Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Kőszeg, 1941

2Û VI I. Könyvtárak; szertárák gyarapodása. I. Székházi és tanári könyvtár. 1. Vétel útján a következő műveket szereztük meg: Vicsay Lajos: Történelmi olvasókönyv III. k. TangI Harald: A táp­lálkozás. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái II. k. Kémiai jegyzetek 1—IV. r. Magyarság Néprajza I. k. 2. kiad. Farkas János: A helyesírás. Szentkúti Józseí: Földrajzi vázlatok 1— III. r. Magyar Művelődéstörténet IV. k. Révész László: Florilegium I—II. k. Tettamanti Béla: A legszüksé­gesebb német szavak és. fordulatok. Hajós József: A bölcselet története. Széchenyi eszmevilága. Eber Antal: Széchenyi gazdasági politikája. Lohr Ferenc: A filmszalag útja. Laczkó—Szalai: A magyar irodalom Pantheonja. Babits — Emlékkönyv. Belitzky János: Sopron vármegye története I. k. A növény és élete 1—II. k. Dallos Sándor: Az ember nyomában. Darvas József: A törökverő. Ignácz Rózsa: Anyanyelve magyar. Simán Erzsébet: Gergely-lányok. Kádár Lajos: Tyukász Péter. Tersánszky Jenő: Legenda. Molnár Ákos: A császár dajkája. Gárdonyi Géza: Átkozott józanság. Fauna Regni Hungáriáé. Frideczky József: Roma aeterna. Szalay Jeromos : Francia irodalom és katolicizmus. Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai. Mikecs László: Csángók. Horváth Adolf: A Mecsekhegység és déli síkjá­nak növényzete. Ortutay Gyula: Magyar népművészet I—II. k. Harsányi Zsolt: Magdolna. Szabó István: A magyarság életrajza. Márai Sándor: Eg és föld. Cholnoky Jenő: Utazásaim, élményeim, kalandjaim. II. Ajándékozás útján a következő művekkel gyarapodott a könyvtár : 1. Csernák Szaniszló hagyatékából: Alszeghy Zsolt: A XVII. század. Rákosi Viktor: Magyar Ilias. Császár Elemér: A magyar regény története. Somfay Margit: Vénusz jegyében. Jókai Mór: A tengerszemű hölgy. Sík Sándor: Szent Alexius. Arany János Összes balladái. Kozma Andor: Honfoglalás. Petőfi. Gárdonyi Géza: A bor. Annuska. Két katicabogár. Ábel és Eszter. Tormay Cecil: Bujdosó könyv I—II. k. Benedek Marcell: Irodalmi miniatűrök I—II. k. Mikszáth Kálmán: Krónikás történetek. Beszterce ostroma. Gyóni Géza: Versek. Molnár Ferenc: A pálutcai fiúk. Herczeg Ferenc: Az arany hegedű. Sza­bolcs házassága. A Gyurkovits-lányok. Pogányok. A három testőr. Éva boszorkány. A dolovai nábob leánya. A hét sváb. Idegenek között. A fehér páva. A híd. Árva László király. Simon Zsuzsa. 2. A Központi Statisztikai Hivataltól: Pásztor Mihály: A 150 éves Lipótváros. 3. Egyéb helyekről : Kertész János : Aliscától Szekszárdig. Aladár Visnya : A gigantic species of Aleurodidal. A Rerum Novarum hatása Szent István magyar birodalmában. Turisták Lapja 1889—1896. évf. Otto Meissner: Eisass und Lothringen. Mocznik Rózsa : Vác településföldrajza. Baranyay Tivadar. A rácok elterjedése és településformái Baranyában. Tas Károly: Baranya vármegye 1848-ban. Borsa Béla: Ismeretlen egykorú német leírás Mátyás és Beatrix házasságáról. Málék Klára : Szemere Bertalan az emig­rációban. A fővárosi Pedagógiai Könyvtár Évkönyve 1940. Regnum-Év­könyv 1940—41. Szalontay Gyula: Olaszok vezére, magyarok barátja. Ezenkívül még 35 mű 47 kötetben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom