Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Kőszeg, 1929

ü Lajos kőszegi polgármester úr magyar dalai, előadta a zenekar. 7. Nagy Balázs ig. szózata az ifjúsághoz. Márc. 15-én az önképzőkör rendezte meg az ünnepélyt. A műsor a következő volt : 1. Himnusz, előadta a vegyeskar. 2. Ábrányi : Mi a haza, melodráma. Szavalta Szovják Imre VII. o. t., zongorán kisérte Arató István VII. o. t. 3. Ünnepi beszéd, mondta Galambos József VII. o. t. 4. Elmúlt idők emlékei, előadta a zenekar. 5. Petőfi : Nemzeti dal, szavalta Greifenstein László VII. o. t. 6. Veit Vilmos : A szarvasbogár és a rózsa (románc), előadta az énekkar. J ú n. 8-án a Szent Imre-ünnepély műsora a következő volt: 1. Böbl ünnepi megnyitó énekkara. 2. Gyula deák : Szent Imre sírja előtt, szavalta Pulay Miklós III. o. t. 3. Kar Mehul József c. operájából zenekarra. 4. Ünnepi beszéd, mondta Galambos József VII. o. t. 5. Magyar zenei emlékek zenekarra. 6. Sik Sándor: Dux Emericus, szavalta Dániel Endre VI. o. t. 7. Kar a Faust operából, átdolgozott szöveggel, zenekarra és énekarra. A Czuczor-önképzőkör vezető tanára Tóth Pelbárt volt. Tisztikara a következőképpen alakult meg : Elnök : Fazekas József VIII. o. t., alelnök : Galambos József VII. o. t., jegyző : Pock Julián VIII. o. t., aljegyző : Orell Ádám VII. o. t., könyvtáros : Gilly Ferenc VIII. o. t., pénztáros : Pallos Kornél VII. o. t. A kör összesen 8 gyűlést tartott, melyek programmján szabad­előadások, szavalatok, felolvasások, rögtönzések és zeneszámok szerepeltek. A decemberi gyűlésen szavalóversenyt rendeztünk. A verseny tárgya Vörös­marty Mihály : A vén cigány című hattyúdala volt, melynek jutalmát, 15 P-t, Nagy Balázs igazgató úr tűzte ki. A kör legjobbnak Greifenstein László VII. o. t. szavalatát itélte és 10 P-vel jutalmazta. Második volt Dániel Endre VI. o. t., jutalma 5 P. Márciusi gyűlésünket Szt. Imre herceg emlékének szenteltük, kinek 900 éves jubileumát az egész ország ezen évben ünnepli. Kisfaludy Károly halálának 100. évfordulója tette alkalomszerűvé áprilisi gyűlésünket, melyet a magyar irodalom ezen nagy alakjának szenteltünk. Elénk volt a kör otthoni munkája is. Beérkezett összesen 67 dolgozot. Ezek közül dicséretes 27, egyszerű 33 és elvetett 7. A kör a következő folyóiratokat járatta: Magyar Kultúra, Napkelet, Elet és a Zászlónk-at 4 példányban. A szavalókör vezető tanára Csernák Szaniszló volt. Az alsó 4 osztály tanulói ez iskolai évben 6 ízben jöttek össze, hogy az előadás oly fontos művészetében magukat gyakorolják. Összesen 65 szavalatot hallottunk. Álta­lában gondos készülés és törekvés jellemezte őket, amit az is mutat, hogy 50-et lehetett első rangúnak elfogadni, míg csak 3 volt teljesen gyenge. Külön dicsérettel kell megemlékezni az I. o. szavalóiról, kik közül nem egy meglepő éretten és értelmesen szerepelt. Egy-két kiváló komikus érzékű szavaló több derűs percet szerzett. Legszívesebben Petőfitől szavaltak (17), utána Aranytól (7). Az irredenta gondolatot 9 szavalat ápolta. A novemberi szavalóórán a III. és IV. oszt. versenyzett Vörösmarty, a januárin az I. és II. o. Mindszenti egy-egy, osztályonként megkötött költeményével. A nyertesek (Skriba F. IV.,

Next

/
Oldalképek
Tartalom