Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Kőszeg, 1933

59 Q q (fr.) a quintal, olv. kental, szó elsó' betűje ; 1 quintal = 50 kgr ; de hasz­nálják e betűt a quintal metrique (olv­kental metrik) a métermázsa (100 kgr) jelölésére is. quadrangulum (1. quadro négyszöge­sítek ; angulus szög) négyszög. quadráns (I.) 1. negyedrész; negyed; 2. a kör negyedrésze ; 3. negyedes. quadrát v. quadrátum (1. quadrare négyszögesít) 1. négyzet (idom); 2. második hatvány, mert bármely szám második hatványa egy olyan négyzet területét jelenti, amelynek oldala szám­értékben az ill. szám; quadratikus 1. négyzetes; 2 másodfokú; quadrotura 1. a kör négyszögesítése; 2. a diffe­renciálegyenletek megoldása integrálás segítségével. qualitás (1.) minó'ség, milyenség ; qualitativ minőségi ; minőségre vonat­kozó. quantités (1. quantus mekkora, mennyi) mennyiség ; a sokaság azon tulajdonsága, amely nem változik meg akkor, ha a sokaság egységeit más­fajta egységekkel cseréljük ki ; quan­titativ mennyiségre vonatkozó, mennyi­ségi ; quantum 1. mennyiség, nagyság; 2. a sugárzó energiák legkisebb része, atomja, amelyet tovább osztani nem lehet ; energiaatom ; quantum-elmélet, a sugárzó energiával kapcsolatban fel­állított elmélet, amely szerint az energia az anyaghoz hasonlóan atomisztikus szerkezetű és az energia kisugárzása a sugárzás rezgésszámától függő adagok­ban, quantumokban, vagy ezen quan­tumok többszöröseiben történik. quart (1. quartus negyedik) a zené­ben a negyedik hang: F. quinquangulum (1. quinque öt ; angulus szög) ötszög. quint (1. quintus ötödik) a zenében az ötödik hang : G. quotiens (1.) 1. kérdő névmás: hány­szor? 2. hányados. R rabatt (ol. rabatto leütés, levágás a 1. battuere vágni igéből) árengedmény, amelyet a gyáros ad a kereskedőnek fáradsága és kiadásai fejében, hogy a kereskedő is ugyanazon árban adhassa az árut, mint amilyen áron árusítja a gyáros nagyban gyártmányait. ráció (1.) 1. számítás, 2. viszony, arány ; olyan művelet, amely megmutatja, hogy az egyik szám a másiknál meny­nyivel vagy hányszor nagyobb ; racio­nális számításhoz tartozó, kiszámítható, véeszerű ; racionális szám kiszámítható szám, a pozitív és negatív egész és törtszámok összesége. radiáció (1. radiari sugárzik) sugárzás. radián (ang. radiant, olv. redient, sugárzó a 1. radius sugár szóból) szög­egység ; azon középponti szög, amelyhez tartozó körív a kör sugarával egyenlő ; fokokban kifejezett értéke: 57° 17' 44'8" radikáció (I. radicari gyökeret ereszt) gyökvonás, az ismeretlen hatványalap kiszámítása. radikáltengely (1. radix gyökér, gyök) két kör egyenletének közös gyökei által meghatározott egyenes, amely át­megy a két kör metszéspontjain, és amelynek pontjaiból a két körhöz egyenlő hosszúságó érintők húzhatók. radikandusz (1. radicari gyökeret ereszt) a gyökjel alatti mennyiség; az ismert hatvány, amelyből az adott ki­tevő segítségével kiszámíthatjuk az is­meretlen hatványalapot: a^gyököt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom