Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Kőszeg, 1932

34 termet színdarab előadására, melynek jövedelmét teljes egészében a főiskolások segélyezésére fordította. Az ifjúságot érdeklő kérdések megbeszélése céljából a főiskolások is résztvettek az osztály gyűlésein. A gimnázium új épületének 25 éves jubileuma alkalmával tartott ünnepségek, valamint a 10 és 20 éves találkozók ügyeit az osztálygyüléseken tárgyalták meg. Ha az osztály anyagiak hiányában csak kisebb keretek között tud is segítő kezet nyújtani a rászorulóknak, legalább erkölcsi erejével igyekszik ki­venni részét a nemzetnevelő és nemzetmentő munkából. 21. Érettségi találkozók. Jún. 11-én találkoztak azok a bencésdiákok, akik tíz, illetőleg húsz évvel ezelőtt tettek érettségit a gimnáziumban. Délelőtt 9 órakor szentmise volt a bencés templomban az elhalt tanárok és osztálytársak lelki üdvéért, melyet Borossay Jusztin pápai bencés tanár mondott, utána a 20 volt bencésdiák Kováts Arisztid igazgatónál tett tisztelgő látogatást, ahol Heffler Ernő mérnök köszöntötte az igazgatót a volt bencés diákok nevében. A tisztelgő látogatás után a gimnáziumba vezetett az út, ahol a hősök emlék­táblájánál Holpert Gyula szentgotthárdi gimnáziumi tanár mondott emlékbe­szédet és helyezett el koszorút. Ezután a temetőbe zarándokoltak ki, ahol ugyancsak koszorút helyeztek a volt tanárok, köztük Nagy Balázs igazgató sírjára. Itt Borossay Jusztin emlékezett meg kegyeletes szavakban az elhunytakról. A Kat. Körben volt ezután ebéd, melyen a volt tanárok is megjelentek. Itt Holpert Gyula tanár mondott pohárköszöntőt a bencés rendre, melyre Csernák Szaniszló h. igazgató válaszolt. Ezután az igazgató meghívására a bencés kert vendégei voltak a találkozóra egybegyűltek, ahol a késő délutáni órákig a legkellemesebb hangulatban töltötték idejüket. A találkozón résztvettek névsora a következő : Húsz éves találkozóra érkeztek: Gilswert Antal nagysároslaki plébános, Wölfel Gyula dr. ev. lelkész Somogyderecske, dr. Legáth Gábor körmendi orvos, Nagy István körjegyző Sümegcsehi, Imre Ferenc cégvezető Kőszeg, Holpert Gyula gimnáziumi tanár Szentgotthárd, vitéz Komondy László vegyészmérnök Budapest, Heffler Ernő mérnök Németujvár, Farkas Pál rendőrfogalmazó Kőszeg, Szuklicz Géza városi számvevő Kőszeg. A tízéves találkozóra érkeztek Borossay Jusztin bencéstanár Pápa, Cseh Jenő gazd. segédtanár Csongrád, Berlakovits Iván mérnök Ligvánd, Stipkovits István gazdász Kőszeg, Stúr Dénes dr. ügyvéd Kőszeg, Gosztolya István dr. Körmend, Kajcsos Sándor gazdatiszt Vép, Bauer Ödön káplán Kőszeg, Desics Imre dr. orvos Szombathely, Auguszt Imre városi számtiszt, Kőszeg. 22. Altiszti jubileum. Bognár János harmincéves szolgálatát töltötte be ez iskolai évben. Visszatekintve e harminc évre, teljes elismeréssel mond • hatjuk, hogy Bognár János altiszt mindig lelkiismeretesen, becsületesen telje­sítette kötelességét. Lehet-e ennél szebb dicséretet mondani emberről ? Sze­resse ezután is kedves iskoláját, legyen továbbra is kényes annak tisztaságára, rendjére ! A jó Isten áldása legyen családján s további működésén !

Next

/
Oldalképek
Tartalom