Kővárvidék, 1911 (8. évfolyam, 1-53. szám)

1911-01-01 / 1. szám

)!»nnár 1. KÖVÁRVTDfcK. 2 Személyi hírek. A Gróf Teleki Sán­dor ur állat rendezett vadászat alkalmából községünkben időztek : Gróf Teleki László Gyula Kövárhosszufalvi, Gróf Teleki Já­nos Koltói, Gróf Teleki Domokos és ifj. Gróf Teleki Géza Gernyeszegi, Gróf Teleki Pál Pribékfalvi, Gróf Teleki József orsz. gyűlési képviselő Hontoszobi, Gróf Degenfeld Béla Erdószádi és Báró Blomberg Gyula. Meghívó. A Kővárvidéki 1 ársaskör m. t. tagjait ezennel meghívom a jövö 1911. évi január hó 1-én délután 3 órakor megtartandó rendes évi közgyűlésre Tárgyak: I. A választmánynak jelentése a pénztár megvizsgálásáról. 2. Költségvetés megálla­pítása az 1911. évre. 3. A tisztikar lemon­dása és uj tisztikar megválasztása. 4. A pénztárnok évi tiszteletdijának a megálla­pítása. 5. Lapok elárverezése. 6. Esetleges indítványok tárgyalása. Nagysomkut 1910. dec. 27. Mán Lajos elnök. Községi közgyűlés. Nagysomkut köz­ség képviselő testületé december hó 28-án rendkívüli gyűlést tartott, mely alkalommal Herskoviís Mór vásárvám bérlőnek — te­kintettel a száj és körömfájás miatt elren­delt és még mindig tartó zárlatra — nov. és dec. havi bérnek kétharmadát vagyis 888 kor. 88 fillér haszonbért elengedett. UncMii. Az idő rövidsége folytán Ba- tizvasváriba történt eltávozásom alkalmá­val mindazon jó barátaimnak s tisztelt ismerőseimnek, kiktől személyesen el nem búcsúzhattam, ez utón mondok egy szívé­lyesen tisztelő „Isten hozzádot.“ llosvay Jenő. Vadászat. A múlt hó 27. és 28 án Gróf Teleki Sándor ur nagysomkuti és maeyarberkeszi vadász területén vadásza­tot rendezett, a melyen résztvettek: Gróf Teleki László, Gróf Teleki János, Gróf Teleki Domokos, ifj. Gróf Teleki Géza, Gróf Teleki Pál, Gróf Teleki Jenő, Gróf Teleki József, Gróf Teleki Tibor, Gróf Dégenfeld Béla, Báró Blomberg Gyula, Jeszenszky Béla tb. főszolgabíró, Schön- pflug László szolgabiró, Syllaba Ernő fő­erdész, Brunner Károly és Rürty Rezső. Ez alkalommal 164 nyúl és 8 fogoly esett. Képviselőnk, sikere. Községünk és az egész járás régi óhaja megy teljese­désbe, az által, hogy Man Lajos kerüle­tünk országgyűlési képviselőjének a többek között sikerült kieszközölnie azt, hogy va­siunknak csatlakozása legyen a reggel Budapest felé menő gyorsvonathoz. Ugyanis mint biztos forrásból értesülünk a keres­kedelemügyi ininisz er elrendelte vasiunk­nak említett gyorsvonattal való csatlako­zását. Reméljük, hogy ezen intézkedés mielőbb végre is fog hajtatni. Or»záges -távárok, A f. 1911. évben községünkben tartandó országos vásárok határnapjai a kővetkezők: Okuli vásár március i5. és 16-án, Urnapi vásár junius 14. és 15., Szent Istvánnapi vásár aug. 16. és 17., Mártonnapi vásár november 8. és 9-én. A községi szabályrendelet niiídovi­tása. A szabályrendelet átdolgozására ki­küldött bizottság e hó 28-án átdolgozta a községi szervezési szabályrendeletet és azt azon módosítással terjeszti a legközelebbi gyűlés elé, hogy a rendörbiztosi állás szer­vezését mellőzi. A másod bírói állást tartja fenn 600 kor. évi fizetéssel. A végrehaj­tói állást külön szervezi ugyancsak 600 korona fizetéssel. A községi bíró és pénz­tárnok fizetését 800—800 koronában, a rendőrök fizetését 480—480 koronában. Az első tanácsos fizetését pedig 200 koroná­ban állapította meg. A többi része a sza­bályrendeletnek változást nem szenved. Szegény gyermekek felruházása. Mint minden év jen, e; évben is a szegény iskolás gyermekeit felruházására, és a kisdedóvóda Karácsonyfájának költségeire az állami iskola gondnoksága gyűjtést rendezett, mely alkalommal 128 korona 10 lillér folyt he. Ehet hozzá járul­tak : A Küvárvidéki tak. pénztár 59 kor. 46 fill. Mán Lajos országgyűlési képviselő 10 koronával, Gróf Teleki Sándor, Kővárvidéki népbank, Schön- pflug László 5—5 koronával, Vámlalvi Jónasné, Ur. Olsavszky Gyuláné, Bocaanczy Mártonná, üzv. Sebe Pálné, N. N.. Chiorana tak. pénztár, Pályi Béláné, Mátlié Atkanász, özv. Takacs Sán- dorné, Pilcz Ede, Olsavszky Simonné, Hosz- szu nővérek. Sorgnsr Nándor 2—2 t oronát. Dr. Goldstein Ármin, Dr. Olsavszky Viktorné, Ju* haszovits Manó, Dr. Táre/.a Aurél, Bucsinszky, Merza Dezső, Scamosyné, özv. Sommer Edéué, Nyilván Mlklósné, Jeszenszky Beláné, Havas Emil, Lugossy Károly, Gámenczy Jánosné, Ecker Béni, Bogdándy Viuc/.e l — l koronával. N. N , N. N., 60—00 fillér, N. Buttván László, Vojth Simon 50—tO fii'. N. N. 40 üli. és N. N. 10 Üli. A jó­szívű adakozóknak adományaikért hálás köszöne­tét mond Az állami iskola gondnoksága. Képesség! statisztika. Az 1910. évi anyakönyvi statisztika a következő adatokat tün­teti tel községünkről: Születtek : 94 Házasságot kötöttek: 22 Meghaltak: 68-au. Készül a vashid. Mar csak napok kér­dése, hogy a közsegünküeu épülő vashidat a köz­forgalomnak átadják. A hid elkészítésére és átadására kitűzött batáridő ugyan már régen lejárt és a késede­lem okát határozottan nem tudjuk, az azonban tény, hogy a boszadalmas építkezés sok kellemet­lenséget okozott a közönségnek. Tekintettel pedig arra, hogy az uj vashid úgyszólván di-ze lesz községünknek, csak hamar el fogjuk felejteni az építkezés ideje Alatt előtör- dull kelernetlciiségeKet és még a legjobb kedély- hangulatban bármily késő éjszaka is átmehet majd mindenki a nélkül, hogy attól kellene tartani, hegy lelép a pallóról és hidegfürdöt kap. Képsz&mlálás. A népszámlálás közsé­günkben a mai napon veszi kezdetét. Községünk­ben ót számláló biztos fog működői. Számláló biz­tosokul kineveztettek : Veress József igazgató ta­nító, Matéfy József és Szűcs Gyula állami tanítók, V eimraub Manó segédjegyző és Ungur Ágoston felekezeti tanító. A népszámlálás célja, hogy azt az állapotot tüntesse fel, a mi az 1910. dec. öl-én éjszaka 12 órakor volt. A ki tehát ebbéli az idő­pontba!! Nagysomkutou tartózkodott és életben volt, azt itt szandáljuk össze. Minden egyénről külön lapot kell kiállítani és azuton minden ház­ról egy házi gyüjtőivet Az összeírás legkésőbb január 10-ig befejezendő. A számláló lapokban foglalt kérdésekre a számla ló biztosok és felül­vizsgálok felszólítására a szükséges adatokkal min­denki szolgálni köteles. A ki tudva hamis, vagy valótlan statisztikai adatokat vall be, vagy az adatszolgáltatast megtagadja kihágást követ el és 100 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel blinteitetik. A Jó Pajtás karácsonyi száma a szokottnál jóval bővebb tartalommal és nagyobb terjedelemben jelent meg. Sebők Zsigmond és Benedek Elek kedves gyermeklapjának legjobb iiói és művészei szövetkeztek össze, hogy a pompás számmal gyarapítsák a gyermekek karácsonyi örömét. Ősz költőnk Lévay József irta a vezér verset, verset itt Endrődi Sándor is, verses szín­játékot: Elek apa, karácsonyi és újévi köszöntők, arany kalászok csengő rímei gyönyörködtetnek. Mikszáth Kálmán egy bájos kiadatlan rajza. Rákosi Viktor bohókás esetei Steíkó bácsiról. Dörmögö Dömötör kalandjai a fogorvosnál, Schöpflin Aladár cikke a szobor készítéséről, Zsiga k>áC3Í szép keleti meséje, Szabóné Nogáll Janka kedves e!- beszélése, Túli Ödön művészi karácsonyi képe. Mesemondó bácsi meséje, a Kis Krónika rovat aktualitásai, kepes történet Karácsony apóról, Be­nedek E'ek regényének befejezése, Laubor Dezs » cikke a jeg-hockeyról, oly gazdagságát adják az érdekes és szép közleményeknek, mely ritkítja párját- E tartalmat kiegészíti i a rejtvények (érté­kes jutalmakkal a megfejtőknek) s szerkesztői üzenetek. A „Jó Pajtás" előfizetési ára: negyedévre 2 kor. 50 üli,,félévre 5 kor, egész évre 10 kor. Az előfizetési pénzek a kiadóhivatalba küldendők, Fraukliu-Társulat, Budapest, IV., Egyetem-utca 4. Fömunkatársak : Dr. Olsavszky Gyula és Ackermann Béla. Lajituiajdonos : BARNA BENŐ. A „Kővárvidéki népbank részvénytársaság. Hirdetmény. A Kővárvidéki népbank r. t. igazgató­sága részvényeseinek folyó évi december 27-én tartott rendkívüli közgyűlésének ha­tározata folytán közhírré teszi, hogy 1. 300 drb 100 kor. név és 104 ko­rona árfolyamértékű részvényt bocsájt ki. 2. Ezen 300 drb kibocsájtott részvény névértékével az eredetileg 70,000 kor. alap­tőke 100,000 koronára emeltetik fel; a részvényenkénti 4 korona árfolyam külön­bözettél pedig a leendő tartalékalap 1200 koronával szaporittatik. 3. A közgyűlés ezen újonnan kibo­csájtott 300 drb részvény bejegyzésére Dr. Blumenfeld Dezső, Dr. Goldstein Ármin és Dr. Gellért Márton részvényeseknek, optiot ad azon megszorítással, hogy a régi részvényesek alapszabálybeli elővételi jo­ginak helyt adni tartoznak ugyanis : a) minden régi 7 részvény tulajdonosa 3 uj részvény megszerzésere van jogo­sítva; b) a 7 nél kevesebb részvény tulajdo­nosa más részvényessel társulhat és az elővételi jogukat együttesen is érvényesít­hetik ; c) ezen elővételi jog 1911. január hó 8 ig gyakorolható a mennyiben a régi részvényesek elővételi jogukat ezen időig nem gyakorolják, a ki nem váltott részvé­nyek lejegyzés alapján az optiót nyerteket illetik. Nagysomkut, 1910. december 27-én. Az igazgatóság. íüííííHHHíHH íííiitHiitíütU »2saa»ssssiaas3aa»aaa.aisa»*aaa*a*aiajs*aai Eladó szőlő. Izabella szőlő kilónként egy koronával kapható Hosszú nővéreknél Helyben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom