37 21. Erzsébet özvegy-királynénak Ariaicha nevü birtokot tár­gyazó adománya Aladár mester Chete fia számára. . . 38 22. Dénes nádornak Zalamegye gyűlésében Jurk fiaira mondott bűnvádi ítélete 38 r r23. Henrik szlavóniai bánnak bizonyságlevele, hogy a Jarma­nigi és Raztinargi nemesek Brochinában levő birtokuknak y - felerészét Perchinus comesnek'"eTaÍftaTí 41 í 24.;A keresztesek uj-udvari konventjének bizonyságlevele,hogy Lonkochzi Farkas Lonkochzban levő birtokát Varon Peter­ne fiának eladta 42 25. Vrbaz megye hatóságának bizonyságlevele, hogy Voyknak fiai Lipyében levő birtokukat György Chelk fiának eladták. 13 26. István comes, Endre comesnek tisztje, azt bizonyítja, hogy Kölkedei Illés neki és az ellenfélnek eleget tett. ... 44 27. IV. László királynak parancsa az egri káptalanhoz, hogy azon szolgák és szolgálók nevei iránt jelentést tegyen, kiket Miklós, Arnoldnak fia Ponich bánnak eladott 45 28. A egri káptalannak jelentése IV. László királyhoz ugyan­azon tárgyban 46 29. Dénes nádor és Gergely bán mint választott birák ítéletet mondanak János comes Isipnek fia és Ochuz comes közt. • 48 1274. 30. IV. László király megerősíti IV. Béla és V. István királyok nak Machyk községét tárgyazó adományozását Perchinus comes számára. 49 31. IV. László királynak Kezw helységét tárgyazó adom.inva Zyguy-í Apa számára. 51

Next

/
Oldalképek
Tartalom