Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Kőszeg, 1928

24 A vallásos nevelést ápolta a két kongregáció, a Szivgárda és missziós csoport. A felső osztályú Mária-kongregáció jelentése. — Vezetője: Czin­graber Péter tanár. Prefectus: Haller Béla VIII. o. t., I. asszistens: Balassa Sándor VIII. o. t., II. asszistens : Simon József VIII. o. t. Kéthetenkint volt összejövetelünk. A kongreganisták örvendetes buzgóságát és érdeklődését bizonyítja, hogy egy-egy gyűlésre már előre annyi szereplő jelentkezett, hogy a beérkezett anyag felét csak a következő gyűlésen tudtuk feldolgozni. Kelle­mes meglepetés volt számunkra Galambos József eredeti novellája, amelyet a szerző maga olvasott fel egyik összejövetelünkön. Egy másik alkalommal pedig volt (1926—27.) prefektusunk tartalmas levelét olvastuk fel, aki jelenleg mint a S. V. D. missziós társulat növendéke Németországban, a rend st.-augusztini főiskoláján végzi tanulmányait. Levelében a missziós apostolkodás fontosságára és módjaira hívja fel a kongreganisták figyelmét. A kongreganisták közül sokan a kötelező havi sz. áldozáson kívül is gyakran járultak az Ur asztalához, és belekapcsolódtunk a helybeli Oltáregyesület munkájába ís azzal, hogy a szentség­imádási napokon a felső osztályú kongreganisták látták el az imaórákat. Má­jusi ájtatosságainkon vendégszónokaink voltak : Németh Imre, pápai kamarás, zárdai igazgató, Csernák Szaniszló bencés h. igazgató és Horváth Detre dr. bencés tanár urak. Ezúton is köszönjük szíves fáradozásukat. Az új tagokat Németh Imre igazgató vette fel a kongregációba december 8-án. A felső osztályú kongreganisták, mint már évek óta, ezidei iskolaévben is külön-külön járatták a Mária-Kongregáció folyóiratot, összesen 80 példányban. A karácsonyi vakációban Budapesten a Manrezában tartott lelkigyakorla­tokon Simon József képviselte kongregációnkat. Az alsó osztályú Mária-kongregáció jelentése. Prézes : Mayer Sixtus. A tagok száma 90. A felvétel a felsősökével együtt történt, szám szerint 10-zel gyarapodott a rendes tagok száma. Prefektus : Végh László IV. o. t., asszisz­tensek : Keszei Pál és Horváth Gyula, secretarius: CzigliFerenc, pénztáros: Flasch József, háznagy : Balikó József IV. o. tanulók. Havonkint 1 ájtatossági és 1 rendes gyűlést tartottunk. A Mária-kongregációs folyóiratot több példányban közösen járattuk, és körözve olvastuk. A Szívgárda. Tagjai az I. osztályú növendékek közül kerültek ki. Gyűléseket havonként egyszer tartottak, melyeken szavalatok, felolvasások, kisebb zeneszámok és buzdító beszédek voltak a programm számai. A „Szív" újságot is járatták. Vezetője dr. Rados Tamás, tisztviselői Légrádi Gyula (kapitány) és Skultéthy Ferenc (jegyző) voltak. A missziós működés a mult iskolai évben új keretek közt folyt tovább. Az alsó három osztályban megalakítottuk a Szent Gyermekség Egyesületét ; ennek tagjai naponként egy Miatyánk-Udvözlégyet mondanak a fohásszal : „Szűz Mária és szt. József imádkozzatok érettünk és a szegény pogány gyer­mekekért", és havonkint 5 fillér alamizsnát adnak. — Az öt felső osztály nö­vendékei közt a Hitterjesztés Egyesületét szerveztük meg. Ebben a tagok heti

Next

/
Oldalképek
Tartalom